Hz. Ömer kimlerle evlenmişti, onun kaç çocuğu vardı ve bunların anneleri kimlerdi?

Tarih: 04.05.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1) Hz. Ömer (ra) İslam öncesi döneminde; önce Kureyş’in Cumahoğulları’ndan, Osman b. Maz’un’un kız kardeşi Zeynep bint-i Maz’un ile evlenmişti. Bu hanımdan üç çocuğu oldu: Abdullah, Hafsa ve Abdurrahman. Abdullah b. Ömer meşhur sahabe âlimlerindendir. Kız kardeşi Hz. Hafsa ise ilk kocasının Bedir savaşında yaralanıp ölmesi üzerine Medine’de Hz. Peygamber (asm) ile evlenmişti.

2) Hz. Ömer (ra), yine Mekke’de İslam öncesi dönemde, Huzaa kabilesinden Cervel kızı Müleyke / Melike ile de evlenmişti. Bu kadın Ümmü Gülsüm olarak da bilinir. Melike, oğlu Übeydullah’ın annesiydi. Hz. Ömer (ra) hicret edince bu müşrik hanım Mekke’de kaldı. Hz. Ömer (asm) hicreti altıncı yılına, Mümtehine suresinin onuncu ayetinin inmesine kadar onunla evli kaldı.(1) Hanımı Mekke’de o Medine’de olmasına rağmen, evlilik altı yıl devam etmişti. Mümtehine suresinin onuncu ayeti, Müslüman erkeklerin müşrik kadınlarla evlenemeyeceğini hükme bağlayınca, Hz. Ömer (ra) bu hanımını boşadı ve ondan ayrıldı. Ondan sonra bu hanımla, Mekke’de Muaviye b. Ebi Süfyan evlenmişti.

3) O, Mekke’de, Mahzumoğullarından, dayısı Hars b. Hişam’ın(2) kızı Ümmü Hakim’le de evlenmişti. Hars dayısı Ebu Cehil’in ve diğer dayısı As b. Hişam’ın kardeşidir. Bu hanımından da Fatıma adında bir kızı olmuştu.

4) İslam öncesi dönemde o Mahzumoğullarından, Ebu Ümeyye’nin kızı Kureybe ile de evlenmişti. Hicretle bu müşrik hanımı da Mekke’de kaldı ve Mümtehine suresi onuncu ayetinin inmesi üzerine Hz. Ömer (ra) Mekke’deki bu hanımıyla da evliliğe son verdi.(3)

5) Medine’de, hicretin yedinci yılında, kırk beş yaşındayken, ensardan Asım b. Sabit’in genç kız kardeşi Asiye ile evlendi ve adını Cemile olarak değiştirdi. Oğlu Asım bu kadından doğdu. Sonradan bu hanımı boşamıştı.

6) Hicretin 17. yılında elli beş yaşlarında iken, bu kez Hz. Ali (ra)’in, Hz. Fatıma’dan olma kızı Ümmü Gülsümle evlendi. Bundan Zeyd ve Rukiye adlı bir oğlu ve bir kızı olmuştu. Her iki çocuk da fazla yaşamadılar.

7) O,  Yemenli bir hanım olan Lüheyye / Lihye ile evlenmişti. Bundan Abdurrahman el-Asğar (Küçük Abdurrahman) doğdu. Bu kendisine hicretin 14. yılında içki haddi vurulan oğludur ve “Ebu Şahme” diye de bilinir.

8) Ayrıca Hz. Ömer (ra), amcaoğlu Zeyd b. Amr’ın kızı Atike ile de evlenmişti. Atike Medine’de Zübeyir b. Avam tarafından boşanınca, Hz. Ömer (ra) onunla evlenmişti. Bu kadın, eniştesi Said b. Zeyd’in kız kardeşi ve Hz. Ömer (ra)’in yakın akrabasıydı.(4)

Hz. Ömer (ra) Medine döneminde Hz. Ebu Bekir (ra)’in kızı Ümmü Gülsüme de talip olmuş, fakat Ümmü Gülsüm onu sert mizaçlı bulduğu için onunla evlenmek istememişti.(5)

Dipnotlar:

1. Sarıcık, Çağrı-Medine, s. 305.
2. Hars b. Hişam b. Muğire  için bkz.  İbn-i Hişam, IV, 142; Hasan İbrahim Hasan, III, 82; Diyarbekri, I, 296; Heyet, Sahabiler Ans., s. 346.
3. İbn-i Hişam, III, 376- 377; Vakidi, II, 632; Muhammed Hudari, s. 180.
4. Zehebi, el-Hulafâu’r-Râşidûn, s. 103; Mesudi,  II, 353; Heyet,  Doğuştan Günümüze, II, 187-188.
5. Tellioğlu,  “Ömer b. Hattab”, Şamil İslam Ansiklopedisi, V, 179.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun