İsrailoğullarının Hz. Musa'ya avret yeri olmadığı için, eziyet ettikleri rivayet ediliyor, doğru mudur?

Tarih: 12.08.2013 - 10:45 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Ey iman edenler! Sakın Musa'ya eziyet verenler gibi ol­mayın. Nihayet Allah onu, onların söylediklerinden beri tutmuş­tur. O, Allah'ın katında değerli bir kişiydi." (Ahzab, 33/69)

Hz. Musa'ya Verilen Eziyet:

«Ey iman edenler! Musa'ya eziyet verenler gibi olmayın.» aye­ti, bir görüşe göre Zeyneb binti Cahş hadisesinde konuşanlar hakkında nazil olmuştur. Onların konuşmaları Allah Rasûlü'ne ezi­yet veriyordu. Cenab-ı Hak, Musa'yı onların sözünden veya onla­rın dediklerinden tebrie etti. Onları, Hz. Musa'ya isnad ettiklerinde yalancı çıkardı. Hz. Zeyneb hususunda Rasûlullah'a nisbet edilen durumlarda o nisbeti yapanları yalancı çıkardı.

Kurtubi şöyle der:

«Cenab-ı Hak münafıklar ve Rasûlullah ile müminlere eziyet veren kâfirlerden bahsettikten sonra, Rasûlul­lah'a eziyet vermekten bizleri sakındırdı. Peygamberleri Hz. Mu­sa'ya eziyet verdikleri hususlarda Beni İsrail'e benzememelerini emretti.»

Allah Rasûlü'ne ve Musa'ya yapılan eziyetler hususunda ihti­laf vardır. Nakkaş, «Hz. Muhammed'e yapılan eziyet, 'Zeyd Muhammed'in oğludur.' demeleriydi.» der.

Ebu Vail «Rasûlullah'a yaptıkları eziyetten maksat Peygamber'in bir ganimet malını taksim esnasında ensardan birisinin, 'Bu taksimatta Allah'ın rızası kaste­dilmedi.' demesidir. Bu durum Hz. Peygambere söylenildi. Hz. Pey­gamber 'Allah Musa'ya merhamet etsin. O'na bundan daha fazla eziyet edildiği halde o sabretti.' demiştir.»

Hz. Musa'ya yapılan eziyete gelince, bu Ebu Hureyre'nin Rasûlullah'tan rivayet ettiği şu hadiste belirtilmiştir:

«İsrailoğulları çıplak olarak yıkanıyorlardı. Hz. Musa da çok utangaç olduğundan dolayı bedenini örter, gizlerdi. Bir grup 'Hz. Musa'nın yumurtalık­larında şiş vardır.' dedi. Bir grup 'Bedeninde alacalık vardır.', bir grup 'Başka bir hastalık var ki, kendisini bu kadar koruyor.' dediler.»

«Bir gün Hz. Musa, Şam arazisinde bulunan bir çeşmede yıkanmak üzere gitti. Elbisesini bir taş üzerine koydu. Taş onun elbisesini kaçırdı. Musa çıplak olarak taşın arkasına düşerek 'Ey taş, benim elbisemi ver, ey taş benim elbisemi ver!' diye bağır­dı. Taş, İsrailoğulları'ndan bir cemaatin huzuruna kadar gelip durdu. Onlar Hz. Musa'nın bedenine baktılar ki o, yaradılış bakımından insanların en güzellerinden ve suret bakımından da insan­ların en mutedilidir. Onda söylenen hastalıklardan hiçbiri yoktur. İşte Cenab-ı Hak 'Allah onu dediklerinden tebrie etti.' buyuru­yor.»

Hadisi Buhari ve Müslim bilmânâ rivayet etmişlerdir.

Ayet metnindeki «vecih» kelimesi "büyük" demektir. Araplar bu lâfzı büyük ve derecesi yüksek olan kimseler için kullanırlar. Rivayete göre Hz. Musa, Cenab-ı Hakk'tan bir şey istediğinde Allah onu verirdi. 

(bk. Ali Arslan, Büyük Kur’an Tefsiri, Arslan Yayınları: 13/272-273.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun