Hz. Nuh ve diğer Peygamberler hangi dili konuşurdu?

Tarih: 25.12.2022 - 13:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Nuh’un ve diğer Peygamberlerin konuştukları dil hakkında kesin sahih bir merfu hadis var mı?
- Ve kaç yaşında öldükleri hakkında sahih hadis var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Biz her peygamberi kendi kavminin lisanıyla gönderdik...” (İbrahim,14/4)

mealindeki ayet, her peygamberin, gönderildiği kavmin diliyle konuştuğunu haber vermektedir.

Ancak 124 bin peygamberin konuştuğu dili ve yaşadıkları ömrün miktarını bilmek ve bildirmek elbette mümkün değildir. Bununla beraber konuyla ilgili bazı bilgileri vermeye çalışacağız:

- İbn Hibban’ın sahihinde verilen bilgiye göre, Peygamber Efendimiz (asm) şunları söylemiştir:

“Peygamberlerden dört tanesi Süryani’dir: Âdem, Şit, İdris ve Nuh. Dört tanesi de Arap’tır: Hud, Şuayb, Salih ve Hz. Muhammed (asm)." (bk. Sahihu İbn Hibban, 2/76-77, h.no: 361)

- Bu rivayetin senedinde bulunan İbrahim b. Hişam, kitabın müellifi İbn Hibban’a göre sikadır, güvenilirdir. Fakat diğer birçok hadis âlimine göre güvenilir değildir. (bk. a.g.e, Muhakkik Şuayb el-Arnavut, talik, 2/79)

- İbn Kesir de bu hadis rivayetine yer verdikten sonra, ayrıca başka bir senetle de bu hadisi rivayet etmiş, fakat bunun için de “üç-dört ravinin zayıf olduğunu" belirtmiş ve rivayetin zayıf olduğuna işaret etmiştir. (bk. Tefsiru İbn Kesir, 2/418).

- Yaptığımız araştırmaya göre, sorudaki peygamberlerin konuştukları dillerle ilgili bilgiler için sahih bir hadis kaynağına rastlayamadık.

- Rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (asm) Efendimiz, -özetle- şu bilgileri vermiştir:

“Hz. Âdem’e gelecek bütün zürriyetleri ve nesli gösterildi. Onların içerisinde çok parlak yüzlü birini görünce onun kim olduğunu sordu. Davud adında bir çocuğu olduğunu öğrenince ömrünün ne kadar olduğunu öğrenmek istedi. Ancak Allah tarafından ömrünün 60 yıl olduğunu öğrenince üzüldü ve 'Ya rabbi! Benim ömrümden 40 yılı ona ver ki hiç olmazsa ömrü yüz yıl olsun.' diye ricada bulundu. Allah tarafından kendisine 'Bu takdirde bu dediklerin yazılır, mühürlenir ve asla değiştirilmez.' denildi. Nihayet Hz. Azrail eceli gelen Hz. Âdem'in kapısını çaldı. Âdem 'Benin daha kırk yıl ömrüm var.' dedi. Ölüm meleği: 'Sen onu oğlun Davud’a vermedin mi?' deyince 'Hayır.' dedi. Verdiği sözünü unuttu, nesli de unuttu, hata etti nesli de hata etti." (bk. Hakim, el-Müstedrek, 3257)

Hakim de Zehebi de bu hadisin sahih olduğunu bildirmişlerdir. (bk. a.g.y)

Tirmizi de rivayet ettiği bu hadis için “hasen-sahih” demiştir. (bk. Tirmizi, 3076)

Benzer ifadelerle bu hadisi rivayet eden İbn Hanbel’de “Hz. Âdem’in ömrünün bin yıl olduğu.” bildirilmiştir. (bk. Müsned, 3519).

Hz. Nuh’un ömrü hakkında “Nuh kavminin içinde elli sene hariç bin yıl kaldı.” mealindeki ayetin açık ifadesi olduğu için (bk. Ankebut, 29/14), tefsir ve hadis kaynaklarında bu hususta bir ihtilaf yoktur. Sadece Tufan'dan önce Tufan'dan sonra veya peygamber olmadan önce ve sonra ne kadar yaşadığına dair farklı yorumlar vardır...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun