Melekler Kaç Gruba Ayrılır, Vazifeleri Nelerdir?


Melekler başlıca 3 grupta toplanabilir:


1. İlliyyûn - Mukarrebûn melekleri,


2. Müdebbirât melekleri,


3. İnsanla alâkalı melekler...


* İlliyyûn - Mukarrebûn Melekleri: Bunlar her an Cenâb-ı Hakk`ı zikirle, O`nu noksan sıfatlardan tenzihle ve her türlü kemâl vasıflarıyla takdîsle meşguldürler. Allah`ın mârifeti ve muhabbeti içinde kendilerinden geçmiş haldedirler. *Müdebbirât Melekleri: Bunlar kâinatı idare eden, düzenini, nizam ve intizamını te`min eden İlâhî Kanunları tatbik ile vazifeli meleklerdir. ålemde, Allah`ın irâde ve kudretinin tecellilerine nezaretçi ve seyirci durumundadırlar.


* İnsanla İlgili Melekler: Bu meleklerin başında Cebrâil (as) gelir. Vazifesi, İlâhî vahyi peygamberlere ulaştırmaktır. Bu sebeble, ona Vahiy meleği de denir. İnsanla alâkalı meleklerin diğer bir görevi de, Allah`ın Peygamberlerine ve salih kullarına kuvvet vermek, sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarında onları teselli etmek, mâneviyatlarını yükseltmek, gerekirse fiilen yardım yapmaktır. Asr-ı Saâdette cereyan eden Bedir, Uhud ve Huneyn harblerinde meleklerin mü`minlere fiilen yardım ettiklerini Kur`an bize haber vermektedir. İnsanla alâkalı meleklerin bir başka görevi de, insanlara iyi ve hayırlı şeyleri telkin etmek, böylece onların doğru yola girmelerini, ruhen yükselmelerini sağlamaktır. Bu kısma giren meleklerden bâzılarının özel vazifeleri vardır:


* Hafaza Melekleri: Her insanda hafaza adlı iki melek vardır. Bunlar insanların iyi-kötü her türlü hareketlerini, söz ve davranışlarını yazarlar. Kur`an`da bu meleklere Kirâmen Kâtibîn ismi verilir.


* Münker - Nekir Melekleri: Öldükten sonra insanı kabirde sorguya çeken, "Rabbin kim, dînin ne, peygamberin kim?" gibi sualleri soran meleklerdir.


* Azrâil (as): İnsanların ruhlarını kabzetmek, bedenlerden çekip almak ile vazifelidir. Melekü`l-Mevt, yani, ölüm meleği adı da verilir.


* Mîkâil (as): Rızıkları sahiplerine ulaştırmak ve yağmur, rüzgâr gibi tabiat hâdiselerini Allah`ın irâdesine göre düzenlemekle meşgul melektir.


* İsrâfil (as): Sûr adı verilen boruyu öttürüp kıyâmetin kopuş zamanını ilân ile vazifeli melektir. İsrâfil (as) kıyâmetin kopup kâinatın yıkılmasından ve bütün canlıların ölümünden sonra, Sûr`a ikinci bir defa daha üfleyecek, bu üfleyişle insanlar dirilerek kabirlerinden kalkacak, Mahşer meydanında toplanacaklardır.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun