Kahinlerden birisi gelecek, ...hadisinde geçen kâhin kimdir?

Tarih: 23.02.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Kahinlerden birisi gelecek, Kur'an'ı öyle bir tarzda ders verecektir ki, ondan sonra onun gibi o ders ve talimi veren olmayacaktır."
- Bu hadisin kaynağını nedir, hadiste geçen Kâhin kimdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Kâhinlerden birisi gelecek, Kur'an'ı (Kur'an'ın hakikatlarını) öyle bir tarzda ders verecektir ki, ondan sonra, onun gibi o ders ve talimi veren olmayacaktır." (bk. Delailu’n-Nübüvve-Şamile-7/425-427; el-Bidaye ve’n-Nihaye, 6/269; Kenzu’l-Ummal, h. No: 31808, 31809).

Hafız Heysemî, bu rivayette yer alan Abdullah adındaki raviyi ve onun babasını (iki kişiyi) tanımadığını, ancak onları cerheden kimsenin de olmadığını; İbn Ebî Hatim’in Abdullah’ı, Buharî’nin de babasını zikrettiğini söyleyerek rivayetin sağlamlığına işaret etmiştir.(bk. Mecmau’z-Zevaid, 7/167, 10/23).

Beyhakî’nin bildirdiğine göre, bu hadiste yer alan “Kahin”den maksat, Muhammed b. Kâb el-Kureyzî olduğunu düşünen alimler vardır. Bunu düşünenler “Kâhinîn “kelimesini ikil olarak “Kâhineyn” şeklinde okuyup bundan maksat da Kureyza ve Nadîr kabileleri olduğu görüşündeler.(bk. Delailu’n-nübüvve-Şamile-7/425-427; el-Bidaye ve’n-nihaye, 6/269).

Fakat, söz konusu zatın -büyük bir âlim olmasına rağmen- böyle bir imtiyaza sahip olmadığını, kendisinden sonra gelen ve kendisinden çok daha alim olan insanların olduğunu düşündüğümüzde, bu şekilde daraltılmış yorumların pek isabetli olmadığını düşünebiliriz. Meğer ki konu sadece Benî Kureyza ve Benî Nadir kabileleri için söz konusu olmuş olsun.

Abdulkadir Badıllı’nın şu açıklaması, hadisin Bediüzzaman’a bir işaret olduğunu ima etmektedir:

“Kâhin: Hadisin metnindeki kâhinden murat, Allahualem, ilhâma mazhar, gaybî umuru veyâhut gizli kalmış esrârı veyâhut mestur olan Hakaik-ı Kur'aniyyeyi ilhâm-ı ilâhi ile ders verecek birisi demektir. Bu ise, gaybî ve istikbâlî bir işâret, bir ihbâr-ı Nebevîdir." (bk. Badıllı, Kudsi Kaynaklar)

Bediüzzaman’ın “Risale-i Nur’un kıyamete kadar devam edeceğini, artık bundan sonra bir müceddidin gelmeyeceği”(Kastamonu Lahikası, s.27) şeklindeki ifadeleri nazara alındığında, Badıllı’nın bu yorumunun isabetli olduğunu söyleyebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun