"Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yürü…" ayetini açıklar mısınız?

Tarih: 14.09.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İsra Suresi 64. ayette geçen "Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yürü. Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Onlara vaadlerde bulun." ifadesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"(Haydi) onlardan gücünün yettiğinin ayağını çağrınla kaydır. Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yürü. Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Onlara vaadlerde bulun. Hâlbuki şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaadetmez." (İsra, 17/64)

Şeytan, insanlara vesvese vererek, gizli maksadını ve hedefini anlamaya­cakları bir dille, onları günah işlemeye çağırarak yoldan saptırmak ister.(bk. Zemahşerî, II, 367; Şevkânî, III, 273) Bir yoruma göre "süvariler ve yayalar"dan maksat, şeytanın her türlü hileleridir; diğer bir yoruma göre de Allah'a isyan yoluna koyulanlardır. Şeytanın, kendine uyanların mallarına ortak olması, insanlara gasp, hırsızlık, tefecilik gibi haksız işler yaptırmak suretiyle onlara haram servet kazandırmasıdır. Buna göre haram kazanan şeytanın öğüdüne uymuş, onunla or­taklık etmiş olduğu için bu ortaklık kazandığı mal için de söz konusudur. Diğer bir yoruma göre burada Câhiliye Arapları'nın hayvanlarının ve ziraat ürünlerinin bir kısmını cinlerin ve meleklerin sembolleri saydıkları putlarına ayırmaları, onların hizmetine harcamaları şeklindeki uygulamaları kastedilmiştir. Aslında putperest­lik şeytanın teşvik ettiği bir inanç şekli olduğu için putperestler putlara adadıkla­rını da şeytanlara adamış ve böylece onu mallarına ortak yapmış sayılırlar.(İbn Âşûr, XV, 154)

Daha uygun görünen diğer bir yoruma göre burada insanların mânevi hayatlarına saldırıp tahrip etmeye çalışan şeytan, atlıları ve yayalarıyla bir yeri yağmalamaya gelen eşkıyaya benzetilmiştir.(Mevdûdî,III, 123) Bu eşkıya, iş­gal ettiği yerin halkının zayıf karakterlilerini kendi tarafına çekip hükmü altına alır, onların mallarına ve evlâtlarına ortak olur.

Müşrikler, mallarından ve ürünlerinden putlara pay ayırdıkları gibi çocukla­rına da Abdüllât, Abdüluzzâ gibi putlara bağlı isimler verir, onları putperest ola­rak yetiştirirlerdi. Âyetin ifadesine göre bu, şeytanın mallarında ve çocuklarında onlara ortak olmasıydı. Daha genel olarak insanlar, mallarını haram yollarda har­camak, evlâtlarını da bâtıl inanç ve kötü ahlâk üzerinde yetiştirmek, zina yapmak, çocuklarını öldürmekle bu konularda şeytanı kendilerine ortak yapmış olmaktadırlar.(bk. Razi, Mefatih; Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu ilgili ayetin tefsiri)

Demek ki, iblis ve taraftarları, insanlardan kime gücü yeterse, onları sesleri ile oynatıp rahatsız ediyor, isyana davet edip onları oyun ve eğlence ile, boş nağmeler, gayrı meşru hareketler ile yoldan çıkarmaya çalışıyor, bütün yardımcılarıyla, ona uyan insanlar ve cinler ile ve bütün oyun ve eğlencelerle kendilerini isyana teşvik ediyor. Ayrıca, onları helâl şeyleri haram saymaya ve haram şeyleri yapmaya sevkeder, ibadetlerin kimseye bir fâide vermeyeceğini telkin eder, zinaya, gayrı meşru şekilde evlât sahibi olmaya teşvik eder, İslam dinine aykırı isimler ve adlar verdirir, bâtıl dinleri kabule yönlendir..

Elbette ki, İblis ve taraftarları, bu pek haince, kâfirce telkinlerin pek büyük cezasını göreceklerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun