Sahabeler arasında fazilet bakımından bir üstünlük sıralaması var mıdır?

Tarih: 14.03.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sahabenin fazilet bakımından en üstünlerinin kimler olduğu araştırılmış ve İslam'da öncelik, hizmette üstünlük, Resul-i Ekrem (asm)'e yakınlık gibi ölçüler göz önüne alınarak tercihler yapılmıştır.

Ehl-i Sünnet alimlerine göre en faziletli sahabi Hz. Ebu Bekir (ra)'dir. İmam Şafii sahabe ve tabiinin, Endülüs'lü alim Ahmet b. Ömer El-Kurtubi ise ümmetin selef ve halefinin bu konuda icma ettiğini söylemiştir. (Irakî, s. 354)

Hz. Ebu Bekir (ra)'den sonra en üstün sahabinin Hz. Ömer (ra) olduğunda ihtilaf yoktur. En üstün üçüncü kişi konusunda farklı görüşler ileri sürülmüş, kimi bunun Hz. Osman (ra) kimi de Hz. Ali (ra) olduğunu ifade etmiştir. Hilafetteki sıralamayı esas alan görüş çoğunluk tarafından benimsenmekle birlikte Şia Hz. Peygamber (asm)'den sonra en üstün kişinin Hz. Ali (ra) olduğunu kabul etmiştir.

Kadın sahabiler arasında en faziletlilerin kimler olduğu  konusunda Hz. Hatice, Fatıma ve Aişe (r.anhum) arasında farklı sıralamalar yapılmıştır. (İyade Eyyub El Kübeysi, s. 245-251)

Abdülkahir El-Bağdadî sahabe içinde bulunan bazı grupları üstünlüklerine göre sıralarken en üstün grubun Hulefa-yı Raşidin ve Aşere-i Mübeşşere'nin diğer altı şahsiyeti olduğunu belirtmiş, ardından sırasıyla Ehl-i Bedir'i, Uhud Mücahidleri'ni ve Bey'atü'r-Rıdvan'a katılanları zikretmiş; bu sıralamada Ehl-i Sünet alimlerinin icmaı bulunduğunu söylemiştir. (Usulu'd-din s. 304)

Resul-i Ekrem (asm)'in hanımlarının diğer sahabe gruplarına göre üstün sayıldığını söyleyen İbn Hazm'ın görüşü kabul görmemiştir. Sahabenin hepsinin faziletli olduğunu öne sürüp aralarında üstünlük sıralaması yapmayanlar da vardır.

(bk. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 2008, c. 35, s. 493)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun