Peygamber Efendimizin terinin mis gibi koktuğuna dair bilgiler var mı?

Peygamber Efendimizin terinin mis gibi koktuğuna dair bilgiler var mı?
Tarih: 04.09.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

​- Peygamber Efendimizin ne olursa olsun kötü kokmadığına, hatta terinin mis gibi koktuğuna dair bilgiler var mı?
- Ve mis gibi kokuyorsa sürekli olduğuna dair bilgi var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili hadislerden ikisi şöyledir:

Hz. Enes anlatıyor:

“Ben Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın elinden / avucundan daha yumuşak ne bir ipek ne de ipekten dokunmuş bir beze dokunmadım (görmedim). Keza ben Hz. Peygamberin (asm) kokusundan veya terinden daha hoş bir kokuyu veya daha güzel kokulu bir teri asla koklamadım.”(1)

Yine Hz. Enes anlatıyor:

"Peygamberimiz (asm) bir gün bize gelip yatmış ve hayli terlemişti. Annem bir şişe / bardak getirip terini oraya koymaya çalışıyordu. Derken uyandı ve 'Ey Ümmü Süleym! Ne yapıyorsun?' diye sordu. 'Ya Resulallah! Bu senin terindir, onu kokularımızın içine koyacağım, gerçekten senin terin kokuların en güzelidir.' diye cevap verdi.”(2)

Özetle, hadis kitaplarında, “Hz. Peygamber’in teninin ve terinin miskü amber gibi koktuğu, bir kişi elini sıktığında, bütün gün kokusunu duyduğu, bir çocuğun başını okşadığında, diğer çocuklar arasında kokusundan fark edildiği” rivayet edilir.(3)

Alimler, bu rivayetleri temel alarak Hz. Peygamber Efendimizin (asm) kokusunun, süründüğü kokulardan değil, onun terinin yaratılıştan güzel kokmasından kaynaklandığı kanaatine ulaşmışlardır. Efendimizin süt teyzesi olan Ümmü Süleym’in, Hz. Peygamber’in terini koku malzemesine koyması ve Buhari’nin Hocası İshak b. Rahaveyh’in “Bu Peygamber’in süründüğü esansın kokusu değil, bizzat kendi kokusudur.”(4) ifadesi, Hz. Peygamber’in (asm) güzel koktuğunu belirten rivayeti açıklama anlamında bu düşünceyi yansıtan bir durumdur.

Kastallanî de aynı görüşü paylaşarak Hz. Peygamber’in (asm) ve terinin hoş kokması konusunda: “Koku sürünmediği halde güzel kokmak Hz. Peygamber’in sıfatıdır.”(5) demektedir.

Nevevî de Hz. Peygamber’in (asm) terinin miskten daha güzel koktuğunu ve koku elde etmekte kullanıldığını gösteren hadislerin yorumunda şu görüşlere yer verir:

“Bu hadislerde Hz. Peygamber’in kokusunu beyan vardır. Bu durum Allah’ın kendisine bahşettiği lütuflardandır.”

Alimlere göre, bu güzel koku Hz. Peygamber (asm) koku kullanmasa da onda mevcuttur ve onun bir sıfatıdır. Bununla birlikte meleklerle mülakatında vahiy alması ve Müslümanlarla toplantılar yapması nedeniyle sürekli koku kullanmıştır.”(6)

Hz. Peygamber (asm) hakkındaki bu anlayış önceki alimler arasında yaygın olduğu gibi günümüzde de kabul gören ve yaygın bir görüştür.(7)

Gerek bu rivayetlerden gerekse İslâm bilginlerinin görüşlerinden ortaya çıkan genel tablo, Hz. Peygamber’in (asm) terinin hoş kokusunun bizzat kendi vücudundan kaynaklandığı, hariçten bir koku sürünmese bile onun terinin, vücudunun daima güzel koktuğudur. Zira bu Allah’ın kendisine bahşettiği lütuflarından sadece birisidir.

Dipnotlar:

1) Buhârî, Menâkıb, 20; Müslim, Fezâil, 81-82.
2) Müslim, Fedail, 83.
3) bk. Buhârî, İsti’zân, 41; Müslim, Fedâil, 83-85; et-Tirmizî,Birr, 69; en-Nesâî, Zînet,118; ed-Dârimî, Mukaddime, 10; Ahmed, Müsned, III, 222, 227, 265, 267; Kadı Iyaz, Ebu'l-Fadl el-Yahsubî, eş-Şifâ bi Ta’rîfi Hukûkı’l-Mustafa, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1409/1988, s. 48-51; Suyûtî, el-Hasâis, I, 114-116; Dârimî, Mukaddime 10; İbn Ebû Şeybe, el-Musannef, VII, 427; İbn Hibbân, el-İhsân fî takrîbî Sahîhi İbn Hibbân (nşr. Şuayb el-Arnaût), I-XVIII, Beyrût 1412/1991, XIV, 211; Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyin, Delâilü’n-nübüvve ve ma‘rifetü ahvâli sâhibi’ş-şerîa (nşr. Abdülmu‘tî Kal‘acî), I-VII, Beyrût 1405/1985, I, 254-255.
4) Kadı Iyâz, Şifâ, 1/63.
5) Kastallanî, Mevâhib, II, 310; en-Nebhânî, Yûsuf b. İsmâil, el-Envâru’l-Muhammediye MinelMevâhibu’l-Ledunniye, Dâru’l-Beşâir, Dımeşk, 1414/1994, s. 240.
6) Nevevî, Muhyiddin, Sahihu Müslim bi Şerhi’n- Nevevî, Dâru İhyai’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut trs. XV, 85
7) bk. Yardım, Ali, Peygamberimiz’in Şemâili, İstanbul 1997, s. 280; Bayraktar, İbrâhim, Hz. Peygamber’in Şemâili, İstanbul 1990, s. 56-57.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun