72 huri hadisinin sahihliği nedir?

Tarih: 31.08.2023 - 10:31 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Her erkeğe 72 huri verileceği hadisinin sahihliği nedir?
- Huri verilmesinin hikmeti nelerdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis-i şerif şöyledir:

للشَّهيدِ عِندَ اللهِ ستُّ خصالٍ: يُغفَرُ لَه في أوَّلِ دَفعةٍ ويَرى مقعدَه منَ الجنَّةِ ويُجارُ مِن عذابِ القبرِ ويأمنُ منَ الفَزعِ الأكبرِ ويُوضعُ على رأسِه تاجُ الوقارِ الياقوتةُ مِنها خيرٌ منَ الدُّنيا وما فِيها ويزوَّجُ اثنتَينِ وسبعينَ زَوجةً منَ الحورِ العينِ، ويُشفَّعُ في سبعينَ مِن أقاربِه

Şehidin Allah katında altı özelliği vardır: Kanının ilk damlası yere düştüğü anda affedilir ve cennetteki yerini görür. Kabir azabından kurtarılır. Kıyametin dehşetinden emin olur.[1] Başına dünya ve dünyanın içindekilerden daha hayırlı olan yakut cinsinden bir vakar tacı konur. Kıyametin korkunç hâlinden emin olur. Yetmiş iki huri ile evlendirilir. Akrabasından yetmiş kişiye şefaat eder.”[2]

Bu hadis, güvenilir hadis kaynaklarımızda geçmekte olup senedi sahihtir.

“Yetmiş iki tane hurinin verilmesi” cümlesinin manası:

Allah Teala’nın kendi yolunda şehit olan her bir kimseye huri vermesini ve bunu "yetmiş iki" sayısıyla ifade edişini iki şekilde anlayabiliriz:

Birincisi: Allah Teala, yetmiş iki sayısıyla her şehide en az bu kadar vereceğini ifade ederek asgari bir sınır koymuştur. Bu demek oluyor ki, en az her bir kimseye yetmiş iki huri düşecektir.

İkincisi: Allah Teala, yetmiş iki sayısıyla kesretten kinaye yapmıştır, maksat sayı belirlemek değil, çokluğu ifade etmektir [3]

Erkeğe Huri Verilmesinin Hikmeti

Öncelikle ifade edelim ki, Allah Teala, kullarının fıtratını en iyi bilendir ve ona göre mükâfatlar ile teşvik eder ve ona göre cezalar ile sakındırır.

Bir baba oğluna “Seni evlendireceğim.” dese, bu çocuk için müjdedir. Aynı ifade kızı için ise utanma konusudur. Bu yüzden fıtratı bozulmayan bir baba, kızına “Seni bir adamla evlendireyim.” diyemez. Aracılar vasıtasıyla ona meseleyi anlatır. Çünkü erkek birini talep eder, kız ise talep olunur. Erkek için kız istemeye gidilir. Kıza ise erkek tarafı gelir; damadın yakınları kızın babasına gider “Kızına talibiz.” der. Kadın talib olmaz. Kadın matluptur.

Erkek, kadına talip olduğundan Allah Azze ve Celle de cenneti anlatırken Kuran’da huriden bahseder. Bu mükâfat, erkeklerin ibadet şevkini artırır. Lakin aynı durum kadın için söz konusu olsaydı bu onlarda bir mahcubiyet sebebi olurdu. Ayrıca bu hâl, kadın için bir cazibe de oluşturmaz. Zira erkeğin şehvetinde birinci sırada kadın; kadında ise birinci sırada gezmek, alışveriş yapmak, süslenmek gibi hususiyetler vardır. Nitekim erkeklerle kızlara, “Her şey mübah olsa, hiçbir şey günah olmasa, neleri yapmayı arzu edersiniz?” diye sorulduğunda, erkekler kızlarla birlikte olmayı, kızlar ise gezmek, alışveriş yapmak gibi hususları yazar.

Kuran’da cenneti anlatan, her asra ve her insana bütün sorularının cevabının tek cümle ile verildiği bir ayet ve meali şöyledir:

وَف۪يهَا مَا تَشْتَه۪يهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُۚ

Cennete canların istediği, gözlerin zevk aldığı her şey vardır. (Zuhruf, 43/71) 

Bu ayet-i kerimeye göre kadınlar, neleri arzu ediyorsa onlara cennette ulaşacaklar. Kuran-ı Kerîm, bu müjdeyi kadınlık fıtratını dikkate alarak ve bir mahcubiyete mahal vermeden bildirmiştir. 

“Hiç Yaratan bilmez olur mu?”[4]

Kadının da erkeğin de fıtrat itibariyle neyi arzu ettiğini en iyi bilen Allah Azze ve Celle, onları şehvet duydukları hususlar üzerinden ata yurdu cennete çağırmaktadır.

Bu durum bazılarının iddia ettiği gibi, “İbadeti hem erkek hem kadın yapacak, lakin mükâfatı sadece erkek alacak!” şeklinde kurgulanan bir paradoks değil, fıtrata münasip bir ihsan-ı ilahidir.

“Kuran’daki cennet, erkeklerin cenneti!..” diyenler, büyük bir çarpıtma ile İmam Matüridi’nin de bu görüşte olduğunu iddia etmektedir. Bu noktada da İmam Matüridî’nin söylediği Ehl-i Sünnet ulemasının görüşünden farklı değildir.[5]

İmam Maturidi, “Allah Teâlâ’nın cennete dair vaad ettiklerini dünya aklıyla anlayamayız. Bilmediğimiz bir hayatı, buraya kıyas ederek de idrak edemeyiz. Kuran, nelerden bahsettiyse onları o kadar anlar, öyle iman ederiz.” diyor.[6],[7]

İlave bilgi için tıklayınız:

Cennette kaç dilber verilecek?

Dipnotlar:

[1] Hadîs-i şerifte zikredilen dördüncü özellik, Enbiyâ Sûresi’nin 103. âyet-i kerîmesini işaret etmektedir. “الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ / En büyük dehşet”: Müfessirlerin yorumlarına göre Kıyâmet günü, hesab için sûra üflenildiği zaman bu kişilerin hesab verebilme korkusundan emin olmalarıdır. bk. Ebû Ca’fer İbn Cerîr et-Taberî, Câmiü’l-beyân ‘an te’vili âyi’l-Kur’ân, Dârü’t-terbiye ve’t-türâs, Mekketü’l-mükerreme yy., 18/524.
[2] Müsned, Hadis No: 17182; Tirmizî, H. No: 1663; İbn Mâce, H. No: 2799. 
[3] Ali el-Kârî, Mirkâtü’l-mefâtîh, Dârü’l-fikr, Beyrût 1422, 6/2428.
[4] bk. Mülk, 67/14.
[5] Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Mâtürîdî, Tevîlâtü’l-Kur’ân, Darü’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrût 2005, 8/491.
[6] bk. Tevîlâtü’l-Kur’ân, Tevbe, 9/72. ayetin tefsiri.
[7] Tasarrufla alınmıştır. bk. Şenocak, İhsan, Hüküm Dergisi, “Sürgünden Ata Yurduna Bir Diriliş Hikayesi”, 109.sayı(2022), s. 8-9.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun