"Hakkında azap hükmü kesinleşmiş kimseyi, sonuçta ateşi boylayacak olanı sen mi kurtaracaksın!" (Zümer, 39/19) Bu ayete göre şefaati nasıl anlamak gerekir?

Tarih: 30.05.2011 - 06:06 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Zümer Suresi, 19. Ayet:

"Hakkında azap hükmü kesinleşmiş kimseyi, sonuçta ateşi boylayacak olanı sen mi kurtaracaksın!"

Ayetin Açıklaması:

"Hakkında azap hükmü kesinleşmiş kimse" tefsirlerde genellikle inkârcı tutumu nedeniyle azabı hak etmiş kişi olarak açıklanmış; âyet, "Kim azabı hak ederse, artık o kişi ateşe atılacak ve senin onu kurtarman da mümkün olmayacaktır." şeklinde yorumlanmıştır. (bk. Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu: IV/532.)

İbn Abbas dedi ki: Bu buyrukla Ebu Leheb'i, onun çocuklarını ve Peygam­ber (asm)'ın aşiretinden olup iman etmekten geri kalan kimseleri kastetmek­tedir. Yüce Allah burada: "Sen mi?" buyruğuyla soruyu ikinci defa tekrarla­ması, ifadenin uzunluğundan dolayı olup te'kid olmak üzere tekrarlanmış­tır. (bk. İmam Kurtubi, el-Camiu li Ahkâmi’l-Kur’an, Buruc Yayınları: 15/156-157)

Resûlullah (a.s.m) Efendimiz, amcası Ebû Leheb ve benzeri önemli ki­şilerin İslâm'a girmelerini çok arzu ediyor ve bunu sık sık hatırından ge­çiriyordu. Oysa Cenâb-ı Hak, çok önceden yanılmayan ilmiyle, sözü edilen kimselerin her şeye rağmen imân etmiyeceklerini tesbit etmiş bulunuyor­du. O hâlde Hz. Peygamber (a.s.m)'in bu husustaki ısrarlı arzusunun bir ya­rarı olmayacaktı. Zira gerek Ebû Leheb, gerekse aynı paralelde olan ileri gelenler, kendi kaderlerini kendi elleriyle çizmiş bulunuyorlardı. İlâhî ilmin yanılması, hatâ yapması söz konusu olamazdı. O bakımdan ilgili âyetle Cenâb-ı Hak, Peygamber'e (a.s.m) tebliğ ve irşad görevini hatırlatmakta ve doğru yola eriştirmenin Allah'a ait olduğunu bildirmektedir.

Aklını, idrâkini, hakkı arayıp bulma doğrultusunda kullanmayıp onu nefsinin, bencilliğinin emrine terkeden sapıklar ölmeden önce cehennem­deki yerlerini hazırlamış ve orayı hakketmişlerdi. Ölünceye kadar dönüş yapmayacakları kesinlik kazanmıştı. O takdirde ateşte olan (olacak) kim­seyi kurtarmak mümkün müdür?

Böylece kaderin önemli bir yanı açıklanarak mü'minlere bilgi verilmek­te ve şüpheler giderilmektedir. (bk. Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 10/5225.)

İlave bilgi için tıklayınız:

Şefaatin olup olmadığı konusunda, ayetler arasında çelişki var mıdır?

Kur'an'da pek çok ayette geçen "kalplerin mühürlenmesi" ne demektir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun