Peygamberimizin doğumuyla ilgili harikuladelikler uydurma mıdır?

Tarih: 15.03.2016 - 00:48 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Peygamber’in doğumuyla ilgili harikuladelikleri anlatan rivayetlerin uydurma olduğunu iddia ediliyor.
- Benim gibi avam kişiler bunlardan hangisine inanacak?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konudaki rivayetlerin sıhhati hakkında farklı değerlendirmeler vardır.

Muasır âlimlerin bir kısmı Ekrem Ziya el-Umeri’nin yazdıklarını esas alarak, bu konudaki rivayetlerin zayıf veya mevzu olduklarını savunmaktadır. (bk.  Ekrem Ziya el-Umeri, es-Siretu’n-Nebeviyetu’s-sahiha, el-Mednetu’l-Münevvere, 1415)

- Biz, özellikle, Hz. Peygamber (asm)'in doğduğu gecede meydana geldiği bildirilen “Kisra sarayının bir sarsıntıya maruz kalması ve duvarlarının yarılması ve 14 şerefesinin yıkılması, Mecusilerin bin yıldan beri yanan ateşlerinin sönmesi, Sava gölünün kuruması gibi olaylarla ilgili rivayetlerin doğru olup olmadığını inceleyeceğiz.

Başta, bunlar da dahil Mevlid gecesinde vuku bulan harika olayları anlatan rivayetlerin tamamını inkâr edenlere kısaca değindik.

Şimdi ise, bu konular hakkında olumlu bakan âlimlerin görüşlerini biraz detaylı şekilde anlatmakta fayda olduğunu düşünüyoruz:

1) Son âlimlerden meşhur İslam tarihçisi Ebu’l-Hasen en-Nedvî konuyla ilgili şu ifadelere yer vermiştir:

“Hz. Peygamberin viladet gecesinde meydana gelen harika olaylardan bir kısmı da şunlardır:

“Kisra sarayının bir sarsıntıya maruz kalması ve duvarlarının yarılması ve 14 şerefesinin yıkılması, Mecusilerin taptıkları ve bin yıldan beri yanmaya devam eden ateşlerinin sönmesi, Sava gölünün kuruması..” (en-Nedvî, es-Siretu’n-Nebeviye, Daru İbn Kesir, Dımaşk, 1425, 1/158-159)

2) Yine muasır alimlerden meşhur Ebu Zehra da bu konuları işlediği yerde, ilgili rivayetleri reddedenlerin olduğunu belirttikten sonra, kendi görüşünün bu rivayetlerin kabulü yönünde olduğunu bildirmiştir. Ona göre bazıları, bu işi akıllarına sıkıştırmadıkları için bunu reddetmişler. Halbuki, her mucize gibi bu olayların yaratıcısı da kudreti sonsuz olan Allah’tır. Bunda anlaşılmayan ne var? (bk. Ebu Zehar, Hatemu’n-Nebiyyin Sallallahu aleyhi ve’s-sellem, Kahire, 1425, 104-106)

3) Suyuti, bu konuların yer aldığı bazı rivayet kaynaklarına da işaret etmiştir. İbn Asaki’rin kendi rivayeti için “bir ravinin teferrüd ettiğini” söylediğini bildirdikten sonra, aynı müellifin bu konuları başka bir senetle de rivayet ettiğini belirterek rivayetlerin lehinde bir tavır sergilemiştir. (bk. Suyutî, el-Hasaisu’l-Kübra,1/87-88)

4) Büyük muhaddis Beyhaki de diğer bazı mucize / irhasatla birlikte Mevlid-i Nebi gecesinde meydana gelen (kisra sarayının sarsıntı geçirmesi vs.) harika olayları kendi senediyle rivayet etmiş ve bunları peygamberliğin bir delili olarak ortaya koymaya çalışmıştır. (bk. Beyhaki, Delailü’n-Nübüvve, 1/126-130)

5) Taberi de meşhur tarihinde kendi senediyle söz konusu olayların Mevlid-i Nebevi gecesinde vuku bulduğunu anlatmış ve herhangi bir tenkide tabi tutmamıştır. (bk. Tarihu’t-Taberi, 2/166-...)

6) Meşhur hadis alimi İbn Hacer de bu konuyla ilgili değişik rivayetlere yer vermiş ve bunların “uydurma” olduğuna dair bir şey söylememiştir. (bk. Fethu’l-Bari, 6/584-85)

7) Muhakkik alimlerden İbn Kesir de bu konuyu işlemiş, değişik rivayetlere yer vermiştir. Bu arada: “Kisraların en sonuncusu, Yezdecir b. Şehriyardır ki, Kisra’nın sarayı onun zamanında yarılmıştı...” demek suretiyle bu rivayetleri sahih kabul ettiğini göstermiştir. (bk. İbn Kesir, es-Siretu’n-Nebeviye, 1/215-218)

8) el-Haraiti de aynı ifadelere yer vermiştir. (bk. Hevatifu’l-can,1/57)

9) es-Siretu’l-Halebiye’de de Hz. Peygamber (asm)'in doğum gecesinde meydana gelen olayların birer mucize olduğu, Allah tarafından son peygamberin hakkaniyetinin yere kazınması adına bunların gerçekleştirildiği bildirilmiştir. (bk. a.g.e,  1/106-107)

10) Allamelerden ez-Zerkani de bu rivayetlere yer vermiş ve bütün bunların (irhasat nevinden) Hz. Peygamber (asm)'in birer mucizesi olduğunu bildirmiştir. (bk. Şerhu’z-Zerkani, ala’l-Mevahibi’l-Ledüniyye, 1/227-228)

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifleri sırasında meydana gelen hârikâ hâdiseler

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun