Peygamberimizin isimlerini Tevrat ve İncil'de neden bulamıyoruz?

Tarih: 20.05.2016 - 02:45 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Hazreti Şuayb (as)'ın suhufunda, Efendimizin (asm) ismi "Müşeffeh" şeklinde geçer ki, kelime olarak tam karşılığı “Muhammed”dir. Tevrat'ta geçen "Münhemenna" isminin karşılığı da, yine "Muhammed"dir. (bilindiği gibi Muhammed kelimesinin lügat karşılığı da, “tekrar tekrar methedilmiş” şeklindedir.)
- Bunların dışında, Efendimizin (asm) ismi, Tevrat'ta çoklukla “Ahyed”, İncil'de ise, ”Ahmet” olarak geçmektedir." Sizlerin de belirttiği; "Müşeffeh", "Münhemenna" ve “Ahyed” isimlerinin Tevrat’ta geçtiği pasajların numaralarını ve cümlelerin sıra numarasını bana bildirebilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bediüzzaman Hazretlerinin (Mektubat, s. 170), İslam kaynaklarında geçen sorudaki bilgileri şöyle ifade etmiştir:

“Hem Kütüb-ü Enbiya'da, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Muhammed, Ahmed, Muhtar manasında Süryanî ve İbranî isimleri var. İşte:

Hazret-i Şuayb'ın suhufunda ismi, Muhammed manasında "Müşeffah"tır.(1)

Hem Tevrat'ta yine Muhammed manasında "Münhamenna", hem Nebiyy-ül Haram manasında "Hımyata".(2)

Zebur'da "El-Muhtar"(3) ismiyle müsemmadır.

Yine Tevrat'ta "el-Hâtem-ül Hâtem".(4)

Hem Tevrat'ta ve Zebur'da "Mukîm-üs Sünne".(5)

Hem Suhuf-u İbrahim ve Tevrat'ta "Mazmaz"dır.(6)

Hem Tevrat'ta "Ahyed"dir.”(7)

- Hz. Peygamber bu konuda Ehl-i kitaba meydan okumuş:

“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Kur'anın lisanıyla onlara der ki: "Kitaplarınızda, benim tasdikim ve evsafım vardır. Benim beyan ettiğim şeylerde, kitaplarınız beni tasdik ediyor. “De ki: Eğer sözünüzde doğru iseniz, getirin Tevrat’ı da okuyun.” (Âl-i İmrân, 3/93), “De ki: Gelin, çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağırıp toplanalım, sonra niyaz edelim ki, Allah’ın lâneti yalancılar üzerine olsun.” (Âl-i İmrân, 3/61) gibi ayetlerle, onlara meydan okuyor: 

"Tevrat’ınızı getiriniz, okuyunuz ve geliniz; biz çoluk ve çocuğumuzu alıp Cenab-ı Hakk'ın dergâhına el açıp, yalancılar aleyhinde lanetle dua edeceğiz!" diye mütemadiyen onların başına vurduğu halde, hiç Yahudi bir âlim veya Nasrani bir kıssis, onun bir yanlışını gösteremedi.”(8)

- Eski kitaplar tahrif edildiği için şu anda Peygamberimiz (asm)'in söz konusu isimlerini bulmak zordur, çünkü:

1. Tevrat, İncil ve Zebur'un ibareleri; Kur'an gibi mucize değildi. Bu nedenle ibareleri aynen muhafaza edilmedi ve onların yerine başka ifadeler koydular.

2. Kuran dışındaki diğer kutsal kitaplar, tarih boyunca sürekli tercüme tercüme üstüne farklı şekillerde yazılmıştır. Bu durum da orijinal ifadelerin kaybolmasına ve içlerine yabancı kelimelerin girmesine neden olmuştur.

3. Tevrat, İncil ve Zebur'u tefsir edenlerin sözleri ve açıklamaları da ayetlerle karıştırıldı. Böylece ayet olmayan açıklama ve tefsirler, ayet gibi kabul edilmeye sebep oldu.

4. Bazı kötü niyetli insanların yaptıkları tahrifler de Tevrat, İncil ve Zebur'a ilave edildi. Böylece hem orijinaller değiştirilerek farklı ibareler eklendi hem de bazı bilgiler ilave edildi.

Bütün bu ve benzeri nedenlerden dolayı, Tevrat, İncil ve Zebur'da tahrifler, değişiklikler, ilave çıkarmalar meydana geldi.

İşte bu sebeplerden dolayı, İslami kitaplarda bulunan bazı bilgileri, bugün elimizde bulunan Tevrat, İncil ve Zebur'da bulamıyoruz.

Konuyla ilgili iki önemli çalışmadan söz etmek faydalı olacaktır:

1. Rahmetullah b. Halîlirrahmân el-Hindî’nin İzharü’l-hak(9) adlı eseri. Rahmetullah el-Hindi, Tevrat, İncil ve Zebur’un binler yerinden değişiklik yapıldığını, keşişlere, Yahudi ve Hıristiyan alimlerine ispat ederek onları susturmuştur.(10)

2. Hüseyin-i Cisrî’nin er-Risaletü’l-Hamidiyye isimli eserdir. Bu eserde, Tevrat, İncil ve Zebur’dan Peygamberimiz Hz. Muhammed’in peygamberliğine işaret eden yüzden fazla bilgi çıkarılıp tek tek yazılmıştır.

Tevrat, İncil ve Zebur’un bu kadar tahrifatına, değiştirilmesine rağmen, yüzden fazla işaret olması gösteriyor ki, daha önce yüzlerce işaretin olduğu anlaşılıyor.

Eser Manastırlı İsmail Hakkı tarafından Türkçe’ye çevrilmiş(11) Ahmet Gül tarafından da sadeleştirilerek "Risâle-i Hamîdiyye, İtikat ve İbadetlerimizin Hikmet ve Faydaları" adıyla neşredilmiştir.(12)

İlave bilgi için tıklayınız:

İncil'de geçen Faraklit kelimesinin Peygamber Efendimize işaret ...
Tevrat’ta Peygamber Efendimize işaret eden Alemlerin Himadası ifadesi geçiyor mu?

Dipnotlar:

1) Halebî, es-Sîretü’l-Halebiye, 1:353; Nebhânî, Hüccetüllah ale’l-Âlemîn, 112; Kastalânî, el-Mevâhibü’l-Ledünniye, 6:189.
2) Halebî, es-Sîretü’l-Halebiye, 1:346, 354; Nebhânî, Hüccetüllah ale’l-Âlemîn, 112-113.
3) Halebî, es-Sîretü’l-Halebiye, 1:353; Nebhânî, Hüccetüllah ale’l-Âlemîn, 112; Kastalânî, el-Mevâhibü’l-Ledünniye, 6:189; Ali el-Kari, Şerhu’ş-Şifâ, 1:739.
4) Nebhânî, Hüccetüllah ale’l-Âlemîn, 114.
5) Nebhânî, Hüccetüllah ale’l-Âlemîn, 115.
6) Nebhânî, Hüccetüllah ale’l-Âlemîn, 113; Halebî, es-Sîretü’l-Halebiye, 1:353.
7) “Benim ismim Kur’ân’da Muhammed, İncil’de Ahmed, Tevrat’ta Ahyed’dir.” Nebhânî, Hüccetüllah ale’l-Âlemîn, 108, 112; Halebî, es-Sîretü’l-Halebiye, 1:353; el-Envârü’l-Muhammediyye mine’l-Mevâhibü’l-Ledünniyye, s. 143 (İbn-i Abbas’dan r.a rivayet olunmuştur).
8) bk. Mektubat, 162-163
9) ) İstanbul 1281, 1304, 1306; Kahire 1294, 1305, 1309.
10) bk. Muhammed Selîm, Ekberü mücâhid fi’t-târîħ, s. 33-36, 45-49; DeHart, Muslim Polemics in India: The Tahrif Issue in the Interaction Surrounding the 1854 Agra Debates (yüksek lisans tezi, 1981), University of Pennsylvania, Department of South Asia Regional Studies, s. 42-43, 45-49;  İmdâd Sâbirî, Firengiyôn ka Câl- Cihâd-ı Âzâdî key Rûşen Çerâġ, Delhi 1979, s. 214-221, 327-342, 349-353.
11) İstanbul 1308, 1329.
12) İstanbul 1973, 1980.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun