Zeyd ismi bebeğe verilir mi?

Zeyd ismi bebeğe verilir mi?
Soru Detayı

Kuran-ı Kerim'de adı açıkça zikredilen sahabe Zeyd bin Harise'nin adı neden çocuklara verilmiyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Zeyd, isim olarak erkek çocuklara verilebilir, bazı erkek çocuklara verildiğini görüyoruz ve duyuyoruz.

Elbette, her sahabi ismi gibi, Zeyd ismini de çocuklarımıza vermek çok güzel olur.

Hz. Zeyd, Resûl-i Ekrem Efendimizin evlatlığı ve azatlısıdır.

Resulullah tarafından çok sevildiği için “hibbü Resûlillâh” lakabıyla tanınırdı.

Hz. Peygamber’den hiç ayrılmayan Zeyd onun risaletini ilk tasdik edenlerdendir; hatta bazı rivayetlere göre erkeklerden ilk Müslüman olan kişidir.

Resûl-i Ekrem’in Taif yolculuğunda Zeyd de beraberdi. Tâifliler, Resûl-i Ekrem’i dinlemeyip şehirden çıkardıkları sırada üzerlerine atılan taşların Peygamber’e isabet etmemesi için Zeyd kendi vücudunu ona siper etti ve yaralandı.

İslâm’ın ilk yıllarında Mekke’de Resûlullah tarafından Hz. Hamza ile kardeş ilân edildi.

Hz. Hamza savaşa gitmeden önce öldüğü takdirde ne yapacağını Zeyd’e vasiyet ederdi; şehid olacağı Uhud günü de ona vasiyette bulunmuştu.

Zeyd b. Hârise Bedir, Uhud, Hendek gazvelerine, Hudeybiye seferine ve Hayber’in fethine katıldı.

Bedir zaferinin müjdesini Hz. Peygamber’in devesi Kasvâ’ya binerek Medine’ye o ulaştırdı.

Zeyd, Kuran-ı Kerîm’de adı geçen tek sahabidir. (Ahzâb 33/37)

Resûl-i Ekrem, Mûte Savaşı için orduyu yola çıkarırken sancağı Zeyd’e vererek, “Eğer Zeyd şehid olursa sancağı Ca‘fer (b. Ebû Tâlib) alsın, o da şehid düşerse Abdullah b. Revâha alsın” demişti. Üç sahâbî de bu sıraya göre şehid oldu.

Resûl-i Ekrem şehâdet haberini Medine’de ashabına gözyaşları içinde bildirdi ve şöyle dua etti: “Allahım, Zeyd’e mağfiret et! Allahım, Zeyd’e mağfiret et! Allahım, Zeyd’e mağfiret et! Allahım, Ca‘fer’e mağfiret et! Allahım, Abdullah’a mağfiret et!”. Sa‘d b. Ubâde, ölülerin arkasından ağlamayı yasaklayan Resûl-i Ekrem’in Zeyd için göz yaşı dökmesini garipseyince Resûl-i Ekrem şunları söyledi: “Bu, sevgilinin sevgilisine olan özlemidir.” (İbn Sa‘d, et-Tabakat, III, 47)

Zeyd’in elli beş yaşında şehid düştüğü kaydedilir.

"Zeyd" kelimesinin sözlük anlamı nedir?

Kaynak:
Müsned, VI, 226-227, 254, 281.
İbn Sa‘d, et-Tabakat, III, 40-47.
İbn Abdülber, el-İstîab, I, 544-549.
İbn Asâkir, Târîħu Dımaşķ, XIX, 342-374.
İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe (nşr. Halîl Me’mûn Şîhâ), Beyrut 1418/1997, II, 238-240.
İbn Hacer, el-İsâbe, I, 563-564.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
20.445 kez okundu
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun