Ebced hesabını kabul eden alimler kimlerdir?

Tarih: 16.01.2018 - 01:16 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kur'an’dan ebced hesabı ile mana istihracı hakkında olumlu düşünen alimlerle, olumsuz düşünen alimleri bir tarafa toplasak; hangi taraf ağır basar?
- Bunun cevabı için meşhur olan alimlerden bir bir isim sayıp neticeye bağlayabilir misiniz?
- Bunu yapamazsanız, bari büyük ve tanıdık alimlerden birkaç isim verebilir misiniz? (10 tane filan, Muhyiddin i Arabi hariç)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an’ın 29 suresinin başında yer alan Mukattaat harfleriyle ilgili konuda müfessirlerin büyük çoğunluğu söz söylemiş ve ebcedle ilgili yorumlar da yapmışlardır.

Önce şunu belirtelim ki, ebced hesabını suistimal edenler eskiden de çıkmış ve bundan sonra da çıkabilir.

Fakat, Mutezile, Cebriye, Mürcie, Zahiriye, Batıniye mezhepleri gibi onlarca batıl mezhep sahiplerinin, Kur'an’ın ayetlerini kendi yanlış davaları için kullandıkları bilinmektedir. Buna rağmen, Ehl-i Sünnet alimleri, bu yanlış yorumlara bakarak ayetleri açıklamaktan ve yorumlamaktan kaçınmamışlardır.

Burada Bediüzzaman Hazretlerinin koyduğu şu ölçü altın ayarındadır:

“Bir Râfızî bir hadîse yanlış mana verse veya yanlış amel etse; acaba hadîsi inkâr etmek mi lâzımdır, yoksa o Râfızîyi tahtie edip (yanlışını söyleyip) namus-u hadîsi muhafaza etmek mi lâzımdır?” (bk. Münazarat, s. 21)

Bu kısa girişten sonra, ebced hesabını kabul eden meşhur alimlerden birkaç tanesinin ismini şöyle sırlamak mümkündür:

1) İmamu’l-Müfessirin, İbn Cerir et-Taberi.
2) İbn Ebi Hatim, Ebu Muhammed el-Munziri.
3) et-Taberi ve el-Munziri’nin kendilerine itimat ettiği tabiinlerden iki büyük alim: Ebu’l-Aliye er-Reyahi, er-Rabi’ b. Enes.
4) İmam Maverdi.
5) Rağıb el-Isfahani
6) Abdu’l-Hak, İbn Atiye el-Endelusi.
7) Kadi Beydavi
8) Ebu Hayyan Muhammed b. Yususf el-Endelusi.
9) Celaleddin es-Suyuti.
10) İmam Rabbani
11) Şihabuddin Mahmud el-Alusi.
12) Tantavi Cevheri.
13) Mustafa Sadık er-Rafii.
14) Bediüzzaman Said Nursi.

İlave bilgi için tıklayınız:

Ebced hesabı nedir; yapılması doğru mudur?
Ebced, Hevvez, Hutti ve Rastgelelik.
EBCED, CİFİR.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun