Gördüğümüz canlı suretleri yok etmeli, yükseltilmiş kabirleri yerle bir etmeli miyiz?

Tarih: 31.12.2020 - 07:54 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu hadisi şu anda biz tatbik edebilir miyiz? Hakimiyet dönemi için mi geçerlidir?
- Zamanında putperestlerin putlarının hepsi mi kırıldı?
- Umuma ait yerdekiler mi kırıldı sadece misal bir putperest evinde gizlice puta tapabilme iznine sahip miydi?
- Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem)'ın beni memur ettiği bir işi yapmakla seni görevlendireyim mi? "Nerede canlı sureti görürsen onu tanınmaz hale getir, tahrib edip yok et. Yükseltilmiş kabirleri de yerle bir et." (Müslim, Cenaiz, 93).

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Canlılara ait resimleri ve heykelleri gördüğünüz yerde yok edemezsiniz; bu dünya ve bu ülkede böyle bir şey yapılamaz. Kabirleri dümdüz etmek de her zaman ve her yerde yapılması istenen bir fiil değildir.

Bu emirlerin hikmetleri, zamana ait sebepleri vardır; putperestlik, şirk ortadan kalktıktan sonra, resim, heykel ve yapılı kabirlerin insanları şirk koşmaya yönlendirme etkisi ortadan kalktıktan sonra yıkma, yakma, silme, kırma emirlerinin hikmeti, sebebi ortadan kalkmış olur.

İslam nizamının hakim olmadığı yerlerde ise zaten bunları yapmak, faydadan çok zarar getireceği için yapılamaz. Davet ve ıslahın hem güce hem de sonuçlarının hesaplanmasına bağlı olması gerekir.

Sevgili Peygamberimiz (asm) “Size kabirleri ziyaret etmeyi yasaklamıştım, şimdi ise ziyaret edin, çünkü bu ziyaret size ölümü hatırlatır.” (Müslim, Cenâiz, 106, Edâhi, 37; Ebû Dâvud, Cenâiz 77, Eşribe, 7; Tirmizi, Cenâiz, 7;Nesaî, Cenâiz, 100;...) buyuruyor.

Demek ki, kabir ziyareti şirkin izleri silinmediğinde sakıncalı oluyor, silinince sakınca ortadan kalkıyor.

Müslümanların kabirleri mermerden köşk yaparcasına imar ve bina etmeleri de doğru değildir, kabirleri olabildiğince, gerektiği ölçüde sade olmalıdır. Buraya sarf edilecek paralar, ölü adına yoksullara verilirse bunun ölüye faydası   olacaktır.

Bir putperestin İslam ülkesinde, kendi evinde gizlice puta tapması konusuna gelince:

İslam ülkesinde vatandaş statüsü kazanan gayrimüslimlere “zimmî, ehlü’z-zimme” denir. Müslüman olmayan bu vatandaşların bu statüyü kazanabilmeleri (kendileriyle zimmet akdi yapılabilmesi) için hangi dinden olmaları; yani Ehl-i kitab denilen Yahudi ve Hristiyanlardan başka kafirlerle zimmet akdinin yapılmasının cevazı konusunda içtihat farkları vardır. Putperestlerle de zimmet akdi yapılabilir diyen içtihatlara / mezheplere göre elbette putperest serbestçe putuna tapacaktır.

Zimmet akdinde karşı taraf:

Zimmet akdi talebinde bulunan şahısların mensup bulundukları din, kabul şartı olarak önem taşımaktadır. Bütün müçtehitler Hristiyan ve Yahudilerden ibaret olan Ehl-i kitabın bu akde ehil olduklarında birleşmişlerdir. Mecûsiler hakkındaki bir hadis bunlara da Ehl-i kitap muamelesi yapılmasını amirdir. Bunların dışında kalan din saliklerine gelince:

Mürtedler:

Müslüman olduktan sonra tekrar imandan çıkan kimseye mürted denilir. Mürted ile zimmet akdi yapılamayacağı konusunda hukukçuların ittifakı vardır.

Diğer gayri müslimler:

Ehl-i kitab ve mürtedler dışında kalan gayri müslimler konusundaki görüş ayrılıklarını şu maddelerde toparlamak mümkündür:

a) Hanbeli ve Şafilere göre ehl-i kitap ve Mecusiler dışındaki gayr-i müslimlerle zimmet akdi yapılamaz.

b) Hanefîlere göre putperest Araplar dışında kalan bütün gayr-i müslimlerle zimmet akdi yapılabilir; çünkü Rasûlullah Mecusiler ile bu akdi yapmıştır; bunlar ehl-i kitap olmadıklarına göre sünnet delili ehl-i kitap olmayanlarla da mezkûr akdin yapılabileceğini göstermektedir.

Gayri müslimler arasından putperest Arapları hariç tutmak ise yine sünnet deliline dayanmaktadır; çünkü Rasûlullah bunlardan cizye kabul etmemiştir.

c) Evzai ve Malik'e göre ise, Arap putperestler de dahil olmak üzere, bütün gayr-i müslimler ile zimmet akdi yapılabilir. Prof. Zeydan da bu görüşü tercih etmiştir.

Detaylı bilgi ve kaynaklar için bk. H. Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku 3. cild.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun