Hristiyanlığa göre Hz. İsa Allah'ın oğlu mu?

Hristiyanlığa göre Hz. İsa Allah'ın oğlu mu?
Tarih: 04.04.2019 - 20:10 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hristiyanlıkta İsa oğul değilmiş, bu Müslümanların yanılgısıymış diyor Hristiyanlar. Bu Doğru mu?
- ​Aklımı kurcalayan bir soru oldu son zamanlarda. Hristiyan bir bilgi sitesinde onların papazı mı artık neyse şöyle diyor:
"Müslümanlar yanılıyor, İsa’yı biz Tanrının oğlu olarak değil, Onun sözü olarak görüyoruz. Onun sözü olduğu için Tanrı oğlu diyoruz. Yoksa Tanrı tektir. Elbette İsa’yı doğurmamıştır." 
- Böyle bir şeyler dedi. E benim de kafam karıştı. Biz onları böyle diyor olarak biliyorduk. Ne diyeceksiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hristiyanlıkta Hz. İsa, tarihî olduğu kadar hatta ondan daha fazla teolojik yönden önem taşımaktadır, zira bu dinin temel nasları İsa ile ilgilidir.

Hristiyan inancına göre İsa Allah’ın bedenleşmiş kelamıdır, dolayısıyla tanrıdır. Tanrı’nın yaratılmamış olan ezeli mesajı bedenleşmiş olup İsa olarak insanlar arasında yaşamaktadır (incarnation).

Bu sebeple Hristiyanlar İsa’ya “Tanrı oğlu, rab, mesîh” unvanlarını vermektedir.

İncillerde Tanrı’nın ondan “oğlum”, onun da Tanrı’dan “babam” diye bahsettiği çeşitli pasajlar İsa’nın uluhiyetine delil olarak gösterilmektedir.

Buna karşılık onun ilah olmadığını savunanlar da yine İncillere dayanırlar (Markos, 10/17-18; Yuhanna, 5/19; 14/28; 17/3)

İznik Konsili’nin toplanmasına sebep olan Arius da konsilde İnciller’den getirdiği karşı delillerle onun ilah olmadığını göstermeye çalışmıştır.

İsa’nın tabiatı, yani insan mı yoksa ilah mı veya hem insan hem ilah mı olduğu hususu asırlar boyu tartışılmış, 325 İznik, 431 Efes ve 451 Kadıköy konsillerinde alınan kararlarla insanî ve ilâhî olmak üzere iki tabiatı fakat bir tek şahsiyeti olduğu, Tanrı’nın oğlu olması hasebiyle teslîsin bir uknûmunu teşkil ettiği resmen tasdik ve ilân edilmiştir. (Catechisme de l’église catholique, s. 96-106; Michel, Hristiyan Tanrıbilimine Giriş, İstanbul 1992, s. 56-61, 99-102)

Kur'an’a göre Hz. İsa (as) bütün üstün özelliklerine rağmen bir insan ve bir kuldur. (Nisâ 4/172; Mâide 5/17, 75; Meryem 19/30; Zuhruf 43/59)

Hs. İsa, hiçbir zaman kendisinin tanrı edinilmesini söylememiş ve yalnız Allah’a kulluğu öğütlemiştir. (Mâide 5/116-117)

Kur'an teslisi açıkça reddetmekte, temel prensip olarak tevhidi ortaya koymaktadır. (Nisâ 4/171)

Hadislerde de Hz. İsa’dan bahsedilmektedir:

Her doğana şeytanın mutlaka dokunduğu, ancak Hz. İsa (as)’ya şeytanın doğrudan değil perde arkasından dokunabildiği, onun beşikte iken konuşan üç kişiden biri olduğu, Hz. Peygamber (asm)’in onunla miraç gecesi ikinci kat semada karşılaştığı, kıyamette Hz. İsa (as)’nın şefaat için kendisine gelenleri Hz. Muhammed (asm)’e göndereceği belirtilmektedir.

Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed (asm)’in onun kulu ve resulü, İsa’nın da Allah’ın kulu ve elçisi olup Allah’ın Meryem’e ilkah ettiği kelimesi ve Allah’tan bir ruh olduğuna inanan kimsenin cennete gireceği, Meryem oğlu İsa’ya en yakın kimsenin Hz. Muhammed (asm) olduğu yine hadislerde açıklanmaktadır.

Ayrıca Resûl-i Ekrem (asm), Hristiyanların Meryem oğlu İsa’yı methettikleri gibi kendisinin methedilmesini yasaklamıştır. (bk. Buhârî, Salât, 1, Enbiyâʾ, 5, 24, 43, 47, 48, Bedʾü’l-halḳ, 6, Menakıbü’l-ensar, 7, 11, 42, 53, Tefsîr, 2/1, 17/5, Tevhîd, 19, Rikak, 51, Hudûd, 31, Tabirü’r-rüya, 32, Fiten, 26)

İlave bilgi için tıklayınız:

Hristiyanların, Hz. İsa hakkında "Biz, 'Allah'ın oğlu', derken onunla ...
Teslis inancına sahip olan Hristiyanlar Ehl-i kitap mıdır? Bunların ...
Hristiyanların üçlü birlik konusunda Kur'an'dan kanıt getirdikleri ...
Allah'a babalık isnad etmek, teslis ve ruhullah ifadesi?
Teslise inanan bir Hristiyan’ın Allah inancı ne derece makbûl ve ne ölçüde geçerlidir?
TESLİS.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun