Hz. Ebu Bekir bu ismi nasıl almıştır ve manası nedir?

Tarih: 05.10.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Ebu Bekir (ra)'in anne ve babasının mensup olduğu Teym kabilesi­nin soyu Mürre b. Kâ'b'da Hz. Peygam­ber (asm)'in nesebiyle birleşir.

Resûl-i Ekrem (asm)'­den iki veya üç yaş küçük olan Ebu Be­kir (ra) kaynaklarda adından çok Atîk lakabıyla anılmıştır. "Güzel, soylu, eski, azat edilmiş" gibi mânalara gelen bu lakabın ona annesi tarafından verildiği veya çok eskiden beri hayır yaptığı, yüzü ve ahlâ­kı güzel olduğu yahut da soyunda ayıp­lanacak bir husus bulunmadığı için Atîk diye anıldığı rivayet edilmekle birlikte, Hz. Peygamber (asm)'in;

"Sen Allah'ın cehen­emden azat ettiği kimsesin." (Tirmizî, "Menâkıb", 16)

şeklindeki iltifatına mazhar olduktan sonra bu lakapla anılma­ya başlandığı bilinmektedir.

Câhiliye dö­neminde Abdü'l-Kâ'be olan adının Müs­lüman olduktan sonra Hz. Peygamber (asm) tarafından Abdullah olarak değiştirildi­ği rivayet edilir. Servetini Allah yolunda harcayıp eski elbiseler giydiği için "Zü'l-hilâl", çok şefkatli ve merha­metli olduğu için "Eyvah" lakaplarıyla da anılmıştır. Ancak onun en meşhur lakabı Sıddîk'tir. "Çok samimi, çok sa­dık" anlamına gelen bu lakap kendisi­ne, mi'rac olayı başta olmak üzere gaybla İlgili haberleri hiç tereddütsüz kabul ettiği için bizzat Resûl-i Ekrem (asm) tarafın­dan verilmiş ve İslâm literatüründe bu­nunla şöhret bulmuştur.

Hz. Peygam­ber (asm)'in vefatından sonra onun devlet yö­netimi görevini üstlendiği için de "Halîfetü Resûlillâh" unvanıyla anılmıştır.

Bekir adlı bir çocuğu olmadığı halde ken­disine Ebû Bekir künyesinin niçin veril­diği konusunda kaynaklarda yeterli bil­gi yoktur. (bk. T.D.V. İslam Ansiklopedisi, Ebu Bekir mad., c. 10, s. 101., Hazırlayan: Mustafa Fayda)

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. Ebu Bekir (ra)'in hayatını açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun