Kıyamet günü yıldızların sadece ışıkları mı söner?

Tarih: 13.05.2016 - 00:52 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Tumiset, kelimesinin kökeniyle ilgili bilgiler verir misiniz?
- Kuran hakkında araştırmalar yapıyorum. MURSELAT Suresi 8. ayette ''Tumiset'' kelimesi geçiyor, bu kelimenin anlamları; ışıkları giderildi, silindi demektir.
- Bu anlamlardan farklı başka anlamlar var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah, Kur'an’da kıyametin kopma gününün meydana gelişinin alametlerini ve işaretlerini bildirmiştir.

Kur'an’da 81. sıralamada yer alan Tekvir suresinde güneş ve diğer yıldız (:nucûm)ların kıyamet sırasındaki sönüp kararmaları ve dağılmaları konu edilirken, onu izleyen İnfıtar suresinde gezegen (:kevâkib)lerin parçala­nıp dağılmalarından söz edilmiştir.

Bu sıralama ile güneş ve yıldızların merkez güç olup gezegenlerin yıkılışta dahi onları izleyecekleri anlatılmak istenmiştir.

Yıldızlar (:nucûm)a gelince, Kur'an-ı Ke­rim'de onların söndürülmelerinden ve kararıp dökülmelerinden söz edil­mektedir. Bunun için de "inkidâr" ve benzeri fiiller kullanılmaktadır. Bu da onların bizatihi ateş olmaları dolayısıyladır ve burada yıldızların sönüp kararmaları ve sonra da parçalanıp dağılmaları söz konusu olmuştur.

Soruda geçen ayetin de içinde bulunduğu ayetlerde ise doğrudan, yıldızların solup sönmesi (:tams) olayından bahsedilmektedir. Şöyle ki:

" - Yıldızlar solup söndürüldüğü zaman,
-  Gök yarılıp açıldığı zaman,
-  Dağlar ufalanıp savruldukları zaman..." (Murselât, 77/8-10)

şeklinde anlatılan olaylar dizisi içerisinde, ilk baştan yıldızların ateş ve ışık­larının soldurulup söndürülüşünden bahsedilmektedir.

Bu olay tüm göklerin, dengelenmiş çekim kuvvetlerinde boşluklara yol açacağından, ikinci sırada oralarda açılacak gediklere değinilmiştir.

Burada yıldızların sönüşünü ifade eden "tams" fiili bu anlamın dışında; izi silinme ve eskiyip gitme gibi an­lamlara da geliyor. (bk. Taberî, Kurtubî, Zemahşeri, İbn Kesir, Neysabûrî ilgili yer)

- Yıldızların kütlesel asılları mı yoksa sadece onların ateşleri ve bundan kaynaklanan ışıkları mı ortadan kalkacaktır?

Fahruddîn er-Râzî, bir kısım ayetlerde geçen dağılma ve kararıp dö­külme gibi ifadelere bakarak; yıldızların asıl kütlelerinin ortadan kalkacağı­na hükmetmenin daha doğru olacağını ifade eder. (bk. Razi, Mefatih ilgili yer)

Gerçekten Kur'an-ı Kerm'in bu an­latımına göre, yıldızlar sadece ateş ve ışıklarını kaybetmeyecekler, aynı za­manda onlar ve dolayısıyla onlara bağlı gezegenler tüm kütlesel varlıklarını da kaybedeceklerdir.

Yıldızlarla ve kendisi de bir yıldız olan güneşle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'in bir başka suresinde onların kararıp dağılmalarından ve dökülmele­rinden söz edilmiştir. Burada insana dehşet veren bir anlatım içinde olaylar peşi sıra şöyle dile getirilmiştir:

" - Güneş dürülüp söndürüldüğü zaman,
-  Yıldızlar (kararıp) parçalanarak dağıldığı zaman,
-  Dağlar (yerlerinden koparılıp) yürütüldükleri zaman.” (Tekvîr, 81/1-3)

Genellikle müfessirler bu ayetlerin açıklamasında, yıldızların kararmasından değil de sadece parçalanıp dağılmalarından ve dökülmelerinden söz etmişlerdir. (bk. Taberî, İbn Kuteybe, Zemahşerî, Râzî, Neysabûrî, Kurtubî ilgili yerler)

Kadî Beydavî ise, buna ek olarak yıldızların kararma ihtimalini dile getirmiştir. (bk. Beydavi ilgili yerler)

Yıldızların sönüşü elbette ki onların ihtiva ettikleri mad­delerin, gaz ve zerre (: atom)lerin patlayıp yanma faaliyetlerine son ver­meleri demek olur.

Uzayın içinde savrulan toz duman hâlindeki yıldız bulutlarında her halde ışıma gücü kalmaz veya çok zayıf olur. Toz-duman hâline gelmiş mil­yarlarca yıldızın ve onlardan oluşan yüz binlerce veya daha çok gökada (:galaksi)nın toz-duman hâline gelişi, göklerin ilk yaratılışına esas olan bu­lutsu tek kütleye yeniden dönüşü ifade eder. Bu bulutsu kütle ilkinden daha farklı maddeler ihtiva edebilir. Kütlenin madde yapısı tamamıyla görünmez gizli güç (enerji) hâline de dönüşebilir.

Burada şunu da söyleyelim ki bir yıldızın çöküşü, ona bağlı gezegen ve diğer uyduların da çöküşü demektir. Bu da bir gökada (: galaksi) veya tüm göğe göre küçük bir kıyamet olayıdır.

Kim bilir göklerde böylesi nice kıyametler kopmakta ve buna mukabil de nice güneş aileleri vücut bulmak­tadır.

- Bizim güneş ailemizin kıyameti de bu çapta bir kıyamet mi olacaktır?

Dünyamız böylesi bir kıyametle yıkılsa Kur'an'daki ifadelere bakılacak olursa, sonuçta gene tüm gök bir kıyamete maruz kalacaktır.  (bk. Celal Yeniçeri, Uzay Ayetleri Tefsiri, Erkam Yayınları, s. 358-360)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun