Yahudilerin Mesih anlayışı ile Hristiyanların Mesih anlayışı aynı mıdır?

Tarih: 03.07.2013 - 14:23 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Yahudiler ile Hristiyanların Mesih anlayışındaki farklar nelerdir?

- Yahudilerin beklediği ahir zaman peygamberi ile bekledikleri Mesih aynı kişiler midir, yoksa farklı kişiler midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mesih, muhtelif dinlerde dünyanın sonuna doğru gelmesi beklenen kurtarıcının Yahudilik ve Hristiyanlık'taki adıdır.

Mesih terim olarak "yağ sürülmüş, yani yağla meshetmek suretiyle bir işe hasredilmiş, dinî bir görevi ifaya elverişli hale getirilmiş, dinî bir görevle vazifelendirilmiş, Tanrı'nın bir görev tevdi etmek üzere el koyduğu kişi" mânasına gelmektedir. Kelime Grekçe'ye christos, Latince'ye christus olarak geçmiştir.

Müslüman dilcilerin çoğu, Kur'an'da on bir yerde ve sadece Hz. İsâ'nın adı veya lakabı şeklinde geçen mesîhin Arapça bir kökten geldiğini kabul etmekle birlikte, kelimenin aslının İbrânîce, Ârâmîce veya Süryânîce olduğunu ileri sürenler de vardır.

Kelime, Arapça olduğunu kabul edenlerden bazılarına göre "gezmek, dolaşmak" anlamındaki "şeyh" kökünden türetilmiştir; "mesh" kökünden geldiğini kabul edenlere göre ise kelimenin Sâmî dillerindeki ortak mânalarının dışında "silmek, su ile meshetmek, temizlemek, düzlemek; yalan söylemek" gibi anlamları da vardır.

İslâm kaynaklarındaki rivayetlere göre Hz. İsâ'ya bu ad çok gezdiği, dokunmak suretiyle hastaları iyileştirdiği, yağla rneshedilmiş olarak doğduğu, doğduğunda şeytan ilişmesinden korunması için Cebrail'in kendisine kanadıyla dokunduğu, güzel yüzlü olduğu için verilmiştir.

İleride gelecek bir kurtarıcı inancı gerek ilkel ve millî, gerekse büyük dinlerde mevcut olup, beklenen bu kurtarıcı çeşitli isimlerle adlandırılmaktadır; bunlardan biri de mesîhtir.

Mesîh telakkisi Yahudilikte çok köklü bir inanç olup Yahudi âmentüsünün temel unsurlarından biridir. Gerek Eski Ahid'de yer alan ve çeşitli şahıslar tarafından ifade edilen ileride gelecek kurtarıcı müjdesi gerekse Yahudilerin seçkin halk oldukları inancı ve bu inançla çelişen tarihî olaylar onlarda bir kurtarıcı beklentisi doğurmuştur.

Yahudilere göre beklenen mesih henüz gelmemiştir. Hristiyanlar ise Yahudilerin bekledikleri mesîhin Hz. îsâ olduğunu kabul etmekte, ona çeşitli nitelikler atfetmekte ve ikinci defa geleceğine inanmaktadırlar.

Bugün Hristiyan mezheplerinin Hz. İsâ ve Mesih'le ilgili tarihî süreç içinde çeşitli tartışmalar sonunda ortaya konmuş inançları vardır.

Kur'an'da mesîh, Hristiyanlık'ta olduğu gibi Hz. İsâ'nın ölümünden sonra dirilişi üzerine kendisine verilmiş bir sıfat olmayıp doğumundan itibaren onun için kullanılmıştır.

Kavram Kur'ân-ı Kerîm'de Hristiyanlık'taki anlamıyla yer almamakta, İsâ'nın kendisinden önce gelenler gibi bir peygamber olduğu vurgulanmaktadır. (bk. TDV İslam Ansiklopedisi, Mesih md.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun