“Müminlerin ahirette Allah’ı görecekleri” ile ilgili rivayetin meşhur olup mütevatir olmadığı, bu nedenle de delil olamayacağı doğru mudur?

Tarih: 15.02.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bütün sahabeler ve onlardan sonra gelen Ehl-i sünnet alimlerinin hepsi “müminlerin ahirette Allah’ı görecekleri” hususunda ittifak etmişlerdir.(bk. Bakıllanî, el-İnsaf, Rüyet bölümü)

İslam ümmetinin bu ittifak ve icmaı, bu konuda kesin bir delildir. Çünkü edille-i şeriyeden biri de icmadır. “Ümmetim dalalet üzerinde ittifak etmez.” (Mecmau’z-Zevaid, 5/218) manasındaki hadis-i şerif bunun teminatıdır. Ümmetin alimlerinin büyük çoğunluğunun savunduğu bir fikrin isabetsizliği söz konusu olamaz.

Aşağıdaki hadis-i şerfiler de her konuda olduğu gibi, bu konuda da tartışmasız rehberimizidir.

İbn Ömer’den aktarıldığına göre, Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu:

“Allah ümmetimi dalalette birleştirmez (dalalette birleşmelerine izin vermez). Allah’ın (yardım) eli cemaatin üzerindedir. Cemaatten ayrılan ateşe ayrılmış olur.” (Tirmizî, Fiten,7).

Diğer bir rivayette şöyle buyuruluyor:

“Cemaatten bir karış kadar ayrılan kimse, İslam’ın boyunduruğunu boynundan çıkarmış olur.” (Tirmizî, Emsal, 3).

Rüyet konusunda Ehl-i sünnetin delillerini şöyle sırlayabiliriz:

a. Hz. Musa (as), bir peygamber olarak Allah’ı görmek istemsi ve bu arzusunu bizzat Ona arz etmesi, görmenin mümkün olduğunun göstergesidir. Çünkü bir peygamberin Allah hakkında muhal olan bir şey istemsi peygamberlikle bağdaşmaz. Şu ayet-i kerime bu olayı bildirmektedir:

“Mûsâ tayin ettiğimiz vakitte gelip de Rabbi ona hitap edince: 'Ya Rabbî, dedi, göster bana zatını, bakayım sana!' dedi...” (Araf, 7/143)

b. Sahabenin “Allah’ı görmenin caiz olduğu” hususundaki ittifakı da bu konuda kuvvetli bir delil sayılmıştır.

c. Allah mevcut bir varlıktır. Mevcudun olan her varlığın görülmesi mümkündür, o halde Allah’ı görmek de mümkündür. Sadece ahirette değil, dünyada da -miraçta- Hz. Muhammed (asm)’in Allah’ı gördüğü konusu, başta İbn Abbas ve birçok sahabiler yanında alimlerin büyük çoğunluğunun kabul ettiği bir husustur.

d. “İyi ve güzel davranışlarda bulunanlara en güzel mükâfat yani cennet ile daha da fazlası (olarak Allah’ın cemalini görmek) var.” (Yunus, 10/26) mealindeki ayeti açıklayan alimlerin cumhuruna göre, bu ayette söz konusu olan “daha fazlası” ifadesi cennette Allah’ın cemalini görmeye yönelik bir müjdedir. Bu konuda [Miraçta Peygamberimiz (asm)'in Allah’ı kalbiyle gördüğünü söyleyen] Hz. Aişe (r.anha)'de dahil bütün sahabelerin ortak görüşüdür.(bk. Bakıllanî, a.g.y).

e. "Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerine bakacaklardır / onu göreceklerdir.” (Kıyamet, 75/22-23) mealindeki ayetin ifadesinde müminlerin ahirette Allah’ı görecekleri hususu açıkça belirtilmiştir. İbn Abbas başta olmak üzere, âlimlerin cumhuruna göre bu ayet rüyetullahın olacağının göstergesidir.(bk. İbn Kesir, Kurtubî, ilgili ayetin tefsiri).

f. "Hayır! Onlar şüphesiz o gün Rablerinden (onu görmekten) mahrum kalmışlardır. Sonra onlar cehenneme girerler.” (Muttaffifîn, 84/15-16) mealindeki ayette, cehennemlik olanların Rablerinden (cemalini görmekten) mahrum olacakları ifade edilmiştir. İmam Şafiî, bu ayetin ahirette Allah’ın müminler tarafından görüleceğinin kesin delili olduğunu belirtmiştir.(bk. İbn kesir, ilgili ayetin tefsiri).

g. İbn Kesir’in belirttiğine göre, Allah’ın ahirette görüleceğine dair, Ebu Said el-Hudrî, Ebu Hureyre, Enes, Cerîr, Suheyb, Bilal ve daha pek çok sahabî tarafından nakledilen haberler tevatür derecesine ulaşmıştır.(bk. İbn Kesir, a.g.y).

İlave bilgi için tıklayınız:

Cennette rü’yet yani Allah’ı görme olacak mıdır? Rü’yet hakkında İslâm alimlerinin görüşü nasıldır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun