Kafir, münafık ve müşrik arasında ne fark vardır?

Tarih: 23.07.2018 - 20:11 | Güncelleme:

Soru Detayı

- En kötüsü en tehlikeli sıralama nasıldır?
- Hangisi daha çok azap çeker?
- Bir de kâfir Allah’a inanmazken müşrik Allah'a inanıyor lakin ortak koşuyor başka ilah kabul ediyor veya putlarla aracı yapıyor azabı daha mı şiddetlidir? - Şiddetliyse hikmeti nedir neden Allah’a inanmayan kafirden daha çok azap çeker?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Kafir: Küfür kelimesinden türetilmiştir. Bu kelime inkar manasına gelir. İslam dininin kabul ettiği iman esaslarından birini / bir kısmını veya hepsini inkar eden kimse kafir olarak adlandırılır.

Buna göre kafir, Allah’ı inkar etmese de Hz. Muhammed (asm)’in getirdiği dinin tevile kapalı olan -iman ve amelle ilgili- herhangi bir hükmünü inkâr eden kimsedir.

- Müşrik ise, Allah’ın varlığını kabul etmekle beraber, ona ortak koşan kimsedir.

- Küfür: Şirki de içine alan genel bir kavramdır. Şirk küfrün bir çeşididir. Buna göre, her şirk küfürdür / her müşrik kâfirdir;  fakat her küfür şirk değil, her kafir müşrik değildir. (bk. Nevevi, Şerhu Müslim, 2/71)

- Kur'an’da, -aralarında bir fark gözetmeksizin- kafirlerle müşriklerin ebedi kalmak üzere cehenneme girecekleri belirtilmiştir.

“Şüphesiz Kitap Ehlinden kâfir olanlar ile müşrikler cehennem ateşindedirler; orada sürekli kalırlar. Onlar, yaratılmışların en kötüsüdür.” (Beyyine, 98/6)

mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir.

- Münafık: Küfrünü gizleyen, görünürde mümin tavrını takınan kimsedir.

Küfür kavramı: Nifak ve şirk dahil, İslam itikadına aykırı bütün küfür çeşitlerini içine alır. Bu sebeple, Kuran’da farklı yönlerden dinin dışında kalan kimselerin hepsine kafir adı verilmiştir.4 Örneğin;

- Müşriklere (Tevbe, 9/3; Müminun, 23/117),
- Kur'an’a iman etmeyenlere (Sebe, 34/31),
- Allah’a oğul isnat eden Yahudi ve Hristiyanlara (Tevbe, 9/30),
- İslam dininin bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlara (Nisa, 4/150-151)

kafir denilmiştir.

Münafık da kafir olarak anılmıştır. (Zemahşeri, Bakara, 2/8-10. ayetlerin tefsiri)

“Şüphesiz Allah bütün münafıkları ve kafirleri cehennemde toplayacaktır.” (Nisa, 4/140)

mealindeki ayette, “ammın hassa atfı” söz konusudur. Münafıklar da kafir olmalarına rağmen, özellikle vurgulanmaları, onların en kötü kafirler olmaları sebebiyledir. Bu sebepledir ki, Kur'an’da münafıkların cehennemin en aşağı tabakasında olacakları beyan edilmiştir. (Nisa, 4/145)

Bütün bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere, kötülük bakımından;

Birinci sırada münafıklar vardır.
İkinci sırada ateist kâfirler vardır.
Üçüncü sırada müşrikler vardır.

- Tefsir kaynaklarında cehennemin yedi tabakasına göre yedi sınıf insanların olacağına dair bilgiler, sahih hadislere dayanmamaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun