Şeriat yeterli mi?

Şeriat yeterli mi?
Tarih: 09.11.2017 - 01:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​Şeriat sisteminde birçok kural var ama modern suçlar için ceza yok yani bir siber suç işlendiğinde veya banka dolandırıldığında neye göre ceza verilecek?
- Bu anlamda şeri hukuk yetersiz kalmıyor mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İslam şeriatı kıyamete kadar gelecek bütün insanların bütün ihtiyaçlarını gidermeye, bütün problemlerini çözmeye kadirdir.

Şeriatın iki temel kaynağı olan Kur’an ve Sünnet, Allah’ın sonsuz ilmi, hikmeti ve risaletinin tezahürüdür. İslam dini son vahiy, son kitap, son peygamber olduğu için, dünyanın sonuna kadar insanların bütün ihtiyaçlarına cevap vermesi, ilahi hikmetin gereğidir.

- Hukuk, belli ilkelerden ibarettir. Diğer kanunlar, düzenlemeler ise, bu hukuki ilkeler doğrultusunda ortaya konulur. Modern hukuk sistemlerinde “içtihat” olduğu gibi, İslam hukuk sisteminde de içtihat vardır. Bu içtihatlar,  hâkimin keyfine göre değil, meriyetteki hukukun ilkelerine uygun olmak durumundadır.

Burada “kıyas / karşılaştırma / benzetme” yoluyla yeni çıkan olayların eskiden olmuş olaylara benzer yönleri araştırılır. Bu benzerlikler, Kitap ve sünnetten istifade edilerek almak esastır. Orada bulunmadığı takdirde, daha önceki hâkimlerin büyük çoğunluğu tarafından gerekçeli olarak verilen hükümlere müracaat edilir. Bu tür bir yolla elde edilecek delilin aslı “İcma’”dır.

- İsterseniz, İslam şeriatının her zaman, her mekânda her derde deva olduğu hususunu şeriat uzmanlarından soralım; hem de 31 Mart hadisesinde şeriata taraftarlığından dolayı çağrıldığı “istiklal mahkemesinde” ve daha sonra bu gerçeği seslendiren Bediüzzaman Hazretlerine soralım:

“Hakaik-i meşrutiyetin (Meşrutiyet sisteminin hakiki dayanağı olan İslam şeriatının modern problemleri çözme adına) sarahaten ve zımnen ve iznen dört mezhebden istihracı mümkün olduğunu dava ettim...” (bk. Divan-ı Harb-i Örfi, s. 17)

“İslâmiyet'in nazariyat kısmında ve selefin içtihadat-ı safiyane ve hâlisanesiyle, bütün zamanların hacatına dar gelmeyen efkârları (Şimdiye kadar gelip geçen İslam alimlerinin o garazsız, karşılıksız, sırf Allah için yaptıkları içtihatları, bütün zamanların ihtiyaçlarına dar gelmeyen fikirleri) olduğu halde...” (bk. Sözler, s. 480)

- Hukuk ilkeleri esas olduğuna göre, bir şahsı dolandırmakla bir bankayı dolandırmak arasındaki benzerliği görmemek mümkün değildir.

İster fizik alanlarındaki mekanik suçlar olsun, ister bilişim, elektronik, sanal alanlarındaki siber suçlar olsun, her suçun bir karşılığı vardır. Modern hukukta olduğu gibi, Şeriatta da işlenen suçun amacı, işleniş tarzıyla alakalı -varsa- nüansları tespit edilip ona göre cezai müeyyideler uygulanacaktır.

Bilindiği üzere, siber hırsızlık suçu mal almaya dayalıdır. Mal terimi sadece para, mücevher, giysi gibi maddi şeyleri değil elektrik, dijital veriler gibi fiziksel varlığı olmayan şeyleri de kapsar.

Buna göre, bir adamın evinden -fiziksel-mekanik yolla- bazı şeyleri çalan kimse de bankadaki parasını -dijital-siber yolla- çalan kimse de hırsızlık suçu işlemiş olur.

Hatta, banka daha korunaklı olduğu için, burada hırsızlık yapanların daha profesyonel hırsız olarak kabul edilmeleri, bankaya verdikleri -varsa- başka zararların da telafisi gerekir.

- İslam hukukunda, gerek internet üzerinden yapılan yayınlarla ve gerekse hukuk dışı girişimlerle bireylerin hedef alınan mal varlıkları ile şahsiyet haklarının korunması, İslam teşrî’inin ana gayeleri arasında sayılmaktadır.

- Hülasa: Modern hukuk sistemlerinde, yeni problemlere çözüm ararken kendi sisteminin ilkeleri doğrultusunda formüller bulmaya çalıştığı gibi, İslam şeriatında da yeni problemlerin çözümü İslam hukukun temel kaynakları ve edille-i şeriye denilen Kitap, Sünnet, İcma’ ve kıyas- fukaha çerçevesinde bulunmaya çalışılır.

- Şunu da unutmayalım ki, beşerin kanunları beşer gibi fanidir, geçicidir. İslam şeriatı ise esas itibariyle ilahidir ve bakidir.

Yüz yıllık Türkiye cumhuriyetinde anayasanın defalarca değiştirilip revize edilmesi yanında, İslam şeriatının yaklaşık 14 asır boyunca değişmeden devam etmesi, bu iki sistem arasındaki farkı gösteren canlı birer örnektir.

Not: Siber suçlarla ilgili İslam şeriatının hukuki yönlerini araştıran Arapça, Türkçe dilinde yayınlanmış birçok makale ve kitap vardır… Duyurulur...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun