Ölü Deniz Parşömenlerinde, Peygamber Efendimizin ismi neden yok?

Tarih: 05.07.2013 - 16:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ölü Deniz Parşömenlerinde bulunan ve açıklanan haberlere göre de çok iyi korunmuş bu parçalara rağmen, Peygamber Efendimiz (asm)'in ismi Eski Ahit'te neden hâlâ yok?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Eğer Ölü Deniz parşömenlerinde bulunan parçalar gerçekten çok iyi korunmuş ve Eski Ahid'in asıl metnini içeriyorsa, herkesten önce Yahudilerin bunlara sahip çıkması gerekmez midi?

Böyle bir şey olmadığına göre, söylenenler bazı kimselerin abartılı bir şekilde seslendirdikleri spekülasyonlardan öteye geçemez.

Bununla beraber, Hüseyin Cisri Hazretleri "Risale-i Hamidiye"sinde Tevrat, İncil, Zebur ve diğer bazı eski suhuflardan derleyip tespit ettiği yüz on dört ayette Hz. Peygamber (asm)'den nasıl bahsedildiğini açıkça ortaya koymuştur.

Bediüzzaman Hazretlerinin On Dokuzuncu Mektup'ta yine bu eski kitaplardan birçok ayetlere yer vermiştir.

Ayrıca, İbranice veya Süryanice olan bu Eski  kitaplarda Hz. Peygamber (asm)in Arapça olan açık ismi değil de o isimlerin anlamını çağrıştıran vasıflarının olması da işaret için yeterlidir. Örneğin, FARAKLİT kelimesinin Ahmed anlamına geldiği bilinmektedir.

İncil tercümelerinde genellikle faraklit veya paraklit (perikletos) kelimeleri aynen muhafaza edilirken, yakın zamanlarda basılmış olan İncil tercümelerinde bu kelime değiştirilerek Arapça tercümelerinde “muazzi”, Türkçe tercümelerinde ise “teselli edici” şeklinde verilmiştir.  

Paraklit sözcüğü, antik Yunanca'da mahkemede yardım eden kişi anlamında da kullanılmıştır. Kumran Yazıtları ya da Ölü Deniz Tomarları olarak bilinen metinlerde, bu sözcük Gerçeğin Ruhu olarak geçer. (VİKİPEDİ)

İslam âlimlerinin görüşlerine göre Paraklit ismi ile İslam peygamberi Hz. Muhammed (asm) kastedilmektedir.

Yunanca Parakletos kelimesi en basit anlamıyla "yardımcı" anlamına gelmektedir. Yine Yunanca bir kelime olan Periklutos ise "övülmüş" (İngilizce: praised one) anlamına gelmektedir.

İslam peygamberi Hz. Muhammed (asm)'in isimlerinden biri olan Ahmed de "övülmüş" anlamına gelmektedir. Bu nedenle bazı İslam alimlerince Parakletos sözcüğünün Periklutos ile aynı sözcük olduğu ve Ahmed ile anlam olarak örtüşmektedir. (bk. Alusî, XXVIII/86-88; Elmalılı Hamdi Yazır, VIII/12-17)

Yuhanna Türkçe tercümesinde,

“Eğer beni seviyorsanız emirlerimi tutarsınız. Ben de Babaya yalvaracağım ve o size başka bir tesellici, hakikat ruhunu verecektir; taki daima sizinle beraber olsun.” (Yuhanna, 14/15-16),

“Fakat benim ismimle Babamın göndereceği tesellici, Ruhü’l-Kudüs; o size her şey öğretecek ve size söylediğim her şeyi hatırınıza getirecektir.” (Yuhanna, 14/26),

“Babadan size göndereceğim tesellici, babadan çıkan hakikat Ruhu, geldiği zaman benim için o şahadet edecektir.” (Yuhanna, 15/26),

“Bununla beraber ben size hakikati söylüyorum; benim gitmeme sizin için hayırlıdır, çünkü, gitmezsem, Tesellici size gelmez; fakat gidersem, onu size gönderirim. Ve o geldiği zaman, günah için, salâh için, ve hüküm için dünyayı ilzam edecektir. Günah için; çünkü bana iman etmezler. Salah için; çünkü Babama gidiyorum, ve artık beni göremezsiniz. Ve hüküm için; çünkü bu dünyanın reisinde hükmedilmiştir. Size söyleyecek daha çok şeylerim var; fakat şimdi dayanamazsınız. Fakat o, hakikat Ruhu, gelince, size her hakikate yol gösterecek; zira kendiliğinden söylemeyecektir; fakat her ne işitirse söyleyecek; ve gelecek şeyleri size bildirecektir.(Yuhanna, 16/7-13)

Yuhanna’nın bu ayetlerinde “Faraklit/Paraklit” kelimesi, Tesellici, hakikat ruhu ve Ruhü’l-Kudüs olarak tercüme edilmiştir. Bu son ayetler Necm Suresinin “O, kendi  arzusuna göre  konuşmaz. Onun konuşması, (Allah tarafından) kendisine vahiy edilen bir vahiyden başka bir şey değildir.” mealindeki üçüncü ve dördüncü ayetleriyle tamamen örtüştüğü gibi, Saf suresinin “Vakti geldi, Meryem’in oğlu Îsâ da: “Ey İsrail oğulları! dedi, “Ben size Allah’ın Resûlüyüm. Benden önceki Tevrat’ı tasdik etmek, benden sonra gelip ismi “Ahmed” olacak bir resulü müjdelemek üzere gönderildim.” mealindeki 6. ayetiyle de örtüşmektedir.

Yuhanna Arapça tercümesinde de Türkçe’deki  ifadelerin aynısı kullanılmıştır. (bk. İncilu Yuhanna, el-Eshahu’r-rabi aşer: 16, 26;  el-Eshahu’l-hamis aşer: 26;  el-Eshahu’s-sadis aşer: 7-8)

Elmalılı Hamdi Yazır, Fatih kütüphanesinde bu mesele ile ilgili bir eser gördüğünü, orada bir papazın İncillerdeki "Faraklit" müjdelerinin, Kur'an'ın ilgili âyetinde haber verilen

"Benden sonra gelecek Ahmed isminde bir peygamberi müjdeleyici olarak..." (Saf, 61/6)

şeklindeki müjdesi olduğuna kanaat getirerek müslüman olduğunu ve bu hususa dair bir risale yazdığını belirten ifadelere rastladığını söylemiştir. (bk. Yazır, VIII /16)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun