Hz. Nuh hangi dili konuşurdu?

Tarih: 21.06.2023 - 10:56 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Nuh’un ve gemisindekilerin hangi dili konuştuğu hadislerde geçer mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Peygamberlerin dili konusunda kesin bilgi içere sahih merfu bir hadis rivayetine rastlayamadık. Ancak Kuran’da “Her peygamberin bulunduğu topluluğun diliyle konuştuğuna” işaret eden ayetler vardır.(1)

İbn Hibban’ın sahihinde bildirdiğine göre, Hz. Peygamber (asm) Hz. Âdem, Hz. Şit, Hz. İdris ve Hz. Nuh’un Süryani oldukları, Hz. Hud, Hz. Şuayb, Hz. Salih ve Hz. Muhammed (asm)’in Arap olduğunu bildirmiştir.(2)

İbn Hanbel de aynı senetle bu hadisin bir kısmını rivayet etmiştir.(3)

Muhakkik Şuayb el-Arnavud, bu rivayetin çok çok zayıf olduğunu bildirmiştir. (bk. İbn Hanbel, a.y., talik-tahkik)

İbn Hibban ve diğerlerinin rivayet ettiği bu hadis, İbnu’l-Cevzi gibi bazı âlimlere göre, bir uydurma ve yalandır. İçinde birçok ravi yaramazdır.(4)

Özetle söylemek gerekirse, çok sayıda rivayet, Hz. Nuh’un konuştuğu dilin Süryanice olduğunu bildirmiştir.

Müfessirler “Nûh’u kavmine yolladık.”(5) ayetini tefsir ederken Hz. Nuh’un tufandan önce el-Cezire (Cizre) toprağında yaşadığı ve Süryanice konuştuğunu belirtmişlerdir. İbn Kuteybe ed-Dîneverî’nin naklettiğine göre Hz. Nuh’un evlatları farklı yerlere ayrılmadan önce Babil’de bulunmuş ve Süryanice konuşmuşlardır.(6)

İbn Abbas’tan gelen bir haberde Hz. Nûh’un gemisinde seksen adam var olduğu ve bunlardan birinin adı Cürhüm olup Arapça konuştuğu ifade edilmiştir.(7)

Dolayısıyla İbn Abbas’ın açıklamasına göre Cürhüm dışındakiler Arapça konuşmamıştır.

Kaynaklar:

1) İbrahim, 14/4.
2) bk. İbn Hibban, Sahih, 361.
3) bk. İbn Hanbel, 21546.
4) bk. İbn Kesir, Nisa 165. ayetin tefsiri.
5) Nuh 71/1.
6) ed-Dîneverî, el-Ahbârü’t-tıvâl, thk. Abdülmün‘im Amir (Kahire: Dâr İhyai’lKütübi’l-Arabi, 1960), 2; Hüseyin Muhammed ed-Diyarbekrî, Târîḫu'l-ḫamîs fî ahvâli enfesi nefîs (Beyrût: Dâr Sadır, ts.), 1/73.
7) Râzî, Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘azîm, 8/2790; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘azîm, thk. Sami Muhammed Selame (Riyad: Dâru Tibe li’n-Neşr ve ‘t-Tevzi, 1999), 3/433.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun