Yıldızların uzaklığı bağlamında Mülk suresi 5. ayeti açıklar mısınız?

Tarih: 26.10.2011 - 10:24 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mülk suresinin 5. ayetine göre, yıldızlar en yakın gökte sanılıyor; oysa ki ışığı dünyamıza ulaşmamış uzaklıkta yıldızlar da var. Bu bağlamda ayeti açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mülk Suresi 1 - 5. Ayetler:

1. Mülk-ü saltanatın tasarrufunu elinde tutan (Allah) çok yüce, çok mübarektir. O'nun kudreti her şeye yeter.

2. Hanginizin daha güzel amelde bulunacağını deneyip ortaya çıkar­mak için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O, çok üstündür, çok güçlüdür ve çok bağışlayandır.

3. O ki, yedi göğü tıpatıp uyum halinde yaratmıştır. Sen, Rahman'ın yarattığında hiçbir düzensizlik, uygunsuzluk göremezsin! Gözünü bir çevir de bak, acaba bir çatlak, bir bozukluk görebilir misin?

4. Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak, gözün yorgun-bitkin hal­de alçalmış olarak sana döner.

5. And olsun ki biz, dünya semâsını (veya en yakın semâyı) kandil­lerle süsledik; onları şeytanlara atılacak şeyler yaptık ve onlara alev alev köpüren Cehennem azabını hazırladık.

«O ki, yedi göğü tıpatıp uyum halinde yaratmıştır. Sen, Rahmân'ın yarattığında hiçbir düzensizlik, uygunsuzluk göremezsin.»

Ayette uyum­lu, dengeli, düzenli yedi gökten söz ediliyor ve bu, ilmî açıdan Allah'ın var­lığına, kudretinin sınırsızlığına delil ve belge gösteriliyor. Şüphesiz kâinat bizim tasavvurumuzun çok üstünde bir büyüklüğe ve genişliğe sahiptir. 

Mülk suresinin be­şinci âyetinde: 

«Biz, dünya semasını (veya en yakın semayı) kandillerle süs­ledik.» buyurularak, yedi tabakadan neyin kasdedildiğine bir işarette bulu­nuluyor. Dünya seması, onu her tarafından süsleyen yıldızların yer aldığı göktür. Ancak çıplak gözle görebildiğimiz veya teleskoplarla inceleyebildi­ğimiz yıldızlar mı, yoksa kâinatta mevcut bütün yıldızlar mı kasdediliyor? 

Âyeti bu iki değişik şekilde yorumlamak mümkün. Ancak hangi yorum kabul edilirse edilsin, dünya semasının veya en yakın semânın ötesinde altı sema daha vardır ki onların özellikleri henüz bilinmemekte ve teknik imkânlarla tesbit edilememektedir. 

İlmî araştırmalar ve gelişen teknik imkânlar, henüz güneş sisteminin bile özelliklerini bütünüyle tesbit etmiş değildir. Bunun öte­sinde sayısı belirsiz sistemler, galeksiler söz konusudur ki, beşer ilmi he­nüz o sınırlara erişememiştir. O bakımdan âyette «dünya seması» veya «en yakın sema» denilmesi, araştırıcılara ipucu vermeye yönelik bir anlatımdır.

Ayrıca burada "dünya semasının yıldızlarla donatıldığı" bildirilirken, di­ğer âyetlerle bu sûredeki âyetin bütünlüğü içinde onların üç ayrı faydası­na dikkat çekiliyor:

1. Göğe yükselmek isteyen cin ve şeytanlara karşı birer nükleer başlık gibi fırlatılıp geri çevrilmeleri sağlanır.

2. Geceleri yönleri belirlememize yardımcı olurlar.

3. Dünyamızı süsler ve kâinatta yer alan sistemlerin dengesinin birer parçası olarak düzeni sağlarlar.

- Gökteki milyonlarca sistemlerde bir düzensizlik söz konusu olabilir mi?

Kur'ân, ikinci ve üçüncü âyetlerle daha çok ilim adamlarına, gökteki yıldız ve bağlı bulundukları sistemlerin hem kendilerinde hem de diğer sistemle olan bağlantısında bir düzensizlik ve uyumsuzluk olup olmadığını dikkatle gözetleyip incelemelerini tavsiye etmekte ve sonra da sonucu yine kendisi açıklamaktadır: 

«Sen, Rahmân'ın yarattığında hiçbir düzensizlik, uygunsuzluk göremezsin; gözünü bir çevir de bak, acaba bir çatlak, bir bozukluk görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak; gözün yorgun-bitkin halde alçalmış olarak sana döner.» (bk. Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 12/6291-6292.)

Elmalılı Hamdi Yazır bu manadaki ayetleri tefsir ederken şöyle der;

"Biz dünya semasını, en yakın göğü bir zinet ile donattık. 'Dünya' 'ednâ'nın müennesidir ki, 'en yakın' demektir. Bu ifadenin zâhiri, bütün yıldızların en yakın gökte olmasıdır. Şu halde burada en yakın gök, yer kürenin etrafında yalnız ayın yörünge sahasından ibaret değil, yalnız güneş sistemi âlemi de değil, genel olarak yıldızların bulunduğu cisim olan saha, yani üç boyut sahasıdır." (bk. Saffat suresi 6.ayetin tefsiri.)

Atmosfer katmanlarıyla beraber birinci kat semanın içindedirler. Yıldızlar da birinci kat semanın içindedirler. Yıldızlar atmosferin katmanları arasında değilidir. Zira Astronomi biliminin verdiği bilgilere göre, dünyaya en yakın yıldızın bile uzaklığı ışıkyılı ile hesaplandığı hâlde, atmosferin en son tabakası olan magnetosfer 64.000 km'ye kadar çıkmaktadır. Atmosfer dünyayı çepeçevre kuşatmıştır. Yıldızlar ise bundan daha uzaktır.

İlave bilgi için tıklayınız: 

SEMA (GÖK).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun