Hadislerin çoğu uydurma diyen kimse dinden çıkar mı?

Hadislerin çoğu uydurma diyen kimse dinden çıkar mı?
Tarih: 08.12.2021 - 08:56 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hadis / sünnet, Hz. Peygamber’in (asm) sözlerini, fiillerini ve takrirlerini ifade eden terimdir ve İslam dininin Kur'an-ı Kerim’den sonra en önemli kaynağıdır. Hadisler ravi sayısına göre ya mütevatir ya da ahad olarak isimlendirilir. Mütevatir hadis, aklın, yalan üzerine ittifak etmelerini kabul etmeyeceği kalabalık bir topluluğun, aynı şekilde kalabalık bir topluluktan rivayet ettikleri hadise denir.

Ravilerinin sayısı bakımından mütevatir derecesine ulaşmayan rivayetler ise ahad hadis (haber-i vahid) sayılmıştır.

Mütevatir haber, ilm-i zaruri ifade eder. İlm-i zaruri, reddi mümkün olmayan, kabul edilmesi zorunlu olan bilgi demektir. Böyle bir bilginin doğruluğundan şüphe edilmez. Mütevatir hadisler, Kur'an’dan sonra en güçlü dini delil olup, inanç esasları dahil olmak üzere bütün konularda delil teşkil eder. Hükmünün bağlayıcılığı yönünden Ku'an ayetleriyle aynı konumdadır.

Bir Müslümanın Hz. Peygamber’in (asm) mütevatir olan hadislerini inkar etmesi düşünülemez. (bk. İbn Hacer, Nüzhetü’n-Nazar, Sefir Matbaası, Riyad 1422, s. 197; Mahmut Tahhan, Teysir, Mektebetül-Maarif, Riyad 1425, s. 24-25)

Bilindiği üzere hadis kaynaklarındaki hadislerin hepsi mütevatir hadis değil; bir kısmı da ahaddır. Tevatürle sabit olan Kur'an ve mütevatir hadisin inkarı dinden çıkma sebebidir. Ancak, tevatürle sabit olmayan sahih hadisin inkarı ise haber-i vahid olması yönünden küfrü gerektirmese de sünnetin bütünlüğü göz önüne alındığında fasıklık ve bid’at olarak değerlendirilir.

Şu kadar var ki, bir Müslümanın ilmî açıdan hadisleri ve senetlerini değerlendirip bir hüküm verebilecek donanıma sahip olmadan delilsiz olarak bir hadisi veya genel olarak hadisleri inkar etmesi asla kabul edilemez.

Hadisler, ehil kişiler tarafından ravi ve metinleri bakımından araştırma konusu yapılabilir, tahkik edilebilir, tartışılabilir. Ancak bir Müslümanın ilmî açıdan değerlendirip bir hüküm verebilecek donanıma sahip olmadan ve delilsiz olarak herhangi bir hadisi inkar etme cihetine gitmemesi gerekir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hadislerin birçok raviden geçtiğini dikkate alırsak, hadislere neden ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun