Namaz kılmayan, Allah'ın himayesinden uzak mı olur?

Tarih: 25.07.2017 - 00:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah mazeretsiz namaz kılmayanların diğer amellerini kabul etmez. Tövbe edinceye kadar da Allah'ın himayesinden uzak olur.
- Bu hadis doğru mu?
- Bu hadisin doğruluğunda şüphe ettim gerçekten böyle bir hadis var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ebü’d-Derdâ (r.a) anlatıyor: Canımdan çok sevdiğim Rasûlullah (asm), bana şu tavsiyede bulundu:

“Param parça edilsen, ateşlerde yakılsan bile, sakın hiçbir şeyi Allah’a şirk koşma! Hiçbir farz namazını da kasten terk etme! Kim namazı bile bile terk ederse, o kişi Allah Teâlâ’nın himâyesinden ve hıfz u emanından uzak kalır.” (İbn-i Mâce, Fiten, 23)

Bu hadis, Allah’a kulluğun temeli ve en açık ifadesi olan namazın, ne kadar büyük bir ehemmiyet taşıdığını açıkça gözler önüne sermektedir.

Hadiste, bir farz namazı bilerek ve kasten kılmayan, terk eden bir kimsenin zimmetten, ilahi teminattan uzaklaştığı beyan buyurulmuştur.

Zimmet ve ilahi teminattan maksat; iman edip namazlarını usulüne uygun olarak vaktinde eda eden insanların can ve mallarının teminat altında olduğuna dair ilahi garantidir.

Bu itibarla unutmak, bayılmak gibi meşru bir mazeret yok iken, bile bile bir farz namazı terk eden bir kimse, bu hadiste verilmiş olan zimmeti, yani ilahi güvence ve teminatı yitirmiş sayılır. Sorguya çekilerek cezalandırılması gerekir.

- Ayrıca, şöyle bir hadis vardır:

“Kim ikindi namazını (bir rivayette: mazeretsiz) terk ederse, onun ameli boşa gider.”  (Buhârî, Mevâkît 15; Müslim, Mesacid 35)

- Bu hadisin zahirine yapışan Hariciler ve bazı Hanbelilere göre, bu ifadeden anlaşılıyor ki, namazı terk eden kimse kâfir olur ve bu yüzden de amelleri boşa gider. Özellikle hariciler bu hadisin ifadesini “Kim imanı (iman esaslarını) inkâr ederse onun ameli boşa gider.” (Maide, 5/5) mealindeki ayetle karşılaştırmışlar. Ve amellerin boşa gitmesini küfre delil olarak göstermişler.

Ancak Ehl-i sünnet alimlerinin büyük çoğunluğuna göre, namazı terk eden kâfir olmaz. İnanmadığı için terk ederse kâfir olur. Maide suresinin ilgili ayeti de onların aleyhinedir. Çünkü ayette yer alan “kim imanı inkâr ederse ameli boşa gider” mealindeki ifadenin mefhum-u muhalifi de şudur: “Kim iman esaslarını inkâr etmezse, amelleri boşa gitmez.”

Demek ki, günah işlemekle kimse kâfir olmaz ve amelleri de boşa gitmez. Amellerinin boşa gitmesi ise, o namazla ilgili ameli demektir.

Diğer bir tevile göre, hadisin ifadesi irşada yönelik bir uyarı niteliğinde olduğu için bu sertlikte ifade edilmiştir. Bu bir benzetme gibidir. Yani; ikindi namazını terk eden sanki bütün amelleri yok olmuş gibidir.

Kaldı ki burada yalnız ikindi namazının söz konusu edilmesi, onun faziletini göstermeye yöneliktir. Ve diğer namazlar buna kıyas edilmez. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 2/30-32; Umdetu’l-Kari, 5/39-40)

İmam Nevevi’ye göre, bu sert ifadeler yalnız o günkü kılmadığı ikindi namazı için geçerlidir. Diğer namazları buna kıyas etmek -şeri bir delil olmadığından- hatadır. (Nevevi, Şerhu Müslim, 5/126)

İlave bilgi için tıklayınız:

Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himâyesindedir, hadisinde ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun