Azrail isminin manası nedir?

Tarih: 14.08.2021 - 07:49 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Sitenizde verilen bilgiye göre, İbranicede Allah isminin “ÎL” olarak geçtiği ve “Cebril / Cebrail” isminin manası “Abdullah”, Mikail isminin manası ise “Ubeydullah” olduğu ifade ediliyor. Hz. Yakub’un diğer bir ismi olan “İsrail” kelimesi de (İsra=Abd, ÎL=Allah) Abdullah manasına geliyor. (Taberî, Razî, Bakara, 2/40. ayetin tefsiri)
- Bu durumda Azrail isminin anlamı ne olur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Azrail kelimesi muhtemelen İbranice asıllı olup Kur'an-ı Kerîm’de ve sahih hadislerde geçmemektedir.

Secde suresinde (32/11) insanların canını almakla görevli olan melekten “melekü’l-mevt” (ölüm meleği) diye bahsedilir. Hadislerde de “melekü’l-mevt” tabiri geçmektedir. (Buhârî, Cenaiz, 69; Müslim, Fezail, 157, 158)

Ancak ilk iki halife döneminde Müslüman olan Kab el-Ahbâr ile Vehb b. Münebbih gibi şahıslardan nakledilen İsrailiyat arasında Azrail ile ilgili bazı rivayetler de tefsir kitaplarına girmiştir.

Secde suresinde ve öteki bazı ayetlerde can almakla görevli melekten tekil kalıbıyla bahsedildiği halde diğer ayetlerde (Enfâl 8/50; Nahl 16/32-33) çoğul şekliyle (melâike) bahsedilir.

Bu sebeple Azrail’in ruhları almakla görevli melekler topluluğunun reisi olduğunu veya meleklerden yardımcıları bulunduğunu söylemek mümkündür.

Kuran’da ölüm meleğinin can almakla görevli olduğu açıkça belirtilmekle birlikte (Secde 32/11) bu fiil, her işin gerçek faili olan Allah’a da nisbet edilir. (Zümer 39/42)

Nitekim başka ayetlerde (Enam 6/61; Araf 7/37) ölüm meleklerinden “elçilerimiz” (rusulünâ) diye bahsedilmektedir. İbn Mace’nin rivayet ettiği bir hadise göre ise (Cihad, 10) ölüm meleği bütün ruhları almakla görevlendirilmiştir.

Yine Kur'an-ı Kerim’de belirtildiği üzere ölüm melekleri, kötülüklerden korunan müminlerin ruhlarını alırken şefkat ve nezaketle hareket ederler ve kendilerine selâm verirler (Nahl 16/32); kötülük işlemek suretiyle kendilerine zulmedenlerin canlarını alırken de yüzlerine ve arkalarına vurarak onlara karşı sert ifadeler kullanırlar. (Enfal 8/50; Muhammed 47/27; Nisâ 4/97; Araf 7/37)

Bu açıklamaları dikkate aldığımızda, Azrail isminin anlamının, Allah’ın emriyle ruhları alan ölüm meleği olduğunu söylemek mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun