Raşid halifelerin sünnetine uyun, hadisi sahih mi?

Tarih: 12.11.2018 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Herhangi bir ihtilâfla karşılaştığınızda size düşen görev, benim sünnetime ve hulefâ-yi râşidînin sünnetine uymaktır” (Müsned, IV, 126, 127; Dârimî, “Muḳaddime”, 16; İbn Mâce, “Muḳaddime”, 6; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 5; Tirmizî, “ʿİlim”, 16)
- Bu hadis sahih midir?
- Hulefa-yi raşidinin sünnetinden kasıt nedir?
- Bunların sünneti de peygamberimizin sünneti gibi midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis şöyledir:

"Size Allah'tan korkmayı, Habeşli bir köle de olsa (başkanınızı) dinleyip itaat etmeyi tavsiye ederim. Çünkü durum şu ki sizden, benden sonra yaşayacak olan kimseler, yakında çok ihtilaf görecekler. Binaenaleyh benim sünnetime; doğru yolu bulan, hidayete erdirilmiş halifelerin sünnetine sarılın. Bunlara azı dişlerinizle (yapışır gibi sımsıkı) yapışın. Sonradan çıkarılmış şeylerden sakının. Çünkü sonradan çıkarılmış her şey bidattir." (Tirmizi, îlim, 16; Ebu Davud, Sünnet, 5; İbn Mâce, Mukaddime, 6; Ahmed b. Hanbel, 4/126,127; Mustedrek, 1/95-96)

- Tirmizî, bu hadis, hasen sahihtir, demiştir. (Tirmizi, a.y)

- Bezzar, sabit-sahih demiştir. (bk. İbn Abdilberr, Camiu'l-Beyan, 2/84)

- İbn Hıbbân, Sahîh’ine alarak bu hadisi sahih gördüğünü ifade etmiştir. (İbn Hibban, 1/166)

Hadiste geçen "Raşid halifeler"den maksat, Hz. Ebu Bekir Sıddık ile Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (r.anhüm)’dür. Ha­dis-i şerifte bu raşid halifelerin yoluna uymak emredilmiştir. Çünkü bun­ların hepsi de Hz. Peygamber (asm)'in yolundadırlar.

Fıkıh ve usul alimleri "Ümmetimin en hayırlısı kendilerine gönderildi­ğim asır (da olanlar)dır. Sonra onlardan sonrakiler, sonra da onlar­dan sonrakilerdir." (Buhari, Şehadât 9; Müslim, Fedail 210. 214) mealindeki hadis-i şerif ve benzerlerine ba­karak, Hz. Peygamber (asm)'in sahabilerinin tümünün sünnetinin de raşid halife­lerin sünnetleri gibi bir delil olduğunu söylemişlerdir. (bk. Muhammed Ebu Said el-Hadimî, Berika, 1/84)

İlave bilgi için tıklayınız:

Sahabi ve tabiin sözleriyle amel edilir mi?
Hulefa-i Raşidin.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun