"Çocukları diri olarak toprağa gömen de gömülen de ateştedir." anlamında bir hadis var mıdır?

Tarih: 10.12.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Eğer varsa, günahsız bir bebeğin cehennemde olması nasıl açıklanabilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili rivayet şöyledir:

"Çocuğu diri diri mezara gömen kadın da diri diri mezara gömülen çocuk (kendisine ait olan ana) da cehennemdendir." (Ebu Davud, Sünnet 17)

Cahiliyye Araplarının kötü âdetlerinden biri de kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeleriydi. Onlar bunu, namuslarını korumak veya ar telakki ettikleri için, bazıları da sakat ve çirkin olarak doğduklarından yapıyorlardı. Kur'an-ı Kerîm'de şu ayetlerde buna işaret edilir:

"Onlardan birine, Rahman olan Allah'a isnat ettikleri bir kız evlâd müjdelense, içi öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilirdi." (Zuhruf, 43/17),

"Diri diri toprağa gömülen kız çocuğunun hangi suçla öldürüldüğü sorulduğu zaman..." (Tekvir, 81/8-9)

"Ortak koştukları şeyler, müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi süslü gösterirdi." (En'âm, 6/137)

Ayet ve hadislerde geçen “Ve'd” kelimesi, "çocuğu diri diri mezara gömmek" demektir. 

Soruda geçen hadisin zahirine göre, çocuklarını bu şekilde mezara gömenler de, bu şekilde mezara gömülen çocuklar da cehennemliklerdir. Bu hadisin zahirî manasına göre hüküm veren bazı Hanbelî alimleri, çocuklarını bu şekilde mezara gömen kimselerin de, bu şekilde mezara gömülen çocukların da cehennemlik olduklarını söylemişlerdir.

Bu görüşte olan kimselere göre, çocuğu bu şekilde gömen kimsenin cehennemlik olmasının sebebi, çocuğa bu zulmü reva görüp katil olmasıdır. Çocuğun cehennemlik olmasının sebebi de çocukların âhirette cennetlik ya da cehennemlik olma hususunda anne ve babalarına tabi olmalarıdır. 

Bu görüşte olmayan birçok ilim adamına göre ise metinde geçen "diri diri gömülen kız" anlamındaki "mev'ûde" kelimesinin aslı "mevudetün lehâ"dır. Yani bu kelimenin aslı böyledir ve "diri diri gömülen çocuk kendisine ait olan anne" anlamına da gelmektedir. "Vâide" kelimesi de çocuğun diri diri mezara gömülmesine razı olan ebe, ya da (günümüzde) kürtajcı doktordur.

Bu açıklamaya göre annenin de, ebenin de cehennemlik olmasının sebebi, cinayet suçunu işlemeleridir.  Nitekim, "Aynü'l-Ma'hud" yazarının "es-Siracü'l-Münir" isimli eserden naklen yaptığı açıklamaya göre, bu hadisin sebeb-i vürudu Fahr-i Kainat Efendimize (asm) çocuğunu gömen bir kadının durumunun sorulmasıdır.  Böyle bir soru üzerine bu hadis söylenmiştir.

Öyleyse burada "mev'ûde" kelimesinin aslının "mevudetün lehâ" olduğunda ve "diri diri gömülen çocuğun annesi veya ölümüne neden olan kimse anlamında" kullanıldığında en küçük bir şüphe yoktur.

Biz de bu görüşü tercih ettiğimiz için, bu kelimeyi böyle tercüme ettik. Binaenaleyh bu hadisten ister anne karnındayken isterse doğduktan sonra ölen müminlerin veya müşriklerin çocuklarının cehennemlik oldukları hükmünü çıkarmak doğru değildir. (bk. Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 15/517-518)

Nitekim, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a: "Ey Allah'ın Resûlü, kim cennete gidecek?" diye sorulmuş, o da şu cevabı vermiştir:

"Peygamber cennetliktir, şehit cennetliktir, çocukken ölen cennetliktir, diri diri gömülen çocuk cennetliktir." [Ebu Dâvud, Cihâd 27, (2521)]

Hadiste geçen "mevlûd" kelimesiyle henüz buluğ çağına ermeden günahsız olarak ölen çocuklarla, cansız olarak doğan ve düşük ismi verilen çocuklar kasdedilmiştir. Veid ise, diri diri toprağa gömülen kız çocuğu demektir. Nitekim; yukarıda da belirttiğimiz gibi Tekvir Suresi'nin 8. ayetinde de bu kelime bu manada kullanılmıştır.

Bu hadis-i şerifte, günahsız olarak vefat eden çocuklarla, diri diri gömülen çocukların da peygamberler ve şehitler gibi cennete girecekleri ifade edilmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun