İman kalbin marifeti (kalp ile bilme) midir?

Tarih: 23.11.2016 - 01:41 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kelamcılara göre, tasavvuf alimleri iman kalbin marifetidir dediklerini öne sürüyorlar. Abdulkadir Geylani, İmam Rabbani, Cüneyd Bağdadi ve Mevlana gibi tasavvuf alimleri, imanın ne olduğunu düşünmektedir?
- Eğer iman marifet ise, yani yalnızca Allah’ın varlığını bilmek ise bu ne kadar doğrudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“İman kalbin marifetidir.” demek, “yalnızca Allah’ın varlığını bilmek” demek değildir.

Marifet kavramı, “iyice bilmek, yakından tanımak” anlamına gelir.

Şayet bu kavram Allah’a izafe edilerek kullanılırsa, bu takdirde “Allah’ı bilmeyi, onu tanımayı” ifade eder.

Eğer sorudaki şekliyle “İman kalbin marifetidir.” denilirse, bu ifade Ehl-i sünnet alimlerinin de kabul ettiği, “altı iman esaslarının kalp ile tasdiki” anlamına gelir.

- Nitekim, İmam Azam’a göre de imanın madeni ve karargâhı kalptir. (el-Fıkhu’l-ekber, 1/163)

- Sad-ı Teftazani de alimlerin imanı tarif etmelerinden “kalb ile tasdik, dil ile ikrar, cevarih / organlarla amel” gibi dört tanım şeklinin ortaya çıktığını belirtir ve “marifet” kavramını şöyle açıklar:

"Allah’ın varlığı ve birliği yanında bütün iman esasları ve namazın farz, içkinin haram oluşu gibi -zarurat-ı diniye denilen- bütün itikadi ve ameli hükümlerini bilmek ve onlara iman etmektir." (Şerhu’l-Makasıd, 2/247)

- Ve ilk klasik tasavvufçulardan sayılan el-Kelabazi de bu konuda şöyle der:

“Amelle ilgili fıkıh ve fıkıh usulü bilgilerini öğrenmeden önce, Kitap, sünnet ve selef-i salihinin icmaıyla sabit olan TEVHİD VE MARİFET ilmini öğrenmek gerekir.(el-Kelabazi, et-Taarruf, 1/86)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun