Hayvan öldüren ne kadar günah alır?

Tarih: 11.05.2024 - 16:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hayvanları öldürenler insan öldürmüş kadar günah alır mı?
- Hani insanları öldürenler insan alemini öldürmüş kadar günah alırlar ya peki ya hayvanları öldürenler ne kadar günah alır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hüküm, hayvanı niçin ve nasıl öldürdüğünüze bağlıdır ve buna göre de helal veya haram olur.

Her gün milyonlarca hayvan kesiliyor İslam dünyasında, et ihtiyacını gidermek için; bu hiç günah olur mu? Elbette olmaz.

Allah’a abes işin izafe edilmesi muhaldir. Çünkü o her şeyi bir hikmete göre yaratmıştır. Onun yaratması, hükmü sayısız maslahattır.

Hayvanların yaratılmasında da sayısız hikmet ve maslahatlar bulunmaktadır. Bir defa onlar tabiatın vazgeçilmez bir unsuru, ekolojik dengenin çok önemli bir parçasıdır.

Hayvanların yokluğu veya eksikliği ile bu dengenin altüst olacağı açıktır. Ayrıca hayvanlara bu evrende biçilen gerek maddi gerekse manevi birçok görevler bulunmaktadır. Daha da önemlisi hayvanları yaratmayı Allah irade buyurmuş ve onlara “Hayy” ismiyle hayat bahşetmiştir.

Masum bir hayvanın hayatına meşru bir gerekçe ve izin olmaksızın son verilmesi hem Allah’ın yaratma hem de yaşatma sıfatına bir karşı çıkma anlamı da taşımaktadır.

Bir hadiste beli bükük yaşlılar, emzikteki çocuklar ve otlayan (masum, savunmasız) hayvanların varlıklarının, felaketler karşısında emniyet supabı oldukları ifade edilmiştir.(1)

Bu hadis hayvanların varlığının insanlık için ne denli bir ilahi lütuf olduğunun ve onlara ne derece şefkatli davranmamız gerektiğinin de bir başka dayanağını teşkil etmektedir. O sebeple İslam’da esas olan hayvanların katledilmemesidir.

Bu konuda oldukça çok hadis bulunmaktadır. Bu cümleden olarak Hz. Peygamber (asm) Efendimiz,

- Her can (ciğer) taşıyan varlığa iyi muamele etmede ecir bulunduğunu vurgulamış(2),
- Öldürme amacıyla hayvanların hapsedilmesini yasaklamış(3),
- Hem yiyecek ve içeceğini vermemek hem de hayatını idame ettirecek gıda bulması için dışarıya salıvermemek suretiyle, bir kedinin ölümüne sebep olan bir kadının cehenneme atıldığını haber vermiştir.(4)

Bir hadislerinde hayvanları hedef yaparak öldüren kimselere Hz. Peygamber (asm) lanet etmiş(5), bir başka hadislerinde ise haksız yere öldürülen bir serçenin ahirette failden davacı olacağına dikkat çekmiştir.(6)

Ayrıca Peygamberimiz (asm) karınca, arı, hüdhüd ve örümcek gibi hayvanların öldürülmesini yasaklamıştır.(7)

Yine Hz. Peygamber (asm), dikilen bir ağaçtan veya ekilen bir ekinden karnını doyuran, ondan istifade eden gerek insan gerek kuş ve gerekse diğer hayvanların istifadelerinin, bu hayır sahibi için bir sadaka olacağını belirtmiştir.(8)

Kuşun-kurdun ekilen dikilen bir bitkiden hayatını idame ettirmeleri için yemeleri, bunun onun sahibi için sadaka olması, hayvanların yaşatılmasının esas olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Bütün bu delillerden çıkan sonuç, esas olan hayvanların öldürülmemesidir. Özellikle de zararı dokunmayan veya faydası olan hayvanların öldürülmeleri haramdır.(9)

Demek ki, meşru ve helal bir gerekçe olmadıkça hayvanları öldürmek günahtır.

Kaynaklar:

1) Taberânî, el-Mu’cemu’l-evsat (thk. Mahmûd et-Tahhân), Riyâd, 8/40-41; Heysemî, Mecmaü’z-zevâid, 10/227.
2) Buhârî, Müsâkât, 9, Mezâlim, 23, Edeb, 27; Müslim, Selâm, 153; Ebû Dâvûd, Cihâd, 44; İbn Mâce, Edeb, 8,
3) Buhârî, Zebâih, 25; Müslim, Sayd, 58, Edâhî, 12; Nesâî, Dahâyâ, 41; İbn Mâce, Zebâih, 10.
4) Yakın ifadeler için bk. Buhârî, Bedü’l-halk, 16; Enbiyâ, 54; Müslim, Selâm, 151-152, Birr, 133-134, Tevbe, 25; İbn Mâce, Zühd, 30.
5) Müslim, Sayd, 58, 60; Tirmizî, Sayd, 9; Nesâî, Dahâyâ, 41.
6) Nesâî, Dahâyâ, 42; Darimi, Edahi, 16.
7) Ebu Davud, Edeb, 164.
8) Buhari, Edeb, 27; Tirmizi, Ahkam, 40.
9) Zerkeşî, el-Mensûr fi’l-kavâid, yy, 1402/1982, 2/112-113; Detaylı bilgi için bk. Sabri Erturhan, Hayvan Öldürme ile İlgili Fıkhî Hükümler, Bilimname XVII, 2009/2, 97–121.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun