Mehdiden sonra Kahtani isminde birisinin geleceğinden bahsediliyor; Kahtani ya da Kahtalani kimdir?

Tarih: 24.07.2006 - 03:40 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Buhari ve Müslim de "Imam", "Halife" ve "Kahtani" tabirleriyle âhir zamandaki bir kurtarıcıdan söz edilmektedir.

Müslim'de Kahtani denilen bir zattan bahsedilmekte, âhir zamandaki bir bolluk ve refah dönemine işaret edilmekte ve saymaksızın mal dağıtan "halife"den haber verilmektedir (Müslim, Fiten 67-69). Bunların dışında Mehdi ile ilgili hadisler ise, Ebû Davud, Tirmizi, İbn Mâce ve Ahmed b. Hanbelin Müsnedi gibi hadis kaynaklarında geçmektedir.

Kelime manası itibariyle, "yokluktan", "yokluk diyarından" manalarına da gelebilen "Kahtani" kelimesinin -yukarıdaki rivayetlerden de anlaşıldığı üzere,- Hz. Mehdi'nin zuhurundan sonra dünyada görülecek bolluk ve bereketi ifade eden bir kelime olacağı ihtimali olabilir.

“Kahtan’dan bir adam çıkıp insanları asasıyla sevk/idare etmeden kıyamet kopmaz.” (Buharî, Menakıb 7; Müslüm, Fiten 60)

mealindeki hadiste de geçen Kahtânî’nin kim olduğu ya da olacağı konusunda detaylı bir bilgi yoktur. Himyer, Kinde, Hemedan ve diğerleri; Yemen ahalisinin hemen hemen hepsinin soyu Kahtan‘a ulaşır.

Bazı âlimlere göre Kahtânî’in adı Cehcah’tır. Ve saltanatı  yirmi yıl kadar sürecektir. Bazılarına göre, bu zat Hz. Mehdi'den sonra çıkacak ve onun yolunu tâkip edecektir. “İnsanları asasıyla sevk/idare etmesi” ifadesiyle kendisi bir çobana benzetilerek raiyetine karşı güzel ve âdil idaresine, güçlü saltanatına işaret edilmiştir(bk. İbn Hacer, ilgili hadisin şerhi).

İbn Hacer’in de tercih ettiği görüşe göre, Kahtan kabilesi, Hz. İsmail (as)’in soyundan gelmiştir(bk. İbn Hacer, VII/537-538).

Asrımız İslam âlimlerinden Bediüzzaman Said Nursi'nin açıklamaları doğrultusunda mehdilik cerayanının üç basamağının bulunduğu, bunların "iman", "hayat", "şeriat" olduğu ve ilk basamak olan iman dairesinde iman esaslarını takviye ettikten sonra, ikinci basamakda bunların hayata tatbik edilmeye başlanacağı, ardından ise Kur'an hakikatlarının hayatın her devresinde hüküm süreceği üçüncü devreye gecileceği anlaşılmaktadır.

Tüm bu anlatılanlar doğrultusunda bir yoklukdan varlık dönemine geçiş söz konusunu olduğundan, Hz. Mehdi için "yokluk döneminden, varlık dönemine" manasınıda yüklenebilecek "Kahtalani" ismi de verilmiş olabilir. En iyisini Allah bilir...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun