Kur'an'da Hz. Peygamber'in ismi kaç yerde geçmektedir?

Tarih: 17.05.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın en güzel isimleri Muhammed, Ahmed, Mahmud, Mustafa isimleridir.

Bunlardan bazılarını hadislerde görmek mümkündür. Mesela:

“Benim ismim Kur’ân’da Muhammed, İncil’de Ahmed, Tevrat’ta Ahyed’dir.” (Nebhânî, Hüccetüllah ale’l-Âlemîn, 108, 112; Halebî, es-Sîretü’l-Halebiye, 1:353; el-Envârü’l-Muhammediyye mine’l-Mevâhibü’l-Ledünniyye, s. 143; İbn-i Abbas’dan r.a rivayet olunmuştur).

"Benim birçok isimlerim vardır; ben Muhammed'im, ben Ahmed'im, ben o Haşîr'im ki, insanlar benim kademim (yani izim) üzere haşrolunacaklardır. Ben o Manî'yim ki, Allah benimle küfrü mahvedecektir. Ben Âkıb'ım ki peygamberlerin sonuncusuyum." (bk. Buhari, Menâkıb 17, Tefsir 61; Müslim, Fezâil 124. 125, 126)

Ahmed, hamd kökünden ism-i tafdil olup “Herkesten daha çok öven (hamdeden) ve herkesten daha çok övülen” anlamlarına gelir.

Hz. Peygamber (asm)'in adı olarak Ahmed, Kur'ân-ı Kerim'de bir defa geçmektedir:

“Hatırla ki Meryem oğlu İsa, 'Ey İsrâiloğulları! Ben, daha önce gönderilen Tevrat'ı tasdik etmek ve benden sonra gelecek Ahmed adlı bir peygamberi müjdelemek üzere Allah'ın size gönderdiği peygamberim.' demişti.” (Saf, 61/6)

Hz. İsa (as) İncil'de (Yuhanna, XIV/15-16. 23-27; XV/26: XVl/7-13) kendisinden sonra Ahmed adlı bir peygamberin geleceğini haber vermiştir.

Peygamberimiz (asm)'in Muhammed ismi ise, birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş; birçok güzel huylara sahip gibi manalara gelir. Bu isim, Peygamber Efendimiz (asm)'in dedesi Abdülmuttalib tarafından, Allah ve Onun kulları övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde zikredilmiştir:

“Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisingeriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim gerisingeriye dönerse, Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır.” (Al-i İmran, 3/144)

“Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzab, 33/40)

“İnanıp salih ameller işleyenlerin ve Muhammed'e indirilene -ki o Rablerinden gelen haktır- inananların ise Allah günahlarını örtmüş ve hâllerini düzeltmiştir.” (Muhammed, 47/2)

“Muhammed, Allah'ın Resûlüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rükû ve secde hâlinde, Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah, kendileri sebebiyle inkârcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir.” (Fetih, 48/29)

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamberimiz'in kaç isimi vardır, bunlar nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun