Ateiste sadece kılıç ya da İslam mı vardır?

Tarih: 06.11.2016 - 02:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Cizye ve ihtilaf
- Tevbe 29 deki cizye hükmüne göre 2 tane kritik soru sormak istiyorum: 
1. Hanefiler mesela müşriklerden de cizye alınabileceğini belirtiyor. Acaba ateistler de müşrik kategorisinden mi değerlendirilir, yoksa ateiste sadece kılıç ya da İslam mı vardır? 
2. Şafii mezhebine göre müşriklere ya İslam ya da kılıç vardır, cizye onlar için geçerli değildir diyorlar. Peki, diyelim ki şimdi Türkiye devleti İslam kanunlarını tatbik etmeye karar verdi. İdareci de Şafii mezhebinden ve buna göre hareket edecek. Ve ateistlere teklif edilen Müslümanlığı çoğu ateist kabul etmedi. Bu halde belki bir milyonu aşkın ateist öldürülmesi gerekiyor. Bu doğal olarak inanılmaz bir hal olur ve tüm dünyadaki tepkileri düşünün Islama olan bakışı..
- Ben vesveselendiğime inanıyorum bunu nasıl kabul etmek ve anlamak gerekir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Önce konuyu kısaca açıklamamız gerekiyor:

Zimmet akdi talebinde bulunan şahısların mensup bulundukları din, kabul şartı olarak önem taşımaktadır. Bütün müctehidler Hristiyan ve Yahudilerden ibaret olan Ehl-i kitabın bu akde ehil olduklarında birleşmişlerdir. Mecûsiler hakkındaki bir hadîs bunlara da Ehl-i kitap muâmelesi yapılmasını âmirdir. Bunların dışında kalan din sâliklerine gelince:

Ehl-i kitab ve mürtedler dışında kalan gayri müslimler konusundaki görüş ayrılıklarını şu maddelerde toparlamak mümkündür:

a) Hanbelî, Şâfiî, Zâhirî ve imâmîlere göre Ehl-i kitap ve Mecûsîler dışındaki gayri müslimlerle zimmet akdi yapılamaz.

Çünkü "Haram ayları çıkınca (Allah'a) ortak koşanları nerede bulursanız öl­dürün..." (Tevbe 9/4) mealindeki ayet ile "Allah'tan başka tanrı yoktur" de­yinceye kadar insanlarla savaşmak bana emrolundu; bunu söyleyince -bu sözün getirdiği mükellefiyetler dışında- benden mal ve can güvenliği elde etmiş olur­lar." (Buhârî, İman, 17) mealindeki hadis bütün gayri müslimleri içine almak­tadır. Cizye ayeti ehli kitabı, ilgili sünnet de mecusileri istisna etmiş, diğer gayr­i müslimler yukarıdaki ayet ve hadisin şümulü içinde kalmışlardır.

b) Hanefîlere göre putperest Araplar dışında kalan bütün gayri müslimlerle zimmet akdi yapılabilir; çünkü Rasûlullah Mecûsîler ile bu akdi yapmıştır; bunlar Ehl-i kitap olmadıklarına göre sünnet delili Ehl-i kitap olmayanlarla da mezkûr akdin yapılabileceğini göstermektedir.

Gayri müslimler arasından putperest Arapları hariç tutmak ise, yine sünnet deliline dayanmaktadır; çünkü Rasûlullah bunlardan cizye kabul etmemiştir. Ayrıca yukarıda meâli zikredi­len âyet putperest Araplarla ilgilidir. Bu gruba giren Araplar ise bugün mevcut değildir.

c) Evzâ'î'ye, Mâlik'e ve Zeydîlere göre, arap putperestler de dahil olmak üzere, bütün gayr-i müslimler ile zimmet akdi yapılabilir. Prof. Zeydan'ın da tercih ettiği bu görüşün delillerini şöyle sıralamak mümkündür:

aa) Müşriklerin öldürülmesi ile ilgili ayet cizye ayetinden önce gelmiştir. Daha sonra gelen cizye ayeti onu tamamlayarak "Müslüman olmayı veya cizye vermeyi kabul etmedikleri takdirde" hükmünü getirmiştir.

Rasûlullah önceleri gerek Arap müşrikleri ve gerekse Yahudilerle savaşmakta, bunlardan cizye ka­bul etmemekte idi. Cizye âyeti gelince Necranlı Arap Hristiyanlardan ve Mecûsîlerden cizye teklifini kabul etti. Bu kabul, Ehl-i kitap olmayan gayri müslim­ler ile zimmet akdi yapılabileceğini göstermektedir. Putperest Araplardan cizye kabul etmemesinin sebebi, cizye ayeti geldiğinde bu neviden Arapların kalma­mış bulunmasıdır.

Dinler mukayese edildiği zaman Mecûsilerin küfrünün, put­perest Araplarınkinden daha aşırı olduğu görülecektir; çünkü mecûsiler Al­lah'ın birliğini kabul etmedikleri gibi yakın akraba (ana, kız vb.) ile evlenmeyi de caiz görmektedirler. Bunlarla zimmet akdi caiz olunca putperest araplarla da caiz olması tabîidir.

bb) Rasulullah (asm) komutanlarına talimat verirken "Müşriklerden bir düşmana rastlandığı zaman önce İslâm'a davet edilmesini, bunu kabul etme­dikleri takdirde kendilerine cizye teklif edilmesini..." istiyordu. Bu talimat cizye... ayetinden sonra olduğuna göre bütün gayr-i müslim düşmanları içine almaktadır.

cc) Cizye ayetinde yalnızca ehl-i kitabın zikredilmesi diğer gayri müslimlerle zimmet akdi yapılamayacağını göstermez; sünnet ve uygulama bu anla­yışı teyid etmektedir. "Allah'tan başka tanrı yoktur deyinceye kadar insanlarla savaşma bana emrolundu..." mealindeki hadis de çeşitli ihtimaller taşımaktadır; diğer hadislerle birlikte değerlendirildiği zaman zimmet akdine engel teşkil etmediği anlaşılmaktadır.

dd) Herhangi bir gayri müslim grubun zimmet akdi talebini kabul etme­mek, onları iki ihtimal (ya Müslüman olmak yahut savaşı kabullenmek) ara­sında sıkıştırmak manasına gelir; bu ise insanları savaş (kılıç) zoruyla İslâm'a zorlamaktır, "Dinde zorlama yoktur..." (Bakara: 2/256) mealindeki ayet böyle bir anlayış ve uygulamaya imkân vermemektedir.

Bu özet bilgiden sonra sorunun ikinci kısmına şu cevap verilebilir:

Bir mezhebe göre İslam devleti kurulamaz, devlet yöneticileri ictihadlık konuları (mezhepler arasında farklı ictihadların bulunduğu konuları) mecliste müzakere eder, hangisi tercih edilirse ülkede kanun olur ve uygulanır. Şafiî ve benzerlerinin o içtihadı tercih edilmez ve uygulanmaz.

bk. 
Muğni'l-muhtac, 6/60.
el-Cevheretu'n-neyyire, 2/274.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun