Al-i İmran son 10 ayeti okumakla ilgili hadisler sahih mi?

Tarih: 07.04.2021 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Al-i İmran suresinin son 10 ayetinin fazileti ile ilgili rivayetin sıhhati nasıldır?
- Ebu Hüreyre’den rivayet ediliyor: Rasulullah (s.a.v) her gece Al-i İmran suresinin sonundan 10 ayet okurdu. (Tebrani; el Mecmeul Evsat, no 6777; Heysemi, Mecmau'z Zevaid, no: 3652, 2/558)
- Osman ibni Aff’dan rivayet ediliyor: Bir gece içinde Al-i İmran suresinin son 10 ayetini okuyana o geceyi ibadetle geçirmiş sevabı yazılır. (Darimi, Fedailü’l-Kuran 16, no 3396, 2/544; Suyuti, ed Dürrül Mensur, 2/421)
- Bu rivayetler sahih mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili rivayet şöyledir:

“Rasulullah (asm) her gece Âl-i İmran suresinin sonundan 10 ayet okurdu.” (Taberani, Evsat h.no: 6777)

Bu rivayetin senedinde, Buhari, İbn Maîn, Ebu Hatim tarafından metruku’l-hadis olduğu bildirilen bir ravi vardır. Bu sebeple bu rivayet çok zayıf kabul edilmiştir. (el-Cerhu ve’t-ta’dil, 8439; el-Akilî, ed-Duafa, 1/141)

Bununla beraber, İbn Abbas’tan gelen rivayete göre:

Hz. Peygamber (asm) Efendimiz bir gece uykudan uyanınca Âl-i İmran suresinin son on ayetini okudu…” (Buhari, Tefsir, 3/19; Ahmed, Müsned, 1/242)

Bu sahih rivayette “her gece” ifadesi olmadığı gibi, “bu kadar sevabı var” şeklinde bir kayıt da yoktur.

İmam Nevevi, bu hadise dayanarak her gece uykudan uyanınca bu ayetleri okumanın müstehab olduğunu belirtmiştir. (Şerhu Müslim, 6/46)

Darimî, bu rivayete yer verdikten sonra, bizzat kendisi bunun zayıf olduğunu bildirmiştir. (bk. Darimî, h.no: 3439)

Suyuti de ilgili rivayeti Darimi’den nakletmiştir. (Dürrü’l-Mensur, 2/421)

Mecmau'z Zevaid de (no: 3652,) Taberani’den naklettiği hadisin senedindeki bir ravinin bir cemaat (önemli bir grup alim) tarafında zayıf kabul edilmiştir.

Özetle, soruda geçen rivayetler zayıftır. Ancak zayıf olduğunu bilerek, her gece Al-i İmran suresinin son on ayeti okunabilir. Zira amellerin fazileti konusunda zayıf hadisle amel edilebilir. Bundan dolayı İmam Nevevi her gece uyandıktan sonra bu ayetleri okumanın müstehap olduğunu ifade etmiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun