Allah neden gavurun eliyle İslamı yaymış?

Tarih: 25.02.2020 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İnternet gavur icadı sonuçta. O halde, Allah neden Müslüman olmayanların icat ettiği bir alet ile İslam’ı dünyaya yayıyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- “İlim Çin’de de olsa alın.” (Beyhakî, Şuab, 2/253). “Hikmet müminin yitik malıdır, bulduğu yerde alır.” (Tirmizi, İlim 19) gibi hadislerde ifade edildiği üzere, ilmin dini ve milliyeti yoktur. Gayri müslimlerle de İslam dininin yayılması bu nebevi öğretiye uygundur.

- Kaldı ki, Efendimiz (asm) “Allah bu dini facir / fasık / kâfir bir adamla / adamlarla da güçlendirir.” (Mecmau’z-Zevaid, 5/303) manasındaki meşhur hadiste de bu hakikate işaret edilmiştir.

- Fıtraten mükerrem yaratılmış insan, kafir de olsa o ikram edilen fıtri donanımlarını istimal etmesi durumunda, o da birçok güzelliğin meydana gelmesine muvaffak olabilir.

- Dünya bir imtihan yurdudur. Kim hangi konuyu çalışırsa kazanır. Küfür buna mani değildir. İki-üç asırdan beri Müslümanlar genellikle kafir bir sıfat olan cehaleti tercih ettikleri, kafirler ise bir mümin sıfat olan ilmi tercih ettikleri için, kafirdeki iman sıfatı hizmet etmeye başlamıştır. Bu hakikati, asrın müceddidi Bediüzzaman Hazretlerinden dinleyelim: 

“Her müslimin her vasfı müslim olmak vâcib iken, haricen her dem vaki', sabit değildir. Öyle de: Her kâfirin her vasfı kâfir olmak, küfründen neş'et etmek yine lâzım değildir."

"Her fâsıkın her vasfı fâsık olmak, fıskından neş'et etmek, öyle de her dem sabit değildir. Demek bir kâfirin müslim olan bir vasfı, müslimdeki lâmeşru' vasfına galib olur. Bilvasıta, o kâfir dahi ona galibdir."

"Hem dünyada, hayatın hakkı şamil ve âmmdır. O rahmet-i âmmenin bir cilve-i manidar, onun bir sırr-ı hikmeti var; küfür mani değildir...” (bk. Sözler, Lemeat, s. 725)

Demek ki, Cenab-ı Hak ikram ve ihsanını kim daha çok çalışırsa ona ihsan ediyor. Yani kim ciddiyet ve samimiyet ile din ve inanç ayrımı yapılmaksızın ne isterse Allah onu muvaffak eder. 

Dolayısyla bu mana teknoloji için de geçerlidir. 

Çünkü, kafirin her vasfı kafir değildir. Örneğin; onların işlerindeki çalışma gayret ve samimiyeti tebrike şayandır. Onların bu vasıf ve özellikleri taklit edilebilir.

Neticede, Allah'ın onların eli ile gönderdiği, elektrikten, internetten tut uçak vb.ulaşım araçlarına kadar, bütün nimetleri kullanmamızda bir sakınca yoktur. Bu nimetlerden istifade edilebilir.

Onların başka gaye ve niyetler ile icat ettikleri şeyleri bizler İslamiyet'in neşir ve yayılmasına vesile kılabiliriz.

- Bununla beraber, sorudaki şekliyle “Allah neden gavurun eliyle İslamı yaymış?” ifadesi doğru değildir. Çünkü bilimsel keşiflerin geçmişi 2-3 asırdır. Halbuki, İslam’ın yaklaşık 15 asırlık servetini, gavurun eline vermek büyük bir haksızlıktır. 

Kaldı ki, bu bilimsel keşiflerin ilk mucitleri de Müslüman alimlerdir. Endülüs Emevi Devleti, Brockelmann ve Fuat Sezgin Hocanın çalışmaları bunun canlı şahididir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun