Hz. Adem, neden ömründen Hz. Davud’a vermiş?

Tarih: 29.10.2022 - 20:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Adem’in Hz. Davud’a ömründen ömür verdiği hadisinin sıhhati nedir?
- Bu hadisle ilgili hasen denildiğini gördüm hasen garip dendiğini hasen sahih dendiğini gördüm, doğrusu nedir?
- Bir de Hz. Adem kaç yaşında öleceğini nereden biliyor ki ömründen verebiliyor?
- Neden Hz. Davud’a veriyor da Hz. Muhammed’e vermiyor. Hz. Muhammed en büyük peygamber değil mi? Hadisin tam tahlilini yapar mısınız?
- Hz. Adem’in kaç yaşında vefat ettiği ile ilgili net hadis var mı?
- Hakim Müstedrek’te uzun bir hadisin bir arasında 1000 yaşında vefat etti diye geçiyor bu sahih mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda da kesin bir bilgiye rastlayamadık. Bununla beraber, bazı kaynaklarda şu bilgileri görmek mümkündür:

a) Hz. Âdem bin yıl yaşamıştır. Kitab-ı Mukaddese göre, 930 yıl yaşamıştır. (bk. Taberi, Tarih, 1/158;  Muttahir b. Tahir el-Makdisi, el-Bed’u ve’t-tarih, 3/11)

b) İbn Abbas’tan gelen bir rivayete göre, Bakara suresi 282. ayeti nazil olduğu zaman Hz. Peygamber (asm) -özetle- şöyle buyurdu:

“Allah Âdem’in sulbünden zürriyetini çıkardığında çok parlak yüzlü, yakışıklı birini gördü ve onun hangi peygamber olduğunu sordu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak. ‘O Davut’tur.’ buyurdu. Ömrünün ne kadar olduğunu sordu; 60 yıl olduğunu öğrenince, ‘Ya Rabbi! Ona biraz daha uzun ömür ver.’ dedi. Allah, ‘Olmaz, ancak sen kendi ömründen bir şey verirsen olur.’ diye buyurdu. Ki Âdem’in ömrü bin yıl idi (kuvvetli ihtimalle Allah ona ömrünü de bildirmişti) Âdem: ‘Öyleyse ömrümden ona 40 yıl (bazı rivayetlerde, 60 yıl) veririm.’ dedi. Allah da bu söylediklerini bir kitaba / deftere yazdırdı ve melekleri de şahit tuttu. Nihayet vakti geldiğinde melekler Âdem’in ruhunu kabzetmeye geldiler, fakat o itiraz etti, benim daha 40 yılım var, dedi. Melekler ‘Hani sen bu 40 yılı oğlun Davud’a hibe etmiştin.’ dedilerse de o hayır böyle bir şey yapmadığını söyledi. Bunun üzerine ilgili hibe belgesi kendisine gösterildi ve melekler de şahitlik yaptılar. (Hakikat tespit ve ispat edildikten sonra), Allah Âdem’in ömrünü bin yıla, Davud’un ömrünü de yüz yıla tamamladı.” (bk. İbn Hanbel, Muhakkik, Şuayıb el-Arnavud vd, talik, no: 2708; Taberi, Tarih, 1/156; İbnu’l-esir, el-Kamil fi’t-tarih,1/47).

- Bu hadisi Tirmizi Ebu Hureyre’den rivayet etmiş ve “hasen-sahih” olduğunu bildirmiştir. (bk. Tirmizi, Tefsir, Muavvizateyn, 95, no: 3076)

- Hâkim de bu hadis rivayeti için “Müslim’in şartına uygun” deyip tashih etmiş ve Zehebi de onu tasdik etmiştir. (bk. Hâkim, no: 3257)

- Hz. Âdem -yukarıda da işaret edildiği üzere- ömrünün bin yıl olduğunu -kuvvetli ihtimalle- Allah’tan öğrenmiştir.

- Hz. Âdem'in, "Ömrümden kırk yıl verdim." demesi, Allah nezdinde bir duadır. Yani Hz. Davud'un ömrünün artırılmasını taleptir. Zira, insanların ömrünü artırma güç ve yetkisi kimseye verilmemiştir, bu Allah'a mahsus bir keyfiyettir. Öyle ise Hz. Âdem'in bu isteği onun ömrünün altmış yıl uzatılması için Cenab-ı Hakk'a yaptığı duayı ifade eder.

- Hz. Âdem'in, ömründen kırk yılı Hz. Davud'a vermiş olduğunu unutması, bilerek yapılmış değildir. Unutması, ona meşru bir özür olmaktadır. Nitekim bir ayette” Hz. Âdem'in yasak ağaçtan yememe emrini unuttuğu” (Taha, 20/115) bildirilmiştir.

- Burada, denilebilir ki, Hz. Âdem niye Hz. Muhammed’e (asm) veya Hz. Yusuf’a vermedi de Hz. Davud’a verdi?

Bu sorunun cevabını bazı âlimler, Hz. Davud’un çok ağlamasıyla izah ederler...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun