Zebur Tevrat'ın hükümlerini nesh etmiş midir? Tevrat tahrif edilmiş ise Zebur'un onun hükmünü kaldırması gerekmiyor muydu? Şu an Zebur'u kimler kullanıyor?

Tarih: 12.03.2007 - 23:45 | Güncelleme:

Soru Detayı
Her gelen kitap kendinden önceki kitabın hükmünü, o kitap tahrif edildi diye değiştirmiştir. Bu durum Zebur'da da söz konusu mudur, yani Tevrat'ı kaldırmış mıdır? Tevrat'la Zebur arasında nasıl bir ilişki vardır? Şu an Zebur'u kimler kullanıyor? Tevrat tahrif edilmiş ise Zebur'un onun hükmünü kaldırması gerekmiyor muydu? Hükmünü kaldırmıyorsa gelişinin hikmeti nedir acaba?.
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bilindiği üzere Zebur'la müstakil bir şeriat vazedilmemiş, Hz. Davud (as) Hz. Musa (as)'ın şeriatı ile amel etmiştir.

Hz. Dâvud (as)'a indirilmiş olan Zebur'da genellikle, O'nun Allah'a yakarışları ve ilâhîleri yer almaktadır. Zebur 'un İbranice asıl metni manzumdur. Allah'ın birliği (tevhid) temeline dayanan dinler döneminin ilk ilâhî kitaplarından olan Zebur, doğruluğu terkeden, ahlâkî kaideleri tanımayan, kötülük ve günah içinde yüzen Yahudi kavmine Allah yolunu göstermek için nâzil olmuştur. Bütün bunlardan ayrı olarak Yahudilerin, "Tevrat'tan sonra kitap gelmeyecektir." yolundaki iddiaları Zebur'un Hz. Davud'a verilmesiyle nakzedilmiş bulunmaktadır. (Elmalılı, Hak Dini Kur'ân Dili, İstanbul 1938, IV / 3081).

Zebur önceleri İbranice idi ve İbrânî-Ârâmî alfabesiyle yazılmıştı; Hristiyanlığın yayılmasından sonra da Lâtinceye çevrilmiştir. Ancak günümüzde orijinal bir Zebur nüshasının mevcut olduğunu söylemek mümkün değildir. Bugün yeryüzünde Zebur'a tâbi bir millet bulunmamakla beraber, gerek Yahudiler, gerek Hristiyanlar ibadet ve âyinlerinde dua niyetiyle Zebur'dan parçalar okumaktadırlar. Özellikle Hristiyanların pazar âyinlerinde Mezmur'dan seçilmiş parçalar okumayı ihmal etmedikleri bilinen bir husustur.

Temel hükümler bütün peygamberler için aynıdır; değişmez, nesh olmaz. Meselâ, imanın rükünleri bütün hak dinlerde aynıdır ve ibadet bunların hepsinde vardır. Ama ibadetin fer’î hükümlerinde, yani teferruatında farklılıklar görülür. İbadetin şekli, vakti, kıblenin yönü gibi hükümlerde nesh söz konusu olmuştur.

Gönderilen semavi kitaplarda esas bakımından kendisinden önceki kitaplarla imanın rükünlerinde aynıydı. Ancak ibadet ve muamelatta değişiklikler vardı.

Zebur Tevrat'ta gönderilen şeriatı nesh etmemiştir. Çünkü Tevrat o dönemde tahrif edilmemişti. Zebur'da insanlara dini ve ahlaki öğütler verilmiş ve bu anlamda Tevrat'ı tasdikleyici bir semavi kitap olarak gönderilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun