Fatıma Mushafı nedir? Böyle bir şey var mıdır; varsa da bu nasıl mümkün olabilir?

Tarih: 05.05.2012 - 12:30 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Böyle bir mushaf yoktur. Bu iddia İslamiyete şüphe vermek için uydurulmuştur. Aslında aşırı mezheplerin Ehl-i Sünnete yakın olan Şiilik ve Alevîlikle pek bir alâkasının olmadığını söyleyebilriz.

Hacı Mirza Hüseyin b. Muhammed Takıyyin-Nuri Et-Tabersi 1292 senesinde imam Ali'ye nispet ettikleri kabrin yanı başında «Fasl-ul-Hıtab fi ispati Tahrifi Kitab-i Rabbil-Erbab» (Rabler Rabbinin Kitabını Tahrifi ispatta Son Söz) isimli kitabı telif etmiştir. Bu kitapta çeşitli asırlarda yaşamış Şii müelliflerin Kur'an-ı Kerim'in eksiltildiğine, bazı ayetlerin çıkarılıp bazı ilaveler yapıldığına dair iddiaları vardır.

Bazı Şiiler kesin olarak Ebu Cafer Muhammed el-Bakır Hazretlerine ve diğer imamlara iftira etmektedir. Zira Hz. Ali (ra) Kufe'deki hilafeti müddetince Hz Osman (ra)'ın topladığı mushaftan başka bir şey ile amel etmemiştir. Ve başka bir mushaf neşretmemiştir. Şayet elinde başka bir mushaf olsaydı, onu en azından halifeliği zamanında neşreder onunla amel edilmesini emrederdi. Eğer kendisinde başka bir mushaf var ve bunu da Müslümanlardan sakladıysa o zaman Allah'a, Peygamberine ve İslam dinine ihanet etmiş olurdu. Hz. Ali (ra) gibi bir kahramana bundan büyük bir iftira olabilir mi?

İmamlardan bu çirkin sözleri duyduğunu söyleyen Cabir el-Ca'fi, Şia'ya göre ne kadar güvenilir olsa da Ehl-i Sünnet nezdinde yalancı olarak bilinmektedir. Ebu Yahya el-Hamani dedi ki, Ebu Hanife'nin şöyle söylediğini işittim: "Gördüklerim arasında Ata'dan daha faziletli, Cabir el-Ca'fi'den daha yalancı kimse görmedim." (Mecelletül-Ezher, Sayı : 308, Sene : 1372)

Daha korkunç bir iddia da sizin sorduğunuz konudur: el- Kafi isimli kitapta (s. 238, 1381 Baskıda, Sh 57, 1278 Iran baskısı) Cafer es-Sadık'dan rivayet edildiğini uydurdukları şu bilgi vardır:

«Ebu Busayr'dan rivayet olunmuştur, dedi ki: Ebu Abdullah'ın yanına girdim... Ebu Abdullah (yani Cafer es-Sadık) dedi ki;

- Bizde Fatıma aleyhisselamın mushafı vardır.

- Fatıma mushafı da nedir?.. Dedi ki:

- Sizin şu mushafınız gibi üç misli (büyük bir) mushaftır. Allah'a yemin ederim ki onda sizin şu Kur'an'ınızdan bir harf bile yoktur.»

Kur'an'ın değiştirildiğini idda etmek İslamı kabul etmemektir. Ehl-i Beyt imamlarına yapılan bu iftiralara inanmamak her Müslümanın görevidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an-ı Kerim'in yazılması, toplanması ve kitap haline getirilmesi hakkında geniş bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun