Hz. Muhammed Efendimizin (sav) Hz. Ali (ra) ile ilgili söylemiş olduğu sözler (hadisler) var mıdır; nelerdir?

Tarih: 01.03.2012 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bütün sahabelerin faziletiyle ilgili hadisler olduğu gibi, başta dört halife olmak üzere gerek gruplar halinde gerekse tek tek sahabilerin fazileti hakkında hadisler vardır. Bu rivayetler için Kütüb-i Sitte ve benzeri geniş kaynaklara bakmanızı tavsiye ederiz.

Hz. Ali (ra)'nin Faziletine Dair Bazı Rivayetler:

Rasulullah (s.a.v.) Hz. Ali (ra) hakkında şöyle buyurmuştur:

“Ali bendendir, ben de ondanım.”1

Bu hadis Rasulullah (s.a.v.) ile Hz. Ali (ra) arasındaki maddi ve manevi münasebetlerin çokluğunu ve derecesini, aynı zamanda Hz. Ali (ra)’nin faziletini gayet veciz bir şekilde ifade etmektedir. Bu münasebetleri kısaca şöyle özetlemek mümkündür:

Bilindiği gibi Hz. Ali (ra), Peygamberin (sav) amcası Ebu Talib’in oğludur. Ebu Talip ki, Hz. Peygamber (s.a.v.)’i hayatı boyunca hep koruyup müdafaa etmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in dedesi Abdülmuttalib’in vefatından sonra, Ebu Talip henüz küçük yaşta olan sevgili yeğeni Muhammed’i yanına alıp bakım ve himayesini üstlenmiştir.2

Hz. Ali (ra), Rasulullah (s.a.v.)’in en çok sevdiği ve aynı zamanda neslinin devamına da vesile olan sevgili kızı Fatıma (ra)’nın kocasıdır.

Hz. Ali (ra) Peygamberimize (sav) ilk iman etme şerefine eren dört Müslümandan biri ve aynı zamanda en genci idi.3

Cennetle müjdelenen on kişiden ‘’Aşere-i Mübeşşere’’den biri de Hz Ali (ra)’dir.4

Hulefa-i Raşidin’den olup, ilim ve irfan menbaıdır. Nitekim bir hadis-i şerifte Rasulullah (s.a.v.):

“Ben ilmin yuvasıyım, Ali de onun kapısıdır.” buyurmuşlardır.5

Hz. Ali (ra) Rasulullah (sav)’ın dünya ve ahiret kardeşidir. Bununla alakalı İbn Ömer’in rivayet ettiği bir hadis şöyledir:

“Rasulullah ashabı arasında (Hicretten sonra Medine’de ensar ve muhacirin arasında) kardeşlik akdi yaptı. Bu esnada Ali, gözlerinden yaş akar halde ağlayarak (Rasulullah (s.a.v.)’in huzuruna ) geldi ve: “Ey Allah’ın Rasulü, ashabını birbirlerine kardeş ettin, beni ise kimseye kardeş etmedin.” dedi. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.): “(Ey Ali) Sen dünya ve ahirette benim kardeşimsin.” 6 buyurdu.

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“Münafık Ali’yi sevmez, mümin de Ali’ye buğzetmez.”7

Dipnotlar:

1. İbn Mace, el-Hafız Ebu Abdullah Muhammed b. Yezid, Sünen-i İbn Mace, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992, c.I, s.44; Tirmizi, Menakıb, 21.
2. Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa, 1. Baskı, İstanbul, 1972, c.I, s.68.
3. Ahmed Cevdet Paşa, a.g.e., c.I, s.78.
4. İbn Mace, c.I, s.48.
5. Tirmizi, Menakıb, 21.
6. a.g.e.
7. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun