Peygamberimizin gençliğinde Uzza putuna kurban hediye ettiği doğru mudur?

Soru Detayı

- Kahraman yayınlarından çıkan 2014 baskılı İbni Hişam’ın siretinin 126. sayfasında Uzza putu ile ilgili birinci dipnotta şöyle bir cümle geçiyor; Resullullah (S.A.V.) bir gün ondan bahsetti ve; "Ben Uzza’ya boz bir koyun hediye ettim. Ben o zamanlar kavmimin dini üzere idim."

Allah aşkına bu nedir?
- Bu saçma sözün en muteber sayılan siyer kitaplarından birinde ne işi var?
- Bu uydurma sözün aslı nedir?
- Bu söz nasıl Peygamberimize atfedilebilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu bilgiye, İbn Hişam’ın “Uzza” putundan bahsettiği bir yerde, kitabın tahkikçisi Mustafa es-Seka ve arkadaşları tarafından dipnotta yer verilmiştir. (bk. İbn Hişam, es’Sîre, Kahire, 1375/1955, 1/83-84)

Dipnottaki bilgi, “denilmiş ki…” ifadesiyle başlamıştır ki, rivayetler disiplininde bu bir tamriz ifadesidir ki ve verilen bilginin sağlam olmadığına işarettir.

Bu bilgi İbnu’l-Kelbi’nin “el-Asnam” adlı eserinden nakledilmiştir. İbnu’l-Kelbi “metruku’l-hadis / rivayetleri alınmayan ve kabul edilmeyen” olmakla beraber kendisi de “bize ulaşan bilgiye göre...” (bk. el-Kelbi, Kitabu’l-Asnam, kahire, 2000, 1/19) diyerek, bu söylediğinin kesin bilgi olmadığına işaret etmiştir.

- Öyle anlaşılıyor ki, bu kitabı tercüme edenlerin fazladan eklediği bir şey yoktur. Ancak ilgili dipnota bir “dipnot” koyarak bu bilginin doğru olmadığını belirtselerdi daha iyi olurdu.

- Celaleddin es-Suyutî "ed-Durru’l-Mensur" adlı eserinde Hz. Ali’den (r.a) naklen şöyle bir rivayete yer verir:

Hz. Peygamber (asm)’e ‘Hiç hayatında bir puta ibadet ettin mi?' denilince ‘Hayır’ dedi. Sonra ‘Hayatında hiç şarap içtin mi?’ diye soruldu, ona da ‘Hayır’ dedi ve şöyle buyurdu:

“Ben iman ve kitabın (tafsilatının) ne olduğunu bilmiyor olduğum zamanda bile, daima ‘onların üzerinde olduğu yolun küfür olduğunu’ bildim.” (Suyutî, ed-Durru’l-Mensur, Daru’l-Fikr, Beyrut 1993, VII, 364)

İlave bilgi için tıklayınız:

Resûlullah Hz. Muahmmed, Peygamber olmadan önce nasıl ve neye göre ibadet ediyordu?
Hanifler...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun
UYGULAMALAR