Bir Müslüman erkeğin Müslüman eşi Hristiyan olursa mürtet olur mu?

Tarih: 28.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mürtet olursa nikahları bozulur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kitabînin Bir Dinden Diğerine Girmesi: 

Kitabî; Mecusîlik ya da putperestlik gibi kitabî olmayan bir dine geçerse kabul edilmez. 

Bir Müslüman kimsenin zimmî hanımı, kitabî olmayan bir dine geçerse mürtet gibi kabul edilir. Şafiî ve Hanbelîlere göre iddet esnasında dinine dönmezse, Müslüman erkekle olan nikâhı feshedilir. 

İslâm'dan başka bir din kabul edilmez. İmam Ahmed'den bir rivayete göre de böyledir.

"Kim İslâm'dan başka bir din ararsa ondan (bu din) asla kabul olunmaz." (Âl-i İmrân, 3/85)

ayeti buna delildir. Çünkü batıl olduğunu itiraf ettikten sonra batıl bir dine daha girmiş olacağından kabul edilmez. Durumu Müslümanın irtidat etmesi halindeki gibidir. Bu bakımdan bir Müslüman kadın Yahudi ve Hristiyan olursa nikahı bozulur. 

Müslüman iken dinden çıkan bir erkek, dinden çıkan bir kadın­la evlenemiyeceği gibi, Müslüman ve kâfir bir kadınla da evlenemez. İslâm ülkesinde buna cevaz verilmez. Bunun gibi İslâm'ı bırakıp baş­ka dine giren bir kadınla da kimse evlenemez. Bunun sebebi açıktır: İslâm ülkesinde dinden çıkan bir kimsenin aile yuvası yıkılır, başka­sıyla evlenmesine cevaz verilmiyerek dine dönünceye kadar bu yoldan cezalandırılır. (El-Mebsut - Şemsüleimme Serahsî.) 

Müslüman bir erkek bir Yahudi kadınla evlenir, çok geçmeden o kadın Hristiyan olur veya Hristiyan iken Yahudiliğe dönerse, ni­kâhları fesholmaz. Sabiîleşirse, İmam Ebû Hanifeye göre yine fesh olmaz. İmameyne göre fesholur.(El-Cevheretü'n-Neyyire - Fetâvâ-yi Hindiyye.) 

- Müslüman kadın, müşrik ya da Kitap Ehliyle evlenebilir mi? 

Kur'an kesinlikle bunu yasaklamış, Resûlüllah (asm) Efendimi­zin hadisleriyle konuya yeterince açıklık getirilmiştir. 

«Müşrik kadınlar iman etmedikçe onlarla evlenmeyin. Mümin bir cariye, çok hoşunuza giden müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Mümin kadınları da onlar iman etmedikçe, müşriklere nikâhlamayınız; Mümin bir köle hoşunuza giden bir müşrikten daha hayırlıdır. Müşrikler sizi cehenneme dâvet ederler. Allah ise sizi kendi izniyle, cennete ve mağfirete dâvet eder ve üzerinde düşünüp gerekli dersi alsınlar diye âyetlerini insanlara açıklar.» (Bakara, 2/221.) 

«Kadın dört özelliğinden dolayı nikahlanır: Malı için, soylulu­ğu için, güzelliği için ve dindarlığı için. Aman sen dindar olanına za­fer bul (onunla evlen) ki ellerin bereketle dolsun!» [Buhari-Müslim: Ebû Hüreyre (r.a)'den.]

Bunun için fukaha «Müslüman bir kadının bir müşrik ya da Ki­tap Ehli bir erkekle evlenmesi caiz değildir.» demiştir. (Siracül-Vehhac – Halvani.) 

Allah'ı inkâr eden bir kâfir, hem mecusî, hem putperest kadın­larla evlenebilir. Ancak murtet olan erkek evlenemez. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu ona dünyada verilen cezalardan biridir. Sonra belki İslâm'a dönme ihtimali de kuvvetlidir. 

Yahudi ve Hristiyanların birbirlerine kız verip almaları da ca­izdir. Her ne kadar şeriatleri değişik de olsa, hepsi birden Kitap Ehli sayılırlar.(Fetâvâ-yi Kaadıhan.)

(Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/458-459.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun