Rum suresinde geçen savaşta kaybedeceklerin Persler olduğu ne malum?

Tarih: 18.05.2019 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

Rum Suresi 2. ayet ile ilgili sorular:
Soru 1:  Ateistler diyorlar ki: Rum suresindeki Rumların savaşta kazanacakları kişi olarak belirtilenlerin persler olduğu ne malum?
- O tarihte Rumlar perslerden başka birisiyle savaşmışlar mıdır?
Soru 2: Ateistler diyorlar ki Hristiyanlarda çok tanrıya inanıyorlardı, neden Müslümanlar onların galibiyet kazanmasına sevinsinler? Kuran’da Hristiyanlarla ilgili iyi şeyler bahsedilmezken neden bu savaştaki Bizanslıların galibiyetine seviniyorlarmış?
- Bu konuda ne söyleyebilirsiniz?
Soru 3: Ateistler, yanlış çevirmişler kendilerine göre çevirmişler diyorlar, şunu diyorlar: Rum suresi 2. ayette Rumlar birkaç yıl içinde galip geleceklerdir yerine galip geldilermiş güya, sözlükten vs. bakmışlar bilmem ne, Arapça bilmeyen adamlar kol geziyor etrafta atıp tutuyorlar. Bunları gördükçe insanın Arapça öğrenesi geliyor. Yani bir geleceği haber vermiyorlar olmuş şeyi belirtiliyor ayette hani söyle olmuş gibisinden.
- Lütfen 3 sorumu da net bir şekilde hiç şüphe kalmayacak şekilde açıklar mısınız?
- Eskiden bu ayeti ateistlerin dediği şekilde yorumlamış birisi olmadığını düşünüyorum.
- Bu konuda ateistler Arapça bilmedikleri halde çok kurnazca şeyler söylüyorlar, onlar Arapça bilmese bile atıp tutarlar ama biz Allah’a inanırız, o yüzden de biz bilmediğimiz konularda susar bilenlere sorarız.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cevap 1:

Geçmiş olaylara dair malumatımız tarih kaynaklarına dayanmaktadır. Eğer bu kaynakları devre dışı bırakırsak, hiçbir bilgiye ulaşmamız mümkün değildir. Rumlarla Perslerin savaşı da bundan istisna değildir.

İlgili bütün kaynaklar o tarihlerde Rumlarla Persler arasında savaşın olduğu önceki bir savaşta Perslerin Rumları yendiği, daha sonraki yıllarda meydana gelen savaşta da Rumların Persleri yendiğine dair tarih, tefsir, siyer, hadis kaynaklarında tarihi kayıtlar bulunmaktadır.

Misal olarak bakınız:

et-Taberî, Câmiu’l-Beyan an Te’vili Ayı’l-Kur’an, XI (cüz: XXI) /16-22;
el- Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-t’vîl, V/31-34;
en-Nesefî, Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl, 31-34;
el-Kurtubî, XIV/1-7;
Ebu’s-Suud, İrşadu’l-akli’s-selim, IV/176V/31-34;
Yakub b. Sufyan el-Farisi, el-Lerifetu ve’t-Tarih, III/301;
Elmalılı, M. Hamdi Yazır, Hak dini Kur’an dili, VI\233;
es-Sâbûnî, Safvetü’t-tefâsîr, II/471-472.

Cevap 2:

Hristiyanlar semavi bir dine mensup Ehl-i kitaptır. O günkü Persler ise müşrik idiler.

Arap müşrikleri, daha önceki savaşta Perslerin Rumlara galip gelmesinden oldukça sevinmişler ve bunu ilerideki bir savaşta kendilerinin de Müslümanlara galip olacağına dair bir uğur saymışlardır.

İkinci savaşta Müslümanlar Rum suresinin gaybi haberlerine dayanarak Hristiyan Rumların Müşrik perslere galip geleceğini ilan etmişlerdi.

Hristiyan Rumların müşrik Perslere galip gelmesinden ötürü Müslümanların sevinmesi birkaç yönden olabilir.

Birincisi: Kur’an’ın verdiği gaybi haberin doğru çıkmasından kaynaklanan sevinç.

İkincisi: Bir kitaba sahip olan Rumların Müşrik Perslere galip gelmesini, Müslümanların da ileri de Arap müşriklerine galip geleceğine bir uğur saymalarından kaynaklanan sevinç.

Üçüncüsü: Rum suresinde “Rumların Persleri yendikleri gün Müslümanlar da Allah’ın yardımından, zaferinden ötürü sevinirler.” (Rum, 30/1-5) mealindeki ayetlerde yer alan sevinç konusunu bazıları Rumların galibiyetinden dolayı olduğunu söylemişlerse de Alimlerin pek çoğunun dediği gibi, bu sevinç Müslümanların Bedir harbindeki zaferleri sebebiyledir.

Cevap 3:

Rum Suresinin 2. ayetinin meali şöyledir: “Rumlar yenilgiye uğratıldıler.”

Ardından gelen 3-4. ayetlerin meali şöyledir: “(Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar (Ğulibet). Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir (Se Yağlibun).”

Ufacık Arapça dil gramerini bilen çok iyi bilir ki: “Gulibet” kelimesi, geçmiş zaman kalıbında meçhul / edilgen bir fiildir. Buna mukabil “Yağlibun” kelimesi gelecek/geniş zaman kalıbında malum bir fiildir. Üstelik bunun başında kullanılan “Se/Sin” harfi ise, ilgili fiilin geniş zaman mefhumunu tamamen gelecek zamana dönüştürür.

Bu sebepledir ki, meallerde “galip gelir” yerine, “galip gelecektir” ifadesi tercih edilmiştir.

- Ateistler, yalana alışmış insanlardır. Bir iğne bile ustasız olmadığı ortada bir hakikat iken, koca kâinatın ustasını inkâr etmekten daha büyük yalan mı olur?

İnsan yalana bir alıştı mı, artık yalan söylemekten utanmaz. Bunların bu yalanlarını da bu hayasızlık çerçevesinde değerlendirmek gerekir.

Bunların bütün sermayeleri kızarmaz yüzleridir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun