Cariyeyle ilişki için, onun Müslüman olması mı gerekir?

Tarih: 30.12.2015 - 00:59 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İnternette şöyle bir bilgiyle karşılaştım:
“Alimlerin nerdeyse hepsine göre cariyeyle ilişkiye girilebilmesi için onun mutlaka ehli kitap ya da Müslüman olması şarttır, Hiraki, İbni Kudame Murre el Hemedani, Zuhri, Said bin Cubeyr, Evzai, Sevri, Ebu Hanife, Malik ve Şafii bu görüştedir, aksini savunanların delileri çürütülmüştür, Müşriklerle nikahlanmayın, ayetiyle bu kesin olarak yasaklanmıştır, bu ayette nikah aynı zamanda cima da demektir.” (El-Muğni, 7/135 vd.)
- Yabancı bir sitede de İmam Nevevi’nin cariyede Müslümanlık şartı aradığı ve bir çok alimin bu konuda hemfikir olduğunu söylediği yazıyor.
- Müşrik cariyeye yaklaşılamazmış (Imam Nawawi, Sharh Saheeh Muslim, Kitab: Al Ridaa', Bab: Jawaaz Wati' Al Missbiyyah Ba'd Al Istibraa' wa en Kaana laha Zawj Infasakh, Commentary on Hadith no. 2643)
- Hatta Hz. Ömer’in bunu yapan birinin öldürülmesini emrettiği de yazılı. (Sunan Al Bayhaqi, Volume 2, p.363, Hadith no. 18685)
- Peygamberimiz zamanında müşriklerden cariye edinilmesini de, bunların sonradan Müslüman olmalarına yormuşlar.
- Ben tefsirlerde ya da sitenizde daha önce hiç böyle bir bilgiye rastlamamıştım. Belki fazla kurcalıyorum ama benim için önemli, bunlar doğruysa bilmek isterim, sürekli bu konu üstünden islama saldıranlara ya da bu yüzden vesveseye düşenlere belki bir yanıt olabilir. Cevabinizi bekliyorum.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Eğer sitemizde bu konuda bir bilgi yoksa, böyle bir soru gelmediği içindir.

Soruda verilen bilgiler doğrudur. Klişeleşmiş bir ifadeyle “Biz de altına imzamızı atarız.”

- Bu konuda ayetlerin ifadesi açıktır:

“Müşrik kadınlar iman etmedikçe onlarla evlenmeyin!” (Bakara, 2/221)

- Kadınlarla beraber olmak (tabiri caizse onlarla evlenmek) iki şekilde olur: Hür kadınla nikah akdiyle ve cariye ile de (milkül-yemin) mülkiyet yoluyla. Ayette cariye veya hür vasfını kullanmadan yalnız “kadınlar” denilmesi, hem hür hem köle/cariyeyi içine almaktadır. Buna göre, bu ayette “hür olsun cariye olsun” müşrik bir kadınla (geniş ve dar anlamıyla) evlenmenin caiz olmadığı ifade edilmiştir.

“Kâfir kadınları nikahınızda tutmayın.” (Mümtehine, 60/10)

mealindeki ayette ise, genel olarak müminlerin kafir kadınlarla evlenmelerini yasaklamıştır.

Soruda da işaret edildiği gibi, İbn Kudame de bu konuda şu başlığı kullanmıştır:

“Mecusi ve benzerleri milletlerden olan hür kadınlarla evlenmek haram olduğu gibi, onların cariyeleriyle de yatmak haramdır.” (el-Muğni, 7/134)

- İmam Nevevi de bu kaideyi seslendirmiş ve şöyle demiştir:

“Hangi sınıftan hür kadınlarla beraber olmak caiz değilse, o sınıfın cariyeleleriyle de mülkül-yemin yoluyla beraber olmak caiz değildir. Örneğin, Ehl-i kitap olmayan hür veya cariye kadınlarla beraber olmak yahut da kadını bacısıyla veya halasıyla aynı anda nikah altına almak caiz değildir. (bk. el-Mecmu, 16/232)

- Bu iki ayetten anlaşılıyor ki, İslam’da prensip olarak kâfir olan kadınlarla evlenmek caiz değildir. Bunun bir istisnası vardır ki oda Ehl-i kitap yani Yahudi veya Hristiyan olan kadınlardır.

“Bugün size temiz ve iyi şeyler helâl kılındı. Ehl-i kitabın kestikleri ve diğer yiyecekleri size helâldir. Sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir. Namuslu, zinaya girmemiş ve gizli dostlar edinmemiş insanlar halinde yaşamanız şartıyla, müminlerden hür ve iffetli kadınlarla, sizden önceki Ehl-i kitaptan hür ve iffetli kadınlar da mehirlerini verip nikâhladığınızda size helâldir.” (Maide, 5/5)

mealindeki ayette bu ruhsata işaret edilmiştir.

- Hanefiler dışındaki üç mezhep imamlarının da dahil olduğu pek çok alime göre, bir Müslüman Ehl-i kitaptan hür bir kadınla evlenebilir, fakat bir cariye ile evlenemez. (bk. a.g.e, 7/135)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun