Keramet örnekleri Kuran ve hadislerde geçmekte midir?

Tarih: 27.08.2015 - 01:52 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an ve hadislerde keramete örnek teşkil edecek bilgiler bulunmaktadır.

Kur’an’dan Örnekler:

- Adı belirtilmeyen bir zatın Sebe melikesinin tahtını bir anda Hz. Süleyman’ın yanına getirmesi (Neml, 27/38; Fahreddin er-Râzî, Tefsîrü’l-kebîr, XXIV, 197);

- Meryem’e Allah katından rızık gelmesi (Âl-i İmrân, 3/37; Meryem, 19/25);

- Ashâb-ı Kehf’in köpekleriyle birlikte bir mağarada uzun süre uyuyup kalmaları (Kehf, 18/16-26);

- Hz. Mûsâ’nın annesine bebeğinin geri verilmesi (Kasas, 28/7-13);

- Hızır ve Zülkarneyn olayları (Kehf, 18/60, 83-98) kerâmet örnekleri olarak görülmüştür.

Bu âyetlerde sözü edilen kişiler peygamber olmamasına rağmen kendilerinden hârikulâde haller zuhur etmiştir.

Sahih hadislerde de birtakım kerâmet örnekleri nakledilir. Meselâ;

- Cüreyc isminde bir velînin beşikteki bir bebeği konuşturması (Buhârî, Enbiyâ, 48; Müslim, Birr, 8);

- Mağarada mahsur kalan üç kişinin olağan üstü bir şekilde bu durumdan kurtulması (Müsned, II, 116; Buhârî, İcâre, 12);

- Bir sığırın, üzerine yük yükleyen kişiye, “Ben bunun için yaratılmadım.” demesi (Buhârî, Enbiyâ, 54; Müslim, Feżâilü’s-sahâbe; 13, Tirmizî, Menâıb, 16) gibi.

Hz. Peygamber (asm) hayatta iken, bazı sahâbîlerde görülen kerâmetler hadis kitaplarında rivayet edilmiştir:

- Bir bedevî şekline girerek Resûl-i Ekrem’le konuşan Cebrâil’i sahâbenin görmesi, bazen da Cebrâil’in Dihye b. Halîfe el-Kelbî şeklinde görünmesi (Buhârî, Îmân, 37; Müslim, Îmân, 57);

- Hz. Ebû Bekir’in üç kişi için hazırladığı yemeğin bereketlenmesi, birçok kişinin bu yemekten yemesi ve yine de yemeğin artması (Buhârî, Edeb, 88, Menâkıb, 25, Mevâkīt, 41; Müslim, Eşribe, 176);

- Üseyd b. Hudayr’ın bir gece Kur’an okurken meleklerin kendisini dinlemeye geldiklerini görmesi (Buhârî, Menâkıb, 25; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 242);

- Abbâd b. Bişr ile Üseyd b. Hudayr’ın bir gece Hz. Peygamber (asm)’in sohbetinden ayrılıp evlerine giderken bir ışığın önlerini aydınlatması (Müsned, III, 139, 191; Dârimî, Feżâilü’l-Kur'ân, 8; Buhârî, Salât, 79);

- Hanzale b. Ebû Âmir şehid düştüğünde melekler tarafından yıkandığından “Gasîlü’l-melâike” şeklinde anılması (İbn Hişâm, II, 594; İbn Hacer, II, 291);

hadislerde geçen kerâmet örnekleri olarak zikredilebilir.

Kaynaklarda sahâbeye, tâbiîne ve tebeü’t-tâbiîne ait çeşitli kerâmetler nakledilmektedir (Meselâ Fahreddin er-Râzî, et-Tefsîrü’l-kebîr, V, 687; İbn Teymiyye, el-Furķān, s. 73-76; Nebhânî, I, 8; bk. Süleyman Uludağ, DİA, Keramet Md. 25/265-266)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun