Fasık ile evlenen melun mudur?

Tarih: 06.06.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hadis-i şerifte şöyle buyuruldu:
“Fâsık ile evlenen melundur.”
- Böyle bir hadis var mıdır? Sahih midir? Nasıl anlamak lazımdır?
- İlgili hadise dayanarak, tesettürsüz ile evlenilemeyeceği söyleniyor. Doğru mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu rivayet için bk. Mefatihu’l-Cinan şerhu Şirati’l-İslam, s. 518.

Bu sayfadaki hadisin tercümesi şöyledir:

“Kim kızını bir fasık ile evlendirirse, her gün üzerine bin lanet iner, amelleri göğe yükselmez ve ne duası ne de herhangi bir işi/ameli kabul olmaz” (bk. a.g.y.)

Ancak aynı yerde kaynak olarak verilen “İhya” isimli eserde yalnız şu ifadeler vardır:

“Kim kızını bir fasık ile evlendirirse, onunla (kızıyla) olan sıla-i rahmini koparmış demektir.” (bk. Gazali, İhya, 2/41)

Bununla beraber, İhya’da geçen merfu [Hz. Peygamberin (asm) sözü] olarak yapılan rivayetin zayıf olduğu bildirilmiştir. (bk. Zeynu’l-Irakî, Tahricu Ahadisi’l-İhya- İhya ile birlikte- a.g.y)

Sadece mevkuf (Şabi’nin sözü) olarak gelen rivayetin sahih olduğuna işaret edilmiştir. (bk. Irakî, a.g.y)

Zaten bu bilgiye Mefatihu’l-Cinanda da yer verilmiştir. (bk. age. s. 517)

Demek ki Hz. Peygamber (asm) Efendimizden gelen rivayetin İhya’da -üçte biri de olsa- sahih değildir.

"Fasık" kelimesi müminler için kullanıldığında, ilahi emirlere itaatten ayrılıp haram işleyen kimse kastedilir.

Bilindiği gibi, evlenecek eşler arasında küfüv denilen denklik önemlidir. Bu denkliğin en önemli yönü ise dindarlık faktörüdür.

Bu konuda mezhep alimlerinin detaylarda farklı görüşleri vardır. Ancak biz burada Hanefi mezhebinin alimlerinin / imamlarının görüşlerini kaydetmekle yetineceğiz:

a) İmam Azam ve Ebu Yusuf’a göre, salih bir ailenin kızı fasık birisiyle evlenirse, velilerinin itiraz hakkı vardır. Zira, din; nesep hürriyet ve servetten daha çok iftihar edilecek bir unsurdur. Birisine “fasık” damgasının vurulması kedisiyle en fazla ayıplanan bir ârdır.

b) İmam Ebu Yusuf’a göre, fasık “mücahir” saliha bir kadının dengi olmaz. Şayet günahı gizli işliyorsa, denkliği düşmez.

c) İmam Muhammed’e göre, denklikte din bir ölçü değildir. Çünkü DİN ahiret işidir, denklik ise bir dünya işidir. Onun için fasık olmak evliliğe engel değildir. Meğer ki, işlediği fısk / günah insanlar tarafından alaya alınan bir maskaralık ise o ayrıdır. (bk. el-Mevsuatu’l-Fkıhiyyetü’l-Küveytiyye, 34/272)

Bu tespitler gösteriyor ki, kızını fasık birisiyle evlendiren kimse günahkar olabilir, fakat laneti hak edecek kadar da suç işlemiş olmaz.

Not: Şira isimli eserle ilgili Diyanet İslam Ansiklopedisinde şu bilgilere yer verilmiştir:

“(İmamzadenin) Şiratü’l-İslâm ilâ dâri’s-selâm (adlı) bir ilmihal ve ahlâk kitabı olup, ibadetler yanında gündelik hayata dair birçok konudaki sünnet ve âdâb hakkında bilgi verilmektedir. Diğer ilmihallerden farklı olarak ibadetlerle ilgili farz, vâcip vb. fıkhî hükümlere temas edilmeyen Şiratü’l-İslâm Osmanlı âlimleri arasında çok rağbet görmüş, çeşitli şerh ve tercümeleri yapılmıştır.

Hanîf İbrâhim Efendi, kapsadığı konular bakımından önemli olmakla birlikte çok sayıda münker hadisle asılsız haberin yer aldığı söylenen (Leknevî, s. 161) bu kitaptaki hadislerin kaynaklarını ve sıhhat derecelerini Gayetü’l-merâm fî taḫrîci ehadîsi Şirati’l-İslâm adlı eserinde tespit etmiştir. (bk. İmamzade maddesi)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun