Dine zarar verecek bidalar nelerdir?

Tarih: 29.04.2016 - 03:20 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Dine Zarar verecek bid'alara taraftar olmak ne demek ve bu bid'alar nelerdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bilindiği gibi, Risale-i Nur’da söz konusu cümle “kebair” yani büyük günahlardan bahsedilirken kullanılmıştır. İlgili ifadeler şöyledir:

“Hem mektubunuzda 'yedi kebair'i soruyorsunuz. Kebair çoktur, fakat ekber-ül kebair ve mubikat-ı seb'a tabir edilen günahlar yedidir: 'Katl, zina, şarab, ukuk-u vâlideyn (yani kat'-ı sıla-yı rahm), kumar, yalancı şehadetlik, dine zarar verecek bid'alara tarafdar olmak'tır." (bk. Barla Lahikası, s. 335)

- Hadiste "helak edici yedi kebair" şöyle sırlanmıştır:

“(1) Allah’a şirk koşmak, (2) sihir, (3) haksız yere adam öldürmek, (4) yetimin malını yemek, (5) faiz yemek, (6) savaşı bırakıp kaçmak, (7) masum mümin kadınlara -yalan yere- zina isnadında bulunmak.” (Müslim, İman, 145)

- Bunu sahih hadislere aykırı görmemek gerekir. Çünkü, farklı hadislerde en büyük günah ile helak edici günahlar ayrı şekilde zikredilmiştir. Mesela, bir rivayette “En büyük günahlar” başlığında “şirk, ana-babaya saygısızlık, yalan şahitlik” suçları verilmiştir. (bk. Müslim, İman, 143)

Risalelerde ise, yalnız “en büyük günah” veya “helak edici” günahlardan söz edilmemiş, bilakis, hepsinin de sahih hadis ve ayetlerde yeri olan bu günahların tamamından yedi tanesi seçilmiştir. Örneğin, yukarıdaki hadiste yer alan “ana-babaya saygısızlık, yalan şahitlik” suçları, “mubikat / helak edici” günahlar arasında sayılmamıştır. Fakat Risalelerde bunlara yer verilmiştir.

- Risalelerde zikredilen büyük günahların bu asrın fert ve toplum hayatında yaptığı tahribatın boyutunu öğrenmekle, bunların ön plana çıkarılmasının hikmeti anlaşılabilir.

- Dine zarar veren bidaların teşhisine gelince, bunları Risalelerden öğrenebiliriz.

Mesela: “Hem suçlarından diye:
- Tekye ve zaviyelerin ve medreselerin kapatılması ve
- Lâikliğin kabulü,
- İslâmiyet yerine milliyet esaslarının konulması,
- Şapka giyilmesi,
- Tesettürün kaldırılması,
- Latin harflerinin huruf-u Kur'aniye yerinde cebren kabulü,
- Türkçe ezan ve kamet okunması,
- Mekteblerde din derslerinin kaldırılması,
- Kadınlara erkekler derecesinde irsiyet ve hak tanınması ve
- Taaddüd-ü zevcatın kaldırılması gibi inkılab hareketlerini bid'at, dalalet, ilhaddır
diyen, irtica ile suçludur." diye yazmışlar. (bk. Şualar, s. 431-432)

- Bu ifadeden anlaşıldığı gibi, Mahkemeler kararlarında Üstad Bediüzzaman’ın karşı çıktığı bazı maddeleri zikretmiş ve bunu bir suç olarak değerlendirmişlerdir. Üstad ise, bu maddelerin “dine zararlı bidalar” olduğunu şöyle ifade etmiştir:

“Ey insafsız heyet! Eğer her asırda;
- Üç yüz elli milyonun kudsî ve semavî rehberi ve bütün saadetlerinin programı ve dünyevî ve uhrevî hayatın mukaddes hazinesi olan Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın tesettür ve irsiyet ve taaddüd-ü zevcat ve zikrullah ve ilm-i dinin dersi ve neşri ve şeair-i diniyenin muhafazası haklarında gelen ve tevil kaldırmaz sarih çok âyât-ı Kur'aniyeyi inkâr etmek
- Ve bütün İslâm müçtehidlerini ve umum şeyhülislâmları suçlu yapmak
mümkün ise
- Ve mürur-u zamanı ve müteaddid mahkemelerin beraetlerini ve af kanunları ve mahremiyet ve mahrem vechini ve hürriyet-i vicdan ve hürriyet-i fikri ve fikren ve ilmen muhalefeti memleketten ve hükûmetlerden kaldırabilirseniz,
beni bu şeylerle suçlu yapınız.

Yoksa siz hakikat ve hak ve adalet mahkemesinde dehşetli suçlu olursunuz.” (bk. Şualar, s. 432)

- Üstad'ın bu ifadesinden anlaşılan: “Kitap ve sünnete, İslam alimlerinin ittifakla kabul etikleri içtihatlara aykırı olan her şey dine zararlı bidalara” girer.

- Dine zararlı olmayan bidalar: Kitap ve sünnetin emir ve yasaklarına aykırı olmayan, ancak onlarda açıkça bulunmayan şeylerdir. Bunlara bazı alimler “bidat değil” derken, bazıları da “bida-yı hasene” demişler.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun