Hz. İsa'nın yere indikten sonra evleneceği doğru mudur?

Tarih: 14.09.2013 - 14:11 | Güncelleme:

Soru Detayı

1. "İsa, yere inince evlenecek, bir oğlu olacak, kırk yıl kadar yaşayıp ölecek ve benim yanıma defnedilecektir." (Tirmizi, Mevahib)
- Piyasada dolaşan bu rivayet sahih midir; sahih ise tahrici nasıldır?

2. “İsa deccal'i öldürdükten sonra Şuayb (a.s.)'ın kavmi Hateni Musa'dan biriyle evlenecektir?”
- Bu hadisinin tahrici ve sıhhati nedir? Hadiste geçen "Hateni Musa" ne demektir?

- Süleyman b. İsa şöyle diyor: Bana ulaştığına göre Hz. İsa (as) (yeryüzüne inip) deccali öldürdükten sonra Beyti'l-Makdise (Mescidi Aksaya) dönecektir. Sonra Peygamber olan Şuayb (as)'ın kavmi Hateni Musa'dan biriyle evlenecektir.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. İbn Cevzî, “el-İlelu’l-Mütenahiye” adlı eserinde bu rivayete yer vermiş ve bunun sahih olmadığını belirtmiştir. (bk. 2/433, no:1529)

Benzer bir rivayeti el-Munavi, Bistamî’nin “El-Cifru’l-Ekber” adlı kitabından naklen -senedini zikretmeden- rivayet etmiş ve sıhhati konusundan bir açıklamada bulunmamıştır. (bk. el-Munavî, el-Feyzü’l-Kadîr, 6/464)

2. Rivayette, Hz. Şuayb için kullanılan “Hateni Musa”dan maksat, "Hz. Musa’nın kayınbabası olan peygamber Şuayb" demektir.

- Bu rivayet, kaynaklarda geçmektedir. (bk. Nuaym b. Hammad, el-Fiten, 1/353)

- Ancak bu rivayet her şeyden önce Hz. Peygamber (asm)'in sözü değildir. 

İkincisi, Süleyman adlı ravi bu sözleri naklettiği bir kimsenin ismini verememiştir.

Üçüncüsü, Süleyman adlı ravi “bana ulaştığına / bana ulaşan habere göre” diyerek söze başlamıştır. Bütün bu ifadeler bir rivayetin zayıf olması için yeterli sebeplerdir.

- Ayrıca Abdullah b. Süleyman el-Gafili’nin sahih rivayetleri esas alarak yazdığı “Eşratu’s-Saati” (kıyametin alametleri) adlı kitabında, bu hadis rivayetine yer vermemesi de bunun zayıf olduğu ihtimalini kuvvetlendirmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun