Abdülkadir Geylânî Hazretlerinin, Esma-i Hüsna duası hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 11.11.2011 - 00:30 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Gavs-ı A’zam Abdülkadir Geylani’ye  (k.s.) ait olan “Esmâü’l-Hüsnâ Manzumesi” Yüce Allah’ın doksan dokuz ismi ile yapılan bir münâcattan ibarettir. Manzumedeki beyit sayısı Hz. Peygamber’in (asm) yaşı kadar olup 63’tür. Son iki beytin Hz. Peygamber (asm), O’nun âl ve ashabına ayrılması ve onlara salavat getirilmiş olması 63 sayısının özellikle seçildiğini göstermektedir.

Bu manzume Muhammed Abdurrahim adlı bir alimin tahkiki ile “Manzûmetu Esmâillâhi’l-Hüsnâ” adıyla Beyrut’ta (1419 h./1999 m.) basılmıştır. Kendisi bunu “Dâru’l-Kutubi’l-Mısriyye"deki tasavvuf bölümünün 655 numarada kayıtlı mahtut bir eserden tahkik etmiştir. Ancak mahtut eserde manzume “Kasîdetü’l- Esmâi’l-Hüsnâ” adıyla zikredilmektedir. 

Manzume, daha önce Gümüşhaneli Şeyh Ahmed Ziyaeddin tarafından derlenen ve 1311 h. Yılında basılan meşhur “Mecmuatu’l-Ahzâb” adlı eserde de “Şâzelî” adıyla anılan cildin 575-579. sayfaları arasında “Kasîdetü Esmâi’l-Hüsnâ li Abdilkâdir el-Geylânî” adıyla yer almıştır.

Esma-i Hüsna Manzumesinin Tercümesi

1. İşte böyle başlarım; Allah’ı birleyerek, besmeleyi çekerek,
Bu işi bitireceğim; güzel zikir çekerek, Allah’a hamdederek. 

2. Ben şehadet ederim, Allah’tan başka Rab yok,
O’nun yüceliğini akıl idrak edemez, çünkü âcizdir pek çok. 

3. O’dur bize Ahmed’i (asm) hak peygamber gönderdi,
Bu varlık o rehberle böyle canlanıverdi. 

4. Bütün bu güzellikleri bize o öğretmiştir,
İlim, hilim, sevgiyi içimize ekmiştir. 

5. Ey Allah’tan izzet, mânevî mertebeler ve hazîneler isteyen!
O’na yüce isimleriyle çağır, ey bir dilek dileyen! 

6. Temizlen, yakınlık kur, sonra kırık gönülle yakar:
“Allah'ım! Senden âcil yardım isterim” diyerek yalvar. 

7. Ey Rahmeti her şeyi kuşatmış olan “Rahman” ve “Rahim”
O engin rahmâniyyet ve rahîmiyyetin hürmetine bana merhamet eyle.

8. Ey bütün varlıkların sahibi olan “Melik” ve ey bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf olan “Kuddûs!”, sırrımı takdis et;
Ey Esenlik veren “Selam”, vücudumu her türlü beladan koru! 

9. Ey vadine güvenilen “Mü’min”, bana hakiki güvence ihsan eyle!
Ey bütün evreni düzenleyip gözeten, yöneten “Müheymin”, kusurlarımı güzelce örterek bana ikram eyle! 

10. Ey her şeye gâlip gelen “Azîz”, nefsimden zilleti bertaraf eyle!
Ey düzeni bozulan her şeyi tanzim eden “Cebbâr”, beni izninle himaye eyle! 

11. Ey her şeyde büyüklüğünü gösteren “Mütekebbir”, tüm düşmanları alçalt;
Ey Her şeyi güzel yaratan “Hâlik”, beni her türlü kötülükten muhafaza et! 

12. Ey bütün varlığı ve nimetleri eşsiz bir biçimde yaratan “Bâri”
Ey her varlığa ayrı  bir şekil veren “Musavvir”, daha önce bize lütfettiğin nimetlerinin feyzini artır! 

13. Ey daima affeden “Ğaffar”, bir ümitle sana geldim, tövbemi kabul eyle;
Ey yenilmeyen yegane gâlip olan “Kahhar”, kahrınla şeytanımı kahr-u perişan eyle. 

14. Ey karşılıksız bağışları bol olan “Vehhab”, bana ilim ve hikmeti ihsan eyle;
Ey tüm canlıların rızkını  veren “Rezzak”, rızkımı kolaylaştırıp müyesser eyle. 

15. Ey bütün iyiliklerin kapılarını açan “Fettah”, fethinle basiretimi aç, gönlümü fetheyle;
Ey her şeyi hakkıyla bilen “Âlim”, lütfunla bana ilim ikram eyle! 

16. Ey dilediği iş ve imkanları daraltan “Kâbıd / Kâbız”, bütün muannitlerin kalplerini daraltıp sıkıştır;
Ey dilediği iş ve imkanları  genişleten “Bâsıd”, yüce sırlarınla gönlümü aç ve sevindir!

17. Ey dilediğini alaçaltan “Hâfid", bütün münafıkların makam ve mevkilerini alçalt, onları elaşağı et;
Ey dilediğini yücelten “Râfi’”, geniş merhametinle beni yüce mertebelere ulaştır!

18. Ey dilediğine izzet ve şeref bahşeden “Mu’iz”, beni de aziz eyle;
Ey dilediğini zillete düşüren “Müzil”, başkasına ibret olacak şekilde zalimleri zelil eyle! 

19. Ey işitmeye konu her şeyi hakkıyla işiten “Semi’", ilmin her şeye kâfîdir,
Ey her şeyi hakkıyla gören “Basîr”, lütfedip halimi gör, beni ıslah et ve kabul edip yönlendir!  

20. Ey her şeye hükümran olan “Hakem”, ey mutlak adalet sahibi olan “Adl”
Sen mahluklarına karşı lütufkar olan “Latîf” ve gizli açık her şeyden hakkıyla haberdar olan “Habîr!”sin. 

21. Ey acele ve kızgınlıkla davranmayan “Halîm”, yegane sığınağım ve dayanağım senin hilmindir,
Sen yüceler yücesi “Azîm”sin. Cömertliğinin boyutu en yüce zirvededir.  

22. Sen bütün günahkârların suçunu bağışlayan “Ğafûr” ve onları örten “Settar”sın,
Sen dostlarının azıcık iyiliklerine çok mükafat veren “Şekûr”sun. Ne olur beni de mahrum etme! 

23. Sen Habib-i Edîbinin makamını yücelten yüceler yecesi “Aliyy”sin.
Sen bol bol rızık veren, herkese iyilik eden büyük bir varlıksın “Kebîr”sin. 

24. Sen sonsuz ilminden hiçbir şeyin saklanmadığı; her şeyi koruyup gözeten “Hafîz”sin,
Sen a’dan z’ye bütün yaratıkların ihtiyacını bilen, onları gözeten “Mukît”sin.  

25. Ey her şeyin hesabını, kitabını bilen “Hasîb”, beni sen yönlendir; çünkü senin kararların benim için yeterlidir.
Sen şânı yüce olan “Celîl”sin. Ne olur hasmımı hak ettiği cezaya çarptır. 

26. Allah'ım! Sen keremi sonsuz olan “Kerîm”sin. Bağış fonundan bana da ikram et.
Ey her şeyi kontrolünde tutup gözetleyen “Rakîb” düşmanımı yere ser, onu perişan et. 

27. Ey çağıranların dilek ve dualarına karşılık veren “Mucîb” “Ey Mevlam! Ben de seni çağırdım.
Sen kadimden beri vergisi çok, ikramları geniş olan “Vâsi”sin.  

28. Allah'ım! Sen her şeyi hikmetle yapan “Hakîm”sin. Bulunduğum yerleri / meclislerimi sen yönelt.
Ey çok seven ve çok sevilen “Vedûd”, sevgin tenezzül buyurup yanıma gelmiştir. 

29. Sen şânı yüce “Mecîd” olansın; bana şan, şeref ve mutluluk lütfeyle!
Ey her şeyi harekete geçiren “Bâis”, yardımıma gelen orduyu süratle gönder. 

30. Sen her şeyi gözleyip bilen “Şehîd”sin; hayatımın manzaralarını  güzelleştir,
Ey varlığı şüphesiz gerçek olan “Hak”, benim için lütuflar pınarını  gerçekleştir. 

31. Allah'ım! Sen kendisine güvenilen “Vekîl”sin. İhtiyaçlarımı gider.
Şüphesiz her şeye güce yeten “Kaviyy” bir vekili olan kimse için her şey tamam demektir. 

32. Sen sonsuz kudret sahibi “Metîn”sin. Zaaf ve güçsüzlüğümü giderip beni güçlendir.
Ey kendisine yönelip dua edenlere dostluk elini uzatan “Veliyy”, benim de yardımıma koş. 

33. Ey her bakımdan övgüye lâyık “Hamîd” olan Mevlam! Seni birleyen biri olarak sana hamdettim.
Ey yaratıkların kusurlarını tek tek sayıp bilen “Muhsî” lütfunla kusurları  ta’dil ile islah et. 

34. Allah'ım! Bana hidayeti lütfedip ufkumu açan “Mebdî” sensin.
Dünyadan ölüp göçen veya yok olup giden varlıkları yeniden yaratan “Mu’îd” sensin. 

35. Ey hayat bahşeden “Muhyî” bana mutlu bir hayat lütfeyle.
Ey ölümü elinde bulunduran “Mümît” dinimin düşmanlarını süratle kahr-u perîşan eyle. 

36. Ey ebedî hayatla daima diri olan “Hayy”, kadîm zikrinle / Kur’an-ı Kerim’le ölü kalbime can ver.
Ey bütün kaâinatı yöneten “Kayyûm”, sırrımı sen yönet, onu vuslata kavuştur. 

37. Ey nurların sahibi “Vâcid”, sevinç duygularımı vecde getir.
Ey nurlara şeref kazandıran şânı yüce “Mâcid”, bana yardımını esirgeme. 

38. Ey gerçek anlamda kendisinden başka varlık bulunmayan “Vâhid”,
Ey bütün varlıkların ancak kendisiyle varolduğu; varlık mertebesine yükselebildiği “Samed”

39. Ey sonsuz kudret sahibi olan; ey yakalaması müthiş olan “Kâdir”, düşmanlarını helak et.
Ey her şeye gücü yeten “Muktedir”, bize haset edenlere belalar takdir et. 

40. Ey dilediğini öne alan “Mukaddim”, sırrıma ihsanlarını takdim buyur;
Ey istediğini geri koyan “Muahhir”, beni lütfunla zararlardan koru. 

41. Ey varlığının başlangıcı olmayan “Evvel”, her şeyden evvel bizim için hayırlı işleri ön plana al.
Ey varlığının sonu olmayan “Âhir”, âhir ömrümde, kelime-i şahâdet getirerek son nefesimi ver.

42. Ey delil ve belgeleri açısından varlığı âşikar olan “Zâhir”, zâtının görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açısından gizli olan “Bâtın”
Gaybın en gizli köşelerinde saklı olan ilim ve marifetleri bana lütfet.

43. Ey kâinatın hâkimi ve yöneticisi olan “Vâli”, işimizi insanlara öğüt veren bütün mürşitlere tavsiye et;
Ey her bakımdan yüce olan “Müte’âli”, iyiliği öğüt veren mürşitleri sen irşad edip, yönlendir. 

44. Ey bütün iyilik ve güzelliklerin sâhibi olan “Berr”; ey âlemlerin Rabbi; ey bağışları bol olan;
Ey kullarının tövbelerini kabul eden “Tevvâb”, bana makbul bir tövbe nasip et. 

45. Ey kendi nefislerine zulmeden zâlimlerden intikam alan “Müntekîm”
Sen aynı zamanda affetmeyi de seven “Afuvv”sun; lütfedip beni de affet.  

46. Sen kullarına karşı şefkatli olan, öyle "Atûf" ve “Raûf”sun ki, sana yalvarıp dua edenlere şefkatle yakınlık gösterip ihtiyaçlarını yerine getirirsin.
Ey bütün varlığın sâhibi olan “Mâliku’l-Mülk”, bana da ikramlarını bol bol lütfeyle. 

47. Ey azamet ve kerem/ celal ve ikram sâhibi “Zü’l-celâli ve’l-ikrâm”, bize celâlinden elbise giydir,
Şüphesiz senin kâinata yansıyan cömertliğin her zaman sağnak hâlindedir. 

48. Ey adâletle hükmeden “Muksît”, rûhumu hak ve hakikatle perçinlet.
Ey bütün erdemleri zâtında toplayan ve bütün dağınıklıkları bir araya getirip düzenleyen “Câmi’”, her zaman ve her mekânda var olan bütün kemalatı benim için bir araya getir. 

49. Allah'ım! Sen her şeyin kendine muhtaç ve kendisi ise her şeyden mustağni olan “Ğaniyy”sin. Bendeki fakirliği gider.
Sen başkasına zenginliği lütfeden “Muğnî”sin; nefsimin yoksulluğunu varlığa çevir. Muhtaç olduğu şeyleri lütfet. 

50. Ey dilediği şeyin gerçekleşmesini engelleyen “Mâni’”, günah işlememe mâni ol.
Şimdiye kadar işlediğim günahlardan dolayı yakalandığım -maddi ve mânevi- hastalıklardan bana şifâ ihsan et. 

51. Ey dilediğine zarar veren “Dârr”, hasetçileri uyarıp azarla.
Ey dilediğine yarar dokunduran “Nâfi’”, lütfedip faydalandır, bana olgun bir rûhu kazandır.

52. Ey kâinatı aydınlatan, nur  kaynağı “Nûr”, şüphesiz bütün varlıkta parlayan senin nûrundur.
Ey dilediğine yol gösterip hidâyet bahşeden “Hâdî”, gönüllerdeki nurlu hidayet meşalesini yak. 

53. Ey kâinatı eşsiz bir sûrette yaratan “Bedî”, mânevi feyizleri lütfetmeni diliyorum.
Senden başka varlığının sonu olmayan “Bâki” yoktur. Saltanatı bâki olan ancak sensin. Hakiki dostluk ancak seninle kurulan dostluktur. 

54. Ey varlığın asıl mîrasçısı olan “Vâris”, beni ilmine mîrasçı kıl.
Ey bütün işleri isabetli; kullarını dosdoğru yola irşad eden “Reşîd”, lütfedip bana rüşd yolunu / dosdoğru yolu göster. 

55. Sen çok sabırlı olan “Sabûr” ve kusurları örten “Settar”sın. Sabır ve azimde beni muvaffak kıl.
İmtihanlar karşısında metanetimi güçlendiren, örtülü özgür irade gücünü ver. 

56. Ey benim efendim! Sana o güzel isimlerinle çağırdım ve büyük âyetlerini vesile kılarak sana münâcaatta bulundum. 

57. Ey beni terbiye eden Rabbim olan Allah'ım! O güzel isimler ve yüce âyetler hürmetine; katından bize kemâlâtı mükemmel şekilde lütfeyle. 

58. Sana olan ümitlerimi rızanla karşıla. İçinde çırpınıp durduğum zamanın değişken yüzüne karşı beni zâtınla yetindir. 

59. Benim yardımıma koş; nefsimin hastalığından bana şifa bahş eyle. 
Beni hayır yoluyla yönlendir, aklımdaki vesveseleri bertaraf edip ihsan eyle. 

60. Allah'ım! Anne-babama, kardeşlerime ve bu güzel isimlerle sana dua edenlere merhamet eyle. 

61. Ben, aslı “Hasanî” olan Kâdîr’in kuluyum. (Abdulkâdirim).
Yüce meclislerde Muhyiddin olarak çağrıldım. 

62. Habibin olan ceddim Hz. Muhammed’e (asm) varlıktaki selamların en tatlısıyla ve en mükemmeliyle salat ve selam eyle. 

63. Onun bütün âl ve ashabına da selâm et.

(Geniş bilgi için bk. Niyazi Beki, Abdülkadir Geylani ve Esmaü’l-Hüsna Kasidesi, Sultan Yayınları.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+

Yorumlar

irfankuplu571

Selamunaleyküm.
Bu soruyu sorandanda,bu soruya cevap verendende Allah(cc.)razı olsun.Rabbim,insanlara karşılıksız ilim dağıtana ve buna vesile olanlara,bu dünyada ve ahirette iyilikler versin.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun